Den föreslagna lagstiftningen om kundens valfrihet är juridiskt problematisk enligt HFD

Publicerad 22.3.2017

I sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande förslaget till lagstiftning om kundens valfrihet i anslutning till social- och hälsovårdsreformen konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att förslaget väldigt långt utgår ifrån produktionen av tjänster inom hälsovården.

Mindre uppmärksamhet har fästs vid hur man på ett ur grundlagen hållbart sätt i produktionen av hälsovårdstjänster kunde integrera olika socialtjänster. Socialtjänsternas innehåll bestäms i den materiella rätten och i dem ingår både ett förvaltningsrättsligt rättsskydd och en grundrättighetsdimension.

De sociala rättigheterna ska enligt grundlagen tryggas och beslut gällande sociala tjänster kan inte på samma sätt som hälsovårdstjänster jämföras med faktisk förvaltningsverksamhet.

Det framgår inte ur förslaget hur kundens rättsskydd garanteras och inte heller hur tjänsteproducenterna övervakas i ett system där tjänsteproduktionen i huvudsak skulle grunda sig på avtal mellan olika aktörer. Även beskrivningen av avtalsförhållandena är bristfällig vilket leder till osäkerhet i frågan om hur rättsskyddet verkställs.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att den föreslagna tillämpningen av valfrihet inom barnskyddet och i samband med vård oberoende av patientens vilja är problematisk.

Kontaktuppgifter:

Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050 301 6262, satu-maarit.tarkkanen(a)oikeus.fi