HFD stöder förslaget att besvärstillstånd införs i ytterligare miljöskyddsärenden

Publicerad 22.3.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtande över ett utkast av miljöministeriet till regeringsproposition om ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa miljöärenden. Enligt utkastet skulle ändring i förvaltningsdomstolens beslut få sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Krav på besvärstillstånd skulle införas i miljöskyddslagen, marktäktslagen och vattenlagen. Dessutom skulle besvärstillstånd i större utsträckning än tidigare komma att gälla ärenden om vilka bestäms i markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen stöder förslaget att ett ökat krav på besvärstillstånd införs på ovan nämnt sätt. Högsta förvaltningsdomstolen anser det därvid är viktigt att förutsättningarna för att bevilja besvärstillstånd baseras på den allmänna bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen om när besvärstillstånd kan beviljas.

Enligt förslaget skulle också vissa andra bestämmelser revideras i syfte att göra förfarandet med sökande av ändring enhetligare. Det föreslås bland annat att ändring i miljöministeriets beslut i enlighet med den nuvarande principen i förvaltningsprocesslagen skulle sökas hos den regionala förvaltningsdomstolen och att det förfarande som tillämpas när Vasa förvaltningsdomstol hör parterna i ärenden om vilka bestäms i vattenlagen skulle förenhetligas så att förfarandet på denna punkt skulle vara detsamma som i miljöskyddslagen. Högsta förvaltningsdomstolen anser att också dessa förslag till ändringar kan understödas. Det gäller dock att förvissa sig om att de föreslagna ändringarna är förenliga med ändringar i förvaltningsprocesslagen.

I utlåtandet påpekas också ett antal andra omständigheter som enligt högsta förvaltningsdomstolen borde beaktas i den fortsatta beredningen av utkastet.

I detta sammanhang föreslår högsta förvaltningsdomstolen också att förfarandet med besvärstillstånd i framtiden införs som huvudregel i alla ärenden där ett beslut av en domstol, det vill säga en regional förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen, överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktinformation:

Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050-301 6262, satu-maarit.tarkkanen(at)oikeus.fi

Tillbaka till början |