Att bygga ut området kring Raumo Kanal äventyrar inte Gamla Raumo som världsarv

Publicerad 30.10.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären gällande detaljplanen för Raumo Kanal. Förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte men högsta förvaltningsdomstolen utökade beslutsskälen.

Detaljplanen möjliggör byggande i stor skala i den omedelbara närheten av Gamla Raumo, men enligt HFD har Gamla Raumos kulturhistoriska värden och värnandet av stadsbildens särställning i tillräckligt hög grad tagits i beaktande i planen.

I detaljplanen har bl.a. ett stort köpcentrum och övrig företags- och bostadsbebyggelse anvisats bredvid Gamla Raumo, som utgör ett världsarv enligt UNESCO. Detaljplaneområdet befinner sig inom världsarvsområdets skyddszon.

HFD förrättade syn på området i september

HFD förrättade syn på området 21.9.2018. Närvarande vid syneförrättningen var parterna, representanter för Raumo stad och representanter för högsta förvaltningsdomstolen.

Ändringssökande i högsta förvaltningsdomstolen var Vanha Raumo Yhdistys ry, Museiverket och en privatperson.

Syftet med syneförrättningen var att på platsen bedöma vilken inverkan detaljplaneändringen skulle ha på stadsbilden, landskapet och den bebyggda miljön, särskilt Gamla Raumo världsarvsområde.

Behandlingen av ärenden sker huvudsakligen skriftligt i högsta förvaltningsdomstolen och syn förrättas endast sällan. Detta år har syn förrättats två gånger, år 2017 likaså två gånger. Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn då det anses behövligt för att utreda ett ärende som är anhängigt vid domstolen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi