HFD avslog merparten av besvären avseende Helsingfors generalplan

Publicerad 8.11.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har idag genom sitt avgörande delvis bifallit besvären som anförts i fråga om Helsingfors generalplan.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och stadsfullmäktiges beslut till delar som gäller nya bostadsdominerade områden på åkerområdet söder om Viksvägen, i närheten av försöksgården i Vik samt på det så kallade Gardenia-området. De tidigare besluten upphävdes också i fråga om nya byggnadsområden vid Borgnäs samt Nyåkern vid Domarby gård.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det fanns risk för att de nya byggnadsområden som anvisats på åkrarna söder om Viksvägen skulle innebära en betydlig försämring av de naturvärden som är grund för skyddet av Gammelstadsfjärdens Natura 2000-område.

Till övriga delar avslog högsta förvaltningsdomstolen besvären.

Också stadsstyrelsens i Helsingfors besvär avslogs. Högsta förvaltningsdomstolen vidhöll således i kraft Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till den del förvaltningsdomstolen hade upphävt generalplanen till delar som gällde stadsbulevardbeteckningarna för Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden samt byggande som anvisats i Centralparken, på Vårdö och på Ramsöudden, vid Ilmala depå samt kring Teknos Oy:s fabriksområde i stadsdelen Sockenbacka.

I fråga om ovan sagda beteckningar som stadsbulevard ansåg högsta förvaltningsdomstolen att genomförbarheten av planlösningen var förknippad med sådana osäkerhetsfaktorer, bland annat med tanke på vägarnas funktionsduglighet, att det inte fanns förutsättningar att göra om de i landskapsplanen som motorleder anvisade vägförbindelserna till stadsbulevarder.

Besvären avslogs också i fråga om området för Malm flygstation. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det förelåg förutsättningar att anvisa området för boendeändamål i generalplanen. Inte heller landskapsplanens egenskapsbeteckning om värnande av kulturmiljön var hinder för byggande enligt vad som gjorts gällande i generalplanen.

Det i dag givna avgörandet utgör fortsättningen på det beslut HFD:s gav i maj, genom vilket flera besvärstillstånd beviljades i fråga om generalplanen.

Högsta förvaltningsdomstolen har med ett annat avgörande i dag avslagit stadsstyrelsens i Helsingfors ansökan om besvärstillstånd i fråga om delgeneralplanen för Vårdö.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi