HFD anser att nackdelarna är fler än fördelarna i inrikesministeriets förslag till ändring av stadgandena som gäller utvisning ur landet

Ett utkast till en regeringsproposition till riksdagen om lag om ändring av utlänningslagen har beretts vid inrikesministeriet. Enligt förslaget skulle vissa stadganden som gäller verkställighet av beslut om utvisning ur landet ändras så att vissa utvisningsbeslut som baserar sig på allmän ordning och säkerhet skulle kunna verkställas snabbare.

I sitt utlåtande till inrikesministeriet konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att de medel som ingår i förslaget för att försnabba verkställigheten av vissa beslut som gäller utvisning skulle medföra synnerligen ringa nytta. Då den eventuella nyttan jämförs med de förutsebara problem ändringarna skulle innebära kan nackdelarna anses betydligt större än fördelarna. Enligt högsta förvaltningsdomstolen skulle ändringarna inte heller bidra till tydligheten.

Under inga omständigheter anser högsta förvaltningsdomstolen att den tidsfrist om 30 dagar för handläggning av ärendena i förvaltningsdomstolarna som ingår i förslaget skulle vara möjlig. Om regeringens proposition trots allt avges kommer högsta förvaltningsdomstolen att motivera sin ståndpunkt ytterligare i det sammanhanget. I detta skede nöjer sig högsta förvaltningsdomstolen med att konstatera att det med tanke på en ändamålsenlig handläggning av ärendena och rätten till en rättvis rättegång skulle vara mycket problematiskt med bindande handläggningstider.

I sitt utlåtande har högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till bland annat domstolarnas handläggningstider, effektiva rättsmedel, jämlikhetsprincipen, åtgärdernas proportionalitet samt vilka konsekvenser förslaget skulle medföra för förvaltningsdomstolarna.

I stället för försämringar i rättssäkerhetens effektivitet och en ökad arbetsmängd för förvaltningsdomstolarna skulle det enligt högsta förvaltningsdomstolen vara mer motiverat att bland annat genom prioriteringsarrangemang utveckla goda modeller som hjälp åt förvaltningsdomstolarna att förbättra sin beslutsverksamhet särskilt i de fall där det ur samhällets synvinkel skulle vara viktigast att verkställigheten kan ske utan dröjsmål.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tfn 050 308 7574