HFD: Kundens valfrihet är problematisk ur förvaltningsrättslig synvinkel

Publicerad 13.12.2017

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens proposition om förslag till lag om valfrihet inom social- och hälsovården är problematisk.

Stadgandena som gäller ändringssökande har förtydligats men landskapens kontroll i förhållande till tjänsteproducenterna är fortfarande förvaltningsrättsligt oklar. Landskapen skulle använda förvaltningsbeslut som styrmedel. Samtidigt ingår tjänsteproducenterna och landskapen förvaltningsavtal. Avtalens innehåll skulle delvis vara detsamma som landskapen fattar förvaltningsbeslut om. Vidare skulle en del av avtalsförhållandena enligt propositionsutkastets motiveringar basera sig på ett antagande om ett bindande förhållande mellan landskapet och tjänsteproducenten. Det sistnämnda skulle gälla förhållandet mellan kundsedelproducenterna och landskapen.

Enligt utkastet görs för varje kund en för tjänsteproducenterna bindande personlig plan. Planens bindande verkan kan enligt högsta förvaltningsdomstolen innebära att den blir föremål för krav på rättskydd.

I sitt utlåtande konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att i alla frågor som gäller tillämpningen av valfrihetslagstiftningen borde besvärstillstånd tillämpas då ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den föreslagna modellens EU-rättsliga anknytningar gäller den serviceverksamhet som landskapens affärsverk tillhandahåller och dess natur som icke-ekonomisk eller ekonomisk verksamhet samt frågan om huruvida landskapens affärsverk eventuellt erhåller i artikel 107 FEUF avsett förbjudet statligt stöd på grund av deras skattemässiga behandling och att de inte kan försättas i konkurs.

HFD anser att en förhandsnotifiering till kommissionen behövs gällande den planerade lagstiftningshelheten.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi