Talvivaaragruvans utloppsrör fick miljötillstånd för viss tid

Publicerad 9.5.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två årsboksbeslut och två andra beslut genom vilka domstolen har avgjort ärenden som gäller Talvivaaragruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd. Besluten handlar om uppdatering av ett tidigare beviljat miljö- och vattenhushållningstillstånd genom tidsbestämd justering av tillståndsvillkoren, samt om förändringar som skett i verksamheten.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Vasa förvaltningsdomstols beslut om ett nytt miljötillstånd för verksamhetsidkaren. Miljötillståndet innebär att avloppsvatten från gruvan leds ut genom ett utloppsrör, så att de problem som hänför sig till den hydrologiska balansen vid gruvan kan lösas.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Vasa förvaltningsdomstols beslut om att Talvivaaragruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd ska vara tidsbundna. Detsamma gäller tillståndet för det nya utloppsröret. Tillstånden upphör att gälla 31.12.2018, om verksamhetsidkaren inte senast 31.8.2017 lämnar in en ny ansökan om miljö- och vattenhushållningstillstånd.

I besluten är det alltså fråga om att miljö- och vattenhushållningstillståndet ändras till ett tidsbundet tillstånd samt om gränsvärdena för utsläpp och halter. Dessutom behandlas i besluten även klassificeringen och slutförvaringen av avfallet från gruvan samt frågan om verksamhetsidkarens ansökan har kunnat avslås beträffande verksamheten i Kolmisoppi dagbrott, där verksamhet enligt det enligt det tidigare tillståndet skulle få bedrivas.

Tillståndet i de närliggande sjöarna har försämrats

Gruvområdet i Talvivaara är beläget vid vattendelaren mellan Ule älvs och Vuoksens vattendrag. Verksamheten har inletts år 2008.

Tillståndet i sjöarna nära gruvan har försämrats till följd av sulfatutsläppen från verksamheten i gruvan. Permanent skiktning av vattenmassan har uppstått i sjöarna Salminen och Kalliojärvi, vilka ligger i den riktning som avloppsvatten rinner mot Ule älvs vattendrag, och sjön Kivijärvi, vilken ligger i den riktning som avloppsvatten rinner mot Vuoksens vattendrag. NMT-centralen i Kajanaland har år 2015 bestämt att de närliggande vattendragen ska restaureras. Det har således blivit nödvändigt att leda ut vattnet till nya vattendrag.

Verksamhetsidkaren ansökte följaktligen om miljötillstånd för att genom ett utloppsrör få leda ur största delen av det behandlade avloppsvattnet till ett nytt vattendrag, det vill säga till Tikkalahti i Nuasjärvi. Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Vasa förvaltningsdomstols beslut i den formen att miljötillstånd har kunnat beviljas för utloppsröret, men endast för en viss tid.

MKB-förfarande hade behövts

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i likhet med Vasa förvaltningsdomstol att förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) borde ha genomförts för utloppsrörsprojektet, som är ett projekt som väsentligt förändrar Talvivaaragruvans verksamhet. NTM-centralen hade vid handläggningen av gruvbolagets ansökan beslutat att någon miljökonsekvensbedömning inte behövde genomföras med anledning av utloppsrörsprojektet. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Vasa förvaltningsdomstols beslut att upphäva NTM-centralens beslut på den grunden att centralens beslut var lagstridigt.

De besvär som anförts över regionförvaltningsverkets beslut avgjorde Vasa förvaltningsdomstol dock så att miljötillståndsbeslutet inte upphävdes trots att inget MKB-förfarande genomförts. Vasa förvaltningsdomstol ändrade villkoren i miljötillståndet och minskade därigenom utsläppsmängderna. Förvaltningsdomstolen ändrade också giltighetstiden för tillståndet så att tillståndet blev tidsbestämt.

Avledningen av avloppsvattnet kan i framtiden komma att förorsaka avsevärd skada i Nuasjärvi, om verksamheten fortsätter efter att det tidsbestämda miljötillståndet har gått ut.

Behovet av miljökonsekvensbedömning måste i varje händelse bedömas om verksamhetsidkaren ansöker om nytt tillstånd.

Avgörandet om en blandningszon upphävdes

I tillståndsärendet avgjorde högsta förvaltningsdomstolen också frågan om en blandningszon skulle finnas vid utloppsrörets mynning. Regionförvaltningsverket hade bestämt att vid mynningen skulle finnas en blandningszon med en diameter av 0,5 kilometer, där gränsvärdena för vattenkvaliteten skulle få överskridas. Förvaltningsdomstolen hade upphävt avgörandet om blandningszonen på den grunden att utredningen om denna hade varit ofullständig.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt sätta i kraft regionförvaltningsverkets avgörande om blandningszonen. Om det tillståndsvillkor som gällde blandningszonen hade upphävts, hade det i praktiken inneburit att det inte skulle ha varit möjligt att genom utloppsröret leda ut avloppsvatten i Nuasjärvi utan överskridning av de bindande gränsvärdena för vattenkvaliteten. Det var därför nödvändigt att ha ett tillståndsvillkor om en blandningszon för att verksamheten i gruvan skulle kunna fortsätta.

Högsta förvaltningsdomstolen höjde inte gränsvärdena för utsläppen och halterna i det behandlade avloppsvattnet från gruvområdet, vilket Terrafame Oy hade yrkat i sina besvär. Domstolen skärpte dem inte heller, vilket de skadelidande yrkat i sina besvär. Enligt högsta förvaltningsdomstolen hade villkoren skärpts tillräckligt genom Vasa förvaltningsdomstols beslut.

Tillståndet för tillvaratagning av uran vann laga kraft

Frågan om tillvaratagning av uran skulle tillåtas behandlades inte av högsta förvaltningsdomstolen när domstolen behandlade besvären gällande miljö- och vattenhushållningstillståndet för gruvan i Talvivaara. Tillståndet att ta till vara uran, vilket beviljats med stöd av miljöskyddslagen, har vunnit laga kraft redan genom Vasa förvaltningsdomstols beslut.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Ytterligare information:
mika.seppala(at)oikeus.fi, justitieråd
elina.nyholm(at)oikeus.fi, föredragande