HFD – personer som sametingets valnämnd avfört ur vallängden ska återinföras i vallängden

Publicerad 1.8.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har med avgöranden som givits i dag bifallit besvär som avsett beslut av sametingets valnämnd att såsom självrättelse avföra personer ur sametingets vallängd.

HFD har också konstaterat att sametingets valnämnds beslut om självrättelse inte är verkställbara utan att de vunnit laga kraft. Domstolens avgöranden innebär att de personer som genom självrättelse avförts ur vallängden ska återinföras i densamma.

Självrättelse kan inte åsidosätta domstolsbeslut

Valnämnden har motiverat besluten att avföra personer ur vallängden med så kallad självrättelse. Valnämnden kan använda sig av självrättelse om en person orättmätigt har utelämnats ur vallängden eller orättmätigt upptagits i den.

- Lagenligheten av att uppta de ifrågavarande personerna i vallängden har redan avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen år 2011 respektive 2015. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgöranden kan domstolsbeslut inte åsidosättas med användning av självrättelse.

Valnämndens beslut har inte avsett uppenbara fel av teknisk art, vars korrigering enligt sametingslagen är möjligt genom självrättelse.

- Valnämndens beslut ska upphävas och undanröjas, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen i sina avgöranden.

Detta innebär att man enligt lag överhuvudtaget inte borde ha fattat dylika beslut.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi