HFD – överlåtelseskatten kunde inte återbetalas till kommuner i samband med bolagisering av yrkeshögskolor

Publicerad 9.5.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvär som gäller överlåtelseskatt. Frågan gällde om överlåtelseskatt i samband med bolagisering av yrkeshögskolor skulle betalas vid överlåtelsen av aktier i ett bolag som äger och besitter fastigheter och fastigheter. Enligt lagen om överlåtelseskatt kan skatten i vissa fall återbetalas.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde sammanlagt elva ärenden som gällde överlåtelseskatt. I nio fall hade samkommuner som med tillstånd idkade yrkeshögskoleverksamhet överlåtit aktier i fastighetsbolag till sina medlemskommuner som saknade dylika tillstånd. Enligt HFD förelåg i dessa fall inte förutsättningar för att återbetala överlåtelseskatten.

HFD upphävde i enlighet med Enhetens för skattetagarnas rätt yrkanden förvaltningsdomstolens beslut i fem fall där förvaltningsdomstolen kommit till ett annat resultat, och satte i kraft beskattningsbeslutet. Ett av dessa fall har publicerats som årsboksbeslut eller prejudikat. I fyra av fallen hade förvaltningsdomstolen inte ändrat beskattningsbeslutet och i dessa fall avslogs städernas besvärstillståndsansökningar.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar