HFD har avslagit sametingets valnämnds klagan

Publicerad 24.10.2019

Högsta förvaltningsdomstolen har med avgöranden som givits idag avslagit sametingets valnämnds anföranden av klagan. Valnämnden hade yrkat att högsta förvaltningsdomstolens beslut i augusti-september genom vilka valnämndens sk. självrättelsebeslut upphävdes, ska undanröjas.

Sametingets valnämnd ansåg i sina anföranden av klagan att högsta förvaltningsdomstolen hade förfarit felaktigt bland annat på den grunden att valnämnden inte hade hörts i ärendet eller hörandet hade gällt endast ändringssökandenas yrkanden gällande rättegångskostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att valnämnden inte var part i de ärenden över vilka klagan hade anförts, och att det inte var fråga om en brist i hörandet enligt 59 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningsprocesslagen som valnämnden hänvisat till. Det hade även i övrigt på det sätt som avses 36 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen varit onödigt att höra valnämnden.

De personer som åren 2011 och 2015 har upptagits i vallängden efter högsta förvaltningsdomstolens beslut, och vilka klagan gällde, är fortfarande upptagna i vallängden.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, högsta förvaltningsdomstolen
tfn 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi