HFD förrättar syn i Kuopio med anledning av Finnpulp Oy:s miljötillstånd

Publicerad 16.7.2019

Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljade 31.3.2017 Finnpulp ett miljö- och vattenhushållningstillstånd för en bioproduktsfabrik i Sorsasalo i Kuopio. Tillståndet är i kraft tillsvidare. Efter att Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i ärendet har flera ansökningar om besvärstillstånd gjorts till högsta förvaltningsdomstolen.

I besvären yrkas bland annat att Vasa förvaltningsdomstols och regionförvaltningsverkets beslut i ärendet upphävs och att Finnpulp Oy:s ansökan avslås. I andra hand yrkas att ärendet återförvisas till regionförvaltningsverket för ny behandling.

- Syftet med syneförrättningen är att utreda hur bioproduktsfabriken placerar sig i miljön och vilka miljökonsekvenser verksamheten har, särskilt dess inverkan på vattendragen i Kallavesi, säger man från högsta förvaltningsdomstolen.

Från HFD deltar den sammansättning som avgör ärendet med HFD:s president Kari Kuusiniemi som ordförande. I sammansättningen ingår förutom presidenten, justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio och Monica Gullans samt miljösakkunnigråden Jukka Horppila och Harri Koivusalo. I syneförrättningen deltar även föredraganden i ärendet referendarierådet Elina Nyholm och HFD:s projektchef Jaana Lappalainen.

Syneförrättningen hålls onsdagen 28.8.2019 kl. 10.00. Alla parter har inbjudits till syneförrättningen. Redaktörer är välkomna att följa med förrättningen. I början av augusti skickar högsta förvaltningsdomstolen inbjudningar till media och anvisningar för hur redaktörerna kan anmäla sig.

- I samband med syneförrättningen hålls ingen muntlig förhandling. I det möte som inleder syneförrättningen kan bland annat diskuteras de i besvären framhållna inverkningarna på vattendragen och de utredningar som gäller dem.

Högsta förvaltningsdomstolen ger sitt beslut separat i ett senare skede efter syneförrättningen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi