HFD biföll delvis besvären avseende Tavase Oy:s anläggning för konstgjort grundvatten

Publicerad 30.8.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären avseende Tavase Oy:s anläggning för konstgjort grundvatten. Grundvattenprojektet är enligt tillståndsansökan avsett att förverkligas dels i Kangasala kommun, på två produktionsområden som delvis är belägna på Natura-området Keisarinharju-Vehoniemenharju, dels i Pälkäne kommun, där ett tredje produktionsområde är beläget i närheten av Natura-området Keiniänranta.

Med anledning av besvären upphävdes förvaltningsdomstolens beslut till den del som avsåg produktionsområde 3 med inverkan på Natura-området Keiniänranta. På basis av den framlagda utredningen var det inte uteslutet att projektet skulle föranleda betydande försämring av områdets naturvärden.

Besvären avslogs till den del de avsåg Natura-området Keisarinharju-Vehoniemenharju. På de avsedda produktionsområdena 1 och 2 är det möjligt att återuppta tillståndsprocessen i regionalförvaltningsverket på basis av den befintliga tillståndsansökan.

HFD synade områdena på plats

Högsta förvaltningsdomstolen ordnade muntlig förhandling och förrättade syn på områdena i Kangasala och Pälkäne 12.6.2018.

Genom att göra observationer vid synen utredde domstolens ledamöter särskilt de konsekvenser som Tavase Oy:s grundvattenprojekt kan bedömas ha för Natura-områdena Keisarinharju-Vehoniemenharju och Keiniänranta.

Närvarande vid den muntliga förhandlingen och syneförrättningen var rättegångsparterna samt högsta förvaltningsdomstolens företrädare.

Ändringssökande i högsta förvaltningsdomstolen var två grupper av fastighetsägare på området, naturskyddsföreningar samt Pälkäne kommun, vilka yrkande på avslag för Tavase Oy:s tillståndsansökan.

Förrättandet av syn kompletterar den skriftliga handläggningen

Ärenden handläggs huvudsakligen skriftligt i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen ordnar muntliga förhandlingar och syneförrättningar då det behövs för att utreda ärenden.

Sitt beslut om anläggningen för konstgjort grundvatten fattade HFD i en sammansättning bestående av fem domare och två sakkunnigledamöter.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar