HFD begär förhandsavgörande av unionens domstol i ett ärende som gäller fredning av varg

Publicerad 28.11.2017

Högsta förvaltningsdomstolen ska på besvär av en naturskyddsförening ta ställning till om de i jaktlagen och habitatdirektivet stadgade förutsättningarna för dispens gällande fredande av varg blivit uppfyllda. Frågan gäller fall där sammanlagt sju vargar fått fällas i norra Savolax med två enskilda dispensbeslut.

I sitt interimistiska beslut har högsta förvaltningsdomstolen beslutat att begära förhandsavgörande av unionens domstol.

Förfarandet med förhandsavgöranden

Inom europeiska unionens rättssystem har unionens domstol exklusiv behörighet att fastställa tolkningen av unionsrätten. En nationell domstol kan begära ett bindande förhandsavgörande av unionens domstol om unionsrättsakternas tolkning eller giltighet.

• Den nationella domstolen fortsätter handläggningen av ärendet efter att den fått unionens domstols förhandsavgörande och tillämpar förhandsavgörandet som bindande till den del frågan gäller unionsrättens tolkning, poängterar justitieråd Kari Kuusiniemi från högsta förvaltningsdomstolen.

De högsta domstolarna, vars beslut inte går att överklaga enligt nationell rätt, har en skyldighet att föra en fråga till unionens domstol för avgörande i fall där tolkningen av den tillämpliga normen inom unionsrätten inte är entydig och frågan inte tidigare har klargjorts genom ett förhandsavgörande. I Finland gäller detta högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Frågan gäller bl.a. förhindrande av tjuvjakt

I fallet från Norra Savolax ber högsta förvaltningsdomstolen unionens domstol ta ställning till tolkningen av den artikel i EU:s habitatdirektiv som gäller möjligheten att göra undantag.

• Frågan gäller om jakt i stamvårdande syfte är möjlig enligt direktivet, hur kravet på en för vargen gynnsam skyddsnivå ska tolkas och om det finns alternativ till att döda, säger justitieråd Kari Kuusiniemi.

I Norra Savolax har i sammanhanget framförallt förts fram en känsla av otrygghet orsakad av vargar och en strävan att förhindra tjuvjakt, vilket man försökt åtgärda genom att bevilja dispens för jakt i stamvårdande syfte.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar