HFD avslog merparten av Digita Oy:s besvär som gällde Kommunikationsverkets beslut om betydande marknadsinflytande

Publicerad 5.7.2018

Kommunikationsverket hade på våren 2015 i sitt beslut som gällde grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster ansett att Digita Oy fortfarande hade betydande marknadsinflytande (SMP) på grossistmarknaden för televisionssändningstjänster och riksomfattande radiosändningstjänster.

Verket hade ålagt Digita flera skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande som t.ex. skyldigheten att hyra huvudsändningsstationens antennplatser eller antennkapacitet för televisionssändningstjänster. Vid hyrningen av antennplatser hade Digita ålagts skyldigheten att följa den maximiprissättning som Kommunikationsverket hade fastställt. Å andra sidan hade verket nästan helt slopat skyldigheterna gällande Digitas radiosändningstjänster.

Digita å ena sidan och dess kundföretag Rundradion Ab, MTV Oy och Sanoma Media Finland Oy å den andra sidan besvärade sig över Kommunikationsverkets beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt Digita hade företaget ålagts för strikta skyldigheter och i maximiprissättningen hade inte alla de kostnader som den reglerade verksamheten föranledde Digita, beaktats. Enligt Rundradion, MTV och Sanoma var de skyldigheter som ålagts Digita inte tillräckliga för att trygga en effektiv konkurrens.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt omfattande årsboksbeslut att de skyldigheter som Konkurrensverket ålagt Digita som ett företag med betydande marknadsinflytande var lagenliga och stod i rätt proportion till sitt syfte, och avslog merparten av Digitas besvär. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ändå att en del serviceutrymmen i anslutning till Digitas huvudsändarstations master inte hade beaktats i tillräckligt hög grad i den maximiprissättning som fastställts för Digita. Endast till denna del var verkets beslut lagstridigt.

Rundradions, MTV:s och Sanomas besvär avslogs i sin helhet för att Kommunikationsverket hade kunnat anse att regleringen av grossistmarknaden för riksomfattande radiosändningsverksamhet i sin tidigare omfattning inte längre var behövlig och för att de skyldigheter Kommunikationsverket hade ålagt Digita gällande grossistmarknaden för televisionssändningstjänster kunde anses tillräckliga för att trygga en effektiv konkurrens.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka kommunikationschef, 050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi