Hundra år av en värld i förändring: Högsta förvaltningsdomstolen är en garant för rättsstaten

Publicerad 13.2.2018

Jämlikhet mellan könen, asylsökande, skatteparadis, miljöskydd – ord som lyssnaren år 1918 inte just lystrade till. Världens förändring på hundra år har varit enorm.

Högsta förvaltningsdomstolen som i år fyller 100 år har alltid varit en spegel för samhället och de rådande samhällsförhållandena. Utvecklingen i Finland och världen syns också idag i de ärenden som handläggs och avgörs i högsta förvaltningsdomstolen. Jämlikhet, asylsökande, skatteparadis och miljöskydd är bekanta begrepp för alla.

Högsta förvaltningsdomstolen firar sina första hundra år på många olika sätt i år. Högsta förvaltningsdomstolens festskrift har varit under arbete redan länge. Boken skrivs av professorerna Jukka Kekkonen och Markku Jokisipilä. Huvudansvaret för bokens innehåll har forskare, juris doktor Markus Kari.

- I arkivet fanns mycket intressant material. Till exempel de kvinnliga juristernas frammarsch vid sidan av männen under hundra år är betydande. I Norden utnämndes den första kvinnliga ledamoten i en av de högsta domstolarna år 1956 till högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Idag är hälften av justitieråden i högsta förvaltningsdomstolen kvinnor och hälften män.

Forskare Markus Kari lyfter även upp högsta förvaltningsdomstolens roll som en påverkare inom näringslivet. Frågor som gäller beskattning har blivit framträdande framförallt bland årsboksbesluten.

- Ur forskningssynvinkel är det intressant att se HFD:s roll i att genom utvecklingen av förvaltningsprocesserna garantera individens rättsskydd. Genom utlåtanden och olika framställningar har högsta förvaltningsdomstolen tagit en viktig rättspolitisk roll i lagstiftningens utveckling poängterar Markus Kari.

I den här uppgiften stöder sig högsta förvaltningsdomstolen starkt på arvet efter K.J. Ståhlberg som var förutom republikens, också högsta förvaltningsdomstolens första president. Högsta förvaltningsdomstolen har som uppgift att garantera demokratin och säkra att individen behandlas lagenligt av myndigheterna.

Högsta förvaltningsdomstolens festskrift publiceras i augusti 2018.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi