HFD om domstolsmyndigheten: finansieringen får inte tas ur rättskipningens resurser

Publicerad 30.6.2017

I sitt utlåtande till justitieministeriet gällande inrättandet av en domstolsmyndighet påpekar högsta förvaltningsdomstolen att den centrala frågan är hur den offentliga ekonomins knappa resurser borde allokeras i förhållande till domstolarna.

I planen för de offentliga finanserna har domstolarna på grund av statens dåliga ekonomi under de närmaste åren ålagts en sparmålsättning på miljoner. Målsättningen baserar sig till centrala delar på antaganden som inte motsvaras av den verkliga utvecklingen vad gäller ärendemängder och verksamhetens kostnadsutveckling. Åtminstone inom förvaltningsdomstolarnas verksamhetsfält kommer arbetsmängden och kostnadsutvecklingen under de närmaste åren att gå snarare uppåt än neråt.

Inrättandet av en domstolsmyndighet får inte innebära att finansieringen tas ur de resurser som är avsedda för rättskipningen. Ur rättsstats- och rättskyddssynvinkel är det viktigast att säkra finansieringen av domstolarnas kärnverksamhet.

Domstolarnas oavhängighet måste garanteras

I samband med reformen av domstolsväsendet måste det garanteras att domstolarnas grundlagsenliga oavhängighet i alla fall inte minskar i förhållande till nuläget. Högsta förvaltningsdomstolen anser att lagstiftningen gällande domstolarnas oavhängighet och ställning och de målsättningar som framgår av betänkandet till denna del är ändamålsenliga.

Högsta förvaltningsdomstolen framhåller i sitt utlåtande domstolarnas ställning och oavhängighet samt att stadgandena som gäller hörande av de högsta domstolarna har stor betydelse för styrningen av domstolsmyndigheten och begränsning av dess verksamhet. De högsta domstolarnas särställning har enligt högsta förvaltningsdomstolen beaktats på ett ändamålsenligt sätt i betänkandet.

Placeringen har stor praktisk betydelse

Enligt betänkandet skulle verket placeras i Helsingfors eller i huvudstadsregionen. Förslaget baserar sig på en noggrant avvägd bedömning om var verket skulle ha de bästa verksamhetsförutsättningarna. Regionala synpunkter bör inte ges avgörande betydelse i valet av placeringsort.

Högsta förvaltningsdomstolen anser på de grunder som framförs i betänkandet det nödvändigt, att verket placeras inom huvudstadregionen.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, projekchef, tel. 050 308 7574