HFD:s Vihervuori: Förvaltningsdomstolarnas uppgift som rättskyddsgaranter har stärkts

Publicerad 9.3.2017

En lång historisk utveckling har format de förvaltningsdomstolar vi har idag. Mest har de formats under våra hundra år av självständighet.

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori talade idag i riksdagens lagutskotts Finland 100-seminarium. Enligt honom har förvaltningsdomstolarnas grundläggande uppgifter, att ge rättskydd och upprätthålla lagenligheten inom förvaltningen, också mitt bland ständiga förändringar bibehållits och stärkts.

- Trots de oväntade och stora tilläggsutmaningar som utlänningsärendena och sannolikt snart även utkomststödsärendena medför, ser vi i förvaltningsdomstolarna med tillit mot framtiden.

I sitt tal som belyste utvecklingen av rättsskyddssystemet inom förvaltningen fäste president Vihervuori uppmärksamhet vid de senaste utvecklingstrenderna inom förvaltningsprocessen. En av dessa är en utvidgning av besvärstillståndssystemet i högsta förvaltningsdomstolen.

- En utvidgning av besvärstillståndssystemet kommer att framhäva högsta förvaltningsdomstolens uppgift att styra förvaltnings- och rättspraxis. Det är trots allt osannolikt att högsta förvaltningsdomstolen blir en ren prejudikatsdomstol som högsta domstolen. Också i framtiden kommer det att finnas ärenden där högsta förvaltningsdomstolen är första och enda domstolsinstans.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Tillbaka till början |