Förvaltningsplanen hindrar inte byggandet av Sierilä kraftverk

Publicerad 22.5.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag fastställt Regionförvaltningsverkets i Norra Finland och Vasa förvaltningsdomstols beslut om tillstånd att bygga Sierilä kraftverk i Kemi älv i Rovaniemi.

Genom tolkning av Europeiska unionens domstols dom i målet C-461/13, som gällde muddringen av floden Weser i Tyskland, kom HFD till slutsatsen att byggandet av kraftverket inte på ett i förvaltningsplanen förbjudet sätt skulle komma att äventyra statusen i vattenförekomsten i det mellersta loppet av Kemi älv.

Slutet på en lång process

Sierilä-ärendet behandlades för andra gången av HFD. År 2013 upphävde HFD förvaltningsdomstolens beslut om att undantag enligt naturvårdslagen skulle sökas innan frågan om beviljande av vattenhushållningstillstånd kunde avgöras. Sedan HFD återvisat ärendet till förvaltningsdomstolen avgjorde förvaltningsdomstolen saken på nytt. Det nya avgörandet överklagades till HFD genom 25 besvär. HFD avslog i huvudsak besvären, både de som anförts av Kemijoki Ab och de som anförts av enskilda parter, en naturskyddsförening, delägarlaget för vattenområdet i fråga, ett fiskeområde och fiskerimyndigheterna.

Nyttan var betydande i jämförelse med vad som går förlorat

I likhet med regionförvaltningsverket och förvaltningsdomstolen bedömde HFD saken så att 2 kap. 5 § i den gamla vattenlagen, som blev tillämplig i ärendet, inte ställde absoluta hinder för att bevilja tillståndet. Vuotos-projektet föll i tiden på ett sådant hinder.

Enligt den gamla vattenlagen kan ett tillstånd beviljas under förutsättning att nyttan av ett projekt avsevärt överstiger de olägenheter som det vållar allmän eller enskild fördel. Som nytta betraktas det 20-faldiga värdet av den elektricitet som kraftverket årligen producerar. Som olägenheter betraktas bland annat att rekreationsvärdet för enskilda personers fastigheter försämras och naturvärden i älven försvagas. Beslut hade också fattats om fastighetsvisa ersättningar till enskilda. Trots detta äventyrade bland annat projektets fiskeriekonomiska verkningar inte tillståndet i det mellersta loppet av Kemi älv i en grad som på ett i unionsrätten förbjudet sätt skulle ha medfört sänkt klassificering av vattenförekomstens status eller försämrad status hos någon av kvalitetsfaktorerna för denna klassificering.

HFD gjorde ett tillägg till tillståndsbeslutet genom att förplikta tillståndshavaren att i samband med översynen av regleringstillståndet till sin ansökan om översyn foga även en utredning om hur det naturliknande omlöpet i Mukkajoki fungerar samt en bedömning av behovet att se över det tillståndsvillkor som gällde byggande i Mukkaoja. Vid översynen av regleringstillståndet har tillägget betydelse för att säkerställa fiskens vandring i vattendraget. Annars ändrade HFD inte tillståndsvillkoren.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 5341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar