HFD om betänkandet av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI)

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett utlåtande till justitieministeriet gällande arbetsgruppens betänkande och förslag till regeringens proposition om ny dataskyddslag.

I sitt utlåtande påpekar högsta förvaltningsdomstolen att helheten som består av den direkt tillämpliga dataskyddsförordningen och lagen som preciserar och kompletterar förordningen ofrånkomligen blir svårbegriplig. Detta kan medföra problem när man beaktar i hur stor utsträckning och i hur mångsidiga sammanhang förordningen och lagen ska tillämpas. I samband med författningsändringen understryks behovet av klara anvisningar gällande behandling och skydd av personuppgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att den av justitieministeriet tillsatta passivitetsarbetsgruppen framförde i sitt betänkande (Arbetsgruppsbetänkande 2008:5) att förvaltningsprocesslagen kompletteras med bestämmelser om dröjsmålsbesvär. Förslaget har hittills inte genomförts. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det inte är motiverat att en sådan bestämmelse införs i en enskild sektorlag.

Enligt övergångsbestämmelsen i 37 § i lagförslaget avskrivs besvär som anförts över datasekretessnämndens beslut då lagen träder i kraft. Det är motiverat att besvär angående datasekretessnämndens tillståndsbeslut avskrivs, eftersom tillstånd inte längre krävs. Övergångsbestämmelsen förefaller inte att gälla övriga datasekretessnämndens och dataombudsmannens beslut. Största delen av de datasekretessmål som är anhängiga vid högsta förvaltningsdomstolen är besvär angående dataombudsmannens beslut (t.ex. mål som gäller yrkande på rättelse av registeruppgifter). Den föreslagna övergångsbestämmelsen gäller inte dessa ärenden. Det är även möjligt att det finns anhängiga mål i vilka ett förhandsavgörande av unionens domstol begärts.

Domstolen för ändringssökande bör ha prövningsrätt i hur behandlingen av dessa mål fortsätts vid upphävningen av personuppgiftslagen.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574