HFD vill att förslaget om översyn av konkurslagen preciseras

Publicerad 24.5.2018

Enligt betänkandet av den av justitieministeriet för översynen av konkurslagen tillsatta arbetsgruppen skulle ett nytt kapitel gällande konkursboets offentligrättsliga miljöansvar intas i konkurslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att även om arbetsgruppens bedömningar och uppskattningar erbjuder en bra grund för fortsatt arbete, bör utgångspunkten i arbetsgruppens förslag omprövas vid uppföljningsarbetet. Detta gäller i synnerhet undantagsbestämmelsen som föreslås intas i konkurslagen och dess förhållande till den materiella miljörätten. De materiella miljöansvaren grundar sig på bestämmelserna i miljölagstiftningen, vars centrala uppgift är att säkra de allmänna intressena och ett korrekt genomförande av de unionsrättsliga bestämmelserna.

Högsta förvaltningsdomstolen understryker att till exempel begreppen avfall och innehavare av avfall och de offentligrättsliga skyldigheterna som hänför sig till dem, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning som nationell konkurslagstiftning inte kan påverka.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi