Högsta förvaltningsdomstolen fick 13 besvär över Vasa förvaltningsdomstols Talvivaara-beslut

Publicerad 31.5.2016

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit 13 besvär över de fyra beslut som Vasa förvaltningsdomstol fattade 28.4.2016 i ärenden som gäller miljöskydd och vattenhushållning vid Terrafame Oy:s Talvivaara-gruva. Besvärstiden gick ut 30.5.2016.

Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 16/0087/2 som gäller lagring av förorenat vatten i Kuusilampi dagbrott.

Ändringssökande: Terrafame Oy

Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 16/0089/2 som gäller lagring, rening och ledande av avloppsvatten i vattendragen Ule älv och Vuoksen

Ändringssökande: Terrafame Oy

Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 16/0090/2 som gäller översyn av tillståndsvillkoren och miljötillståndet som gäller anläggningen för återvinning av uran

Ändringssökande: Terrafame Oy och Finlands naturskyddsförbund rf

Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 16/0091/2 som gäller ledande av avloppsvatten i vattendraget Ule älv och Nuasjärvi

Ändringssökande: Terrafame Oy, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Jormaskylä-Korholanmäki delägarlag, Nuaskylä delägarlag, Naapurivaaran Lomakeskus ky samt miljövårdsföreningar och privatpersoner. Sammanlagt 9 besvär inkom över detta beslut. En del av besvären anfördes av flera ändringssökande.

Högsta förvaltningsdomstolen tar besvären till behandling samtidigt och besvären handläggs så snabbt som det med beaktande av alla ändringssökandes yrkanden på rättsskydd är möjligt.

Handläggningstiden påverkas förutom av mängden ändringssökande också av hurudan ändring som yrkas i de olika punkterna i besluten. I beredningsskedet införskaffas utlåtanden i ärendet, sakägarna hörs och genmälen begärs in innan ärendet överförs till föredraganden och senare till sessionsbehandling.

Om handläggning i brådskande ordning föreskrivs i lag. De ärenden som miljöskyddslagen och vattenlagen gäller hör inte till den grupp av ärenden som enligt lag ska handläggas i brådskande ordning, men HFD är medveten om de olikriktade intressen som är förknippade med ärendet och som kommit fram i offentligheten.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

Tillbaka till början |