Högsta förvaltningsdomstolen – med om att bygga rättsstaten

Publicerad 28.8.2018

I år fyller högsta förvaltningsdomstolen 100 år. Festskriften ”Oikeusvaltion rakentaja” (ung. Rättsstatsbyggaren) belyser ur många synvinklar HFD:s betydelse i det finska samhällets olika vändningar. Forskarna Jukka Kekkonen, Markku Jokisipilä och Markus Kari skriver mångsidigt om HFD:s roll och ger oss nya forskningsrön.

Högsta förvaltningsdomstolen har under hundra år varit med om de avgörande vändningarna i Finlands historia. I HFD:s uppgifter har ingått såväl att bedöma lagligheten i myndigheternas beslutsfattande som att påverka ny lagstiftning.

- HFD har genom sina anhängiga ärenden alltid avspeglat sin tid. Knappast kunde någon år 1918 föreställa sig att antalet barnskyddsärenden och utlänningsärenden skulle stiga till nuvarande nivå, eller den mångfald av rättsfrågor som skapas inom näringslivet.

- Samtidigt har många på sin tid betydande ärendekategorier, som till exempel lösdrivarärenden och krigsskadeståndsfrågorna, försvunnit, konstaterar justitieråd Niilo Jääskinen från högsta förvaltningsdomstolen.

Normalt behandlar högsta förvaltningsdomstolen omkring fyratusen ärenden årligen. Asylsökandena som kom till Finland under det andra halvåret 2015 ändrade situationen så att antalet avgjorda ärenden de senaste åren varit omkring sextusen. Nu väntas antalet ärenden småningom återgå till den tidigare nivån.

Världen blir mer komplex – liksom HFD:s arbetsfält

Världen har förändrats enormt på hundra år och under de senaste årtiondena med en aldrig förut skådad hastighet.

- EU-rätten medförde många förändringar hos oss på högsta förvaltningsdomstolen. Våra uppgifter har blivit mer komplexa. Med jämna mellanrum begär vi förhandsavgörande från EU-domstolen, nämner Jääskinen.

Ifjol år 2017 begärde högsta förvaltningsdomstolen förhandsavgörande i ärenden som gällde avvisning, mervärdesskatt, varumärke samt fredning av och jakt på varg.

- Högsta förvaltningsdomstolen fattar beslut i de mest varierande ärenden som gäller myndighetsverksamhet. De största ärendekategorierna efter asyl- och utlänningsärenden är socialärenden som barnskydds- och handikappserviceärenden samt markanvändning och beskattning. Högsta förvaltningsdomstolen är det finska samhället i komprimerad form. Festskriften behandlar på ett intressant sätt bland annat domarnas sociala status under de gångna hundra åren, kvinnornas tillgång till de högsta domartjänsterna, utvecklingen i utbildningsbakgrunden och hela verksamhetens ökande komplexitet.

I Helsingfors universitets tankehörna ordnas 4.9.2018 klockan 17.00 ett tillfälle där Markus Kari, Jukka Kekkonen och Markku Jokisipilä berättar om innehållet i HFD:s festskrift. Boken säljs från och med 31.8.2018 av Edita.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi