HFD: säkerhetsläget i Afghanistan och asylsökandenas personliga omständigheter som helhet påverkar besluten

Publicerad 5.5.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag publicerat fyra årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt afganska asylsökanden.

Två av årsboksbesluten gäller en bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och två gäller familjers möjligheter till intern flykt till Kabul.

HFD bedömde säkerhetsläget i Afghanistan

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade Migrationsverket besvärstillstånd i ett ärende som gällde säkerhetsläget på asylsökandenas hemort och i ett ärende som gällde säkerhetsläget för resvägen mellan Kabul och asylsökandenas hemort.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte det för asylsökandena positiva slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut i ärendet som gällde säkerhetsläget på asylsökandenas hemort. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde det för asylsökandena positiva beslutet av förvaltningsdomstolen i ärendet som gällde säkerhetsläget för resvägen. Migrationsverkets negativa beslut förblev i kraft i detta fall.

Konflikten i Afghanistan betecknas av stora skillnader i säkerhetsläget såväl lokalt som tidsmässigt. Asylsökandenas återvändande till sin hemort förhindras i vissa fall av det dåliga säkerhetsläget i Afghanistan som sådant. I övriga fall ska förutom säkerhetsläget också den asylsökandes personliga omständigheter bedömas.

I det första fallet skulle asylsökandena med beaktande av såväl säkerhetsläget på deras hemort som deras personliga omständigheter inte sändas tillbaka till sin hemort. I det andra fallet förelåg inte hinder för återvändande då frågan inte gällde säkerhetsläget på den asylsökandes hemort utan om det var tryggt att resa från Kabul till hemorten.

Förutom dessa två årsboksbeslut beviljade högsta förvaltningsdomstolen inte Migrationsverket besvärstillstånd i sex andra liknande fall. Ett fall avskrevs då Migrationsverket återtog sin ansökan om besvärstillstånd.

Internt flyktalternativ för familjer

De andra årsboksbesluten gällde barnfamiljers möjlighet till intern flykt till Kabul.

Migrationsverket hade ansett att familjerna inte kunde sändas tillbaka till sin hemort, men hade inte beviljat internationellt skydd på grund av möjligheten till intern flykt inom Afghanistan.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att läget i Kabul inte är så allvarligt att det skulle hindra återvändande. Därför skulle ärendena avgöras också med beaktande av asylsökandenas personliga omständigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen godkände den ena familjens besvär och ansåg att intern flykt var ett orimligt alternativ för dem. Följaktligen skulle familjen beviljas internationellt skydd i Finland. Högsta förvaltningsdomstolen fäste bland annat uppmärksamhet vid att familjen med undantag för mannens barndom levt hela sitt liv i Iran och att familjen varken i Kabul eller annanstans i Afghanistan hade släktingar eller något motsvarande skyddsnät. I en helhetsbedömning av ärendet togs även i beaktande att fruns närmaste släktningar redan bodde lagligt i Finland

Högsta förvaltningsdomstolen avslog den andra familjens besvär. I en helhetsbedömning av ärendet beaktades att familjen hade bott i Afghanistan innan sin ankomst till Finland och att de redan tidigare haft band också till Kabul.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi