HFD – Finnpulp Oy:s planerade bioproduktfabrik beviljas inte miljötillstånd

Publicerad 19.12.2019  Uppdaterad 21.1.2020

Den bioproduktfabrik som Finnpulp hade planerat att anläggas i Sorsasalo i Kuopio beviljas inte miljötillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet och motiverar sitt beslut bland annat med Kallavesis ekologiska status.

Kallavesis ekologiska status riskerar att försämras till en nivå som strider mot ramdirektivet för vatten ifall belastningen på vattendraget ökar.

Högsta förvaltningsdomstolen godkände de skadelidandes och miljöskyddsföreningarnas besvär och upphävde Vasa förvaltningsdomstols och Regionförvaltningsverkets i Östra Finland beslut.

Domarna förrättade syn i Sorsasalo

HFD förrättade i august syn i Sorsasalo. De domare som avgjorde ärendet träffade ändringssökandena, representanter för myndigheterna samt representanter för tillståndssökanden och bekantade sig med området i Sorsasalo. Området ligger cirka nio kilometer från Kuopio centrum.

- Bioproduktfabrikens verksamhet var tänkt att placeras vid stranden till Kallavesi. Kallavesis ekologiska status är sådan att en tilläggsbelastning av den här omfattningen och under en så lång tid kunde orsaka väsentlig förorening av vattendraget, konstaterar man på högsta förvaltningsdomstolen.

Om Finnpulp Oy:s bioproduktfabrik hade förverkligats enligt planerna hade den varit exceptionellt stor med en årsproduktion på upp till 1,2 miljoner ton cellulosa.

- Fabriken hade placerats på ett område med stor betydelse för rekreation och vattentagning. Fabrikens avloppsvatten hade släppts ut till Kelloselkäfjärden i Kallavesi. Den totala belastningen hade varit så stor att det fanns fara för en sådan betydande förorening av vattendraget som är förbjuden enligt miljöskyddslagen.

I sitt avgörande fäste högsta förvaltningsdomstolen uppmärksamhet bland annat vid förvaltningsplanen för vattendragen i Kallavesi och åtgärdsprogrammet för vattenvården i Kallavesi. Också EU:s ramdirektiv för vatten och den s.k. Weser-domen som gäller direktivets tolkning ligger som grund för avgörandet. Enligt domen får tillstånd inte beviljas för en verksamhet om statusen för ytvattnet därmed försämras

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi