Högsta förvaltningsdomstolen upphävde statsrådets beslut om att sammanslå Rääkkylä kommun med Kides stad

Publicerad 25.11.2016

Statsrådet beslöt 26.5.2016 att Rääkkylä kommun skulle sammanslås med Kides stad från ingången av år 2017. Till följd av sin ekonomiska situation har Rääkkylä kommun varit en så kallad kriskommun. Därför har statsrådet haft behörighet att besluta att kommunerna ska slås samman, trots att kommunfullmäktige i Rääkkylä har motsatt sig sammanslagningen. Enligt kommunstrukturlagen är en sammanslagning av kommuner trots motstånd från fullmäktige möjlig endast under vissa förutsättningar. Det förutsätts bland annat att ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i en kriskommun.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till utredningen om Rääkkylä kommuns ekonomiska situation och dess förväntade utveckling har statsrådet kunnat göra den bedömningen att kommunens ekonomiska bärkraft inte i framtiden kommer att vara tillräckligt för att trygga den lagstadgade servicen för kommunens invånare, om frågan bedöms utgående från den nu gällande lagstiftningen om kommunernas uppgifter och finansieringen av kommunerna. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att kommunens förmåga att trygga den lagstadgade servicen för sina invånare skulle bedömas även med utgångspunkt i den reform av social- och hälsovården och landskapen som enligt statsrådets riktlinjer ska genomföras från ingången av 2019. Utredningen i ärendet gav inte med tillräcklig säkerhet stöd för slutsatsen att Rääkkylä kommun i en situation där nämnda reformer genomfördes inte skulle kunna trygga sina invånare den lagstadgade servicen. På besvär av Rääkkylä kommun upphävde högsta förvaltningsdomstolen därför statsrådets beslut.

HFD 2016:187

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi