HFD är bekymrad över den oklara uppgiftsfördelningen i landskapsreformen

Publicerad 14.6.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande till finansministeriet om ett utkast till proposition av regeringen om lagstiftning som gäller genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

Den omfattande överföring av uppgifter mellan landskapen och mellan landskapen och områdets kommuner som möjliggörs enligt propositionsutkastet anser HFD att kan leda till svårigheter för medborgarna att greppa vilken landskaps eller kommunal förvaltningsmyndighet som är behörig att behandla och avgöra ett ärende.

Med tanke på den kommande lagstiftningen konstaterar HFD att grunderna för beslutsfattandet inom landskapen och beslutsförfarandet borde vara tydliga för de olika aktörerna och parterna inom landskapet som deltar i beslutsfattandet.

HFD stöder förslaget att grunda en statlig tillstånds- och tillsynsmyndighet och anser att särskilt den enhet inom miljösektorn som föreslås i samband med myndigheten är nödvändig som en enhet som bevakar allmänintresset i samband med beslutsfattande och ändringssökande som berör miljön.

Tillräckliga resurser och sakkunskap måste garanteras

HFD fäster i sitt utlåtande bland annat uppmärksamhet vid att ett förverkligande av det grundlagsenliga rättskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna förutsätter att såväl de organ som bereder och fattar beslut i landskapen som Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet förses med tillräckliga resurser och expertis. Detta har direkt samband med bland annat benägenheten att söka ändring.

Vidare understryker HFD att man i den fortsatta beredningen med tanke på ett smidigt ändringssökande borde klargöra propositionens förhållande till den aktuella reformen av förvaltningsprocesslagen och anhängiga lagförslag gällande ett utvidgande av besvärstillståndsförfarandet i miljöärenden.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574