Högsta förvaltningsdomstolen beviljade flera besvärstillstånd i ärendet som gäller Helsingfors generalplan

Publicerad 30.5.2018

HFD har beviljat flera besvärstillstånd i ärendet som gäller Helsingfors generalplan. Sammanlagt 21 besvärstillståndsansökningar inkom till domstolen.

Åt åtta beviljades besvärstillstånd och åt två beviljades delvis besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen avslog tio ansökningar och en inkom efter utsatt tid och prövades därför inte. Ärendets handläggning i högsta förvaltningsdomstolen fortsätter bara för de ändringssökandes del som har beviljats besvärstillstånd.

De ändringssökande som nu har beviljats besvärstillstånd kräver att generalplanen upphävs bland annat på grunder som hänför sig till planens framställning. Geografiskt riktas besvären mot markanvändningen på Malms flygplats, området för Domarby gård, Degerö område, närområdet till Gammelstadsvikens Natura-område och Försvarsmaktens holmar som ligger nära Sandhamn.

Besvärstillståndet som har beviljats åt Helsingfors stad gäller i sin tur de av förvaltningsdomstolen upphävda stadsboulevardområdena, i Centralparken längs Tavastehusleden anvisade byggområden, Vardö och Ramsöudden, Ilmala bangårdsområde och nära Teknos Ab:s fabriksområde anvisade byggområden.

Högsta förvaltningsdomstolen fortsätter genom att höra parterna

HFD fortsätter handläggningen av besvären över Helsingfors generalplan för de ändringssökandes del som nu beviljats besvärstillstånd.

Utgående ifrån beslutet som nu fattats om att bevilja besvärstillstånd hänför sig hörandet av parterna och den övriga fortsatta handläggningen till de besvär i vilka ett avgörande i sak ges med ett separat beslut efter det skriftliga hörandet av parterna.

Besvärstillstånd i ärendet som gäller Helsingfors generalplan beviljades åt Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals ansvarsområde för miljö- och naturresurser, Tapulikaupunki-Seura rf., Malms flygplats vänner rf., staben för Försvarsmaktens logistikverk, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf., Tuomarinkylän kilpatalli Ab och dess medparter, Laajasalo-Degerö Seura rf. samt en privatperson.

HFD beviljade även delvis besvärstillstånd åt Helsingfors naturskyddsförening rf. och dess medpart samt åt Helsingfors stadsstyrelse.

Delgeneralplanen för Vardö kommer till behandling i samma samband

En besvärstillståndsansökan som gäller Vardö delgeneralplan är även anhängig i högsta förvaltningsdomstolen. Sökande är Helsingfors stadsstyrelse. Det skriftliga hörandet av parterna pågår för tillfället. I detta ärende beslutar högsta förvaltningsdomstolen om beviljande av besvärstillstånd och avgörande i sak som vanligt först efter hörandet.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi