HFD: förvaltningsprocesslagens reform kräver grundlig fortsatt beredning

Publicerad 21.8.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har avgett sitt utlåtande om lagförslaget gällande en ny förvaltningsprocesslag. HFD fäster uppmärksamhet vid såväl principiellt och strukturellt problematiska ställen som flera enskilda föreslagna paragrafer och deras motiveringar.

HFD anser det inte möjligt att samma bestämmelser skulle gälla för muntlig förhandling i förvaltningsdomstolarna och i högsta förvaltningsdomstolen. HFD anser det bland annat problematiskt att administrativa påföljder långt jämställs med brottmål utan att aktuell rättspraxis från europeiska människorättsdomstolen skulle ge stöd för det.

Den föreslagna fem års fatalietiden för att anhängiggöra ett förvaltningstvistemål är för otydlig. De extraordinära rättsmedlen klagan och återbrytande bör inte sammanslås. Myndigheternas ansvar för kostnaderna i samband med ersättning av rättegångskostnader skulle ökas utan att någon konsekvensbedömning har gjorts. Lagens tekniska struktur behöver finslipas för att säkra lagens praktiska tillämpning.

Enligt HFD är många av reformförslagen behövliga med tanke på ett smidigare rättsskyddssystem. Sådana är bland andra förslagen att införa att allmänt krav på besvärstillstånd då ändring söks i förvaltningsdomstolarnas beslut samt tydligare möjligheter för alla förvaltningsdomstolar att styra rättsprocesserna. Förslagen att bevara rättegångens grunddrag men öka parternas eget ansvar att föra processen vidare anser HFD vara motiverade.

Förslaget till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den har beretts på justitieministeriet. Den föreslagna lagen skulle ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsprocesslagen är den allmänna processlagen i förvaltningsdomstolarna och den har en grundläggande betydelse för verksamheten i domstolarna.

HFD anser att förslaget ännu kräver en grundlig fortsatt beredning där förvaltningsdomstolarna kan framföra sina synpunkter om lagen och dess motiveringar. En dialog mellan justitieministeriet och fältet befrämjar ett klart och fungerande slutresultat.

HFD konstaterar att det är skäl att noggrant bereda reformen och inte skynda i onödan. HFD poängterar att man då samtidigt garanterar rättsskyddet inom förvaltningsdomstolarna.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi