HFD bedömde i sitt årsboksbeslut förhållandet mellan slutresultatet som tillämpningen av lagen gav upphov till och grundlagen och gav företräde åt grundlagen

Publicerad 7.6.2018

HFD har i sitt årsboksbeslut som gäller körtillstånd för en taxiförare ansett det nödvändigt att bedöma om slutresultatet som tillämpningen av lagen ledde till stod i strid mot grundlagen.

Grundlagens företräde enligt 106 § i grundlagen, det vill säga att en bestämmelse i vanlig lag inte tillämpas grundar sig på det att tillämpningen av bestämmelsen i ärendet uppenbart skulle strida mot grundlagen. I årsboksbeslutet i fråga gav högsta förvaltningsdomstolen företräde åt grundlagen. I praktiken har sådana här beslut av de högsta domstolarna varit sällsynta.

Eftersom det var uppenbart att den begränsning av taxichaufförens näringsfrihet som det var fråga om i ärendet inte kunde anses nödvändig för att trygga en annan grundrättighet, det vill säga uppnåendet av trafik- och klientsäkerheten, skulle lagbestämmelsen med stöd av 106 § i grundlagen i detta fall inte tillämpas.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi