HFD beviljade inte prejudikatbesvärstillsånd i de sk. hjälpbolagsmålen

Publicerad 20.12.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ansökan om prejudikatbesvärstillstånd i tre ärenden som gäller användning av så kallad hjälpbolagsstruktur i en koncern och rätt att i beskattningen dra av ränta på ett koncerninternt lån som det skattskyldiga bolaget tagit för finansiering av aktiehandel. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

I motiveringarna till det publicerade beslutet konstateras att det skulle vara nödvändigt att i ärendet ta ställning till det omfattande bevismaterial som lagts fram. Det resulterande avgörandet gällande en enskild skattskyldig skulle inte direkt tjäna den grupp skattskyldiga mot vilka motsvarande krav riktas. I motiveringarna fästes uppmärksamhet även vid att det inte finns någon anledning med tanke på garanterande av rättssäkerheten att avvika från det normala ändringssökandet i tre faser.

I samtliga tre ärenden var föremålet för ändringssökande skatterättelsenämndens beslut, över vilka ordinarie besvär anförs hos förvaltningsdomstolen. Beviljande av prejudikatbesvärstillstånd direkt till högsta förvaltningsdomstolen är avsett att vara ett exceptionellt förfarande.

I det publicerade målet var ändringssökanden en skattskyldig och i de två övriga målen sökte Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ändring i skatterättelsenämndens beslut. Handläggningen av samtliga ärenden fortsätter nu i förvaltningsdomstolen.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574