HFD gav tre beslut om vargjakt

Publicerad 19.3.2020

EU-domstolen har på högsta förvaltningsdomstolens begäran gett ett förhandsavgörande som gäller jakt på varg. Utgående från förhandsavgörandet bedömde högsta förvaltningsdomstolen förutsättningarna för två dispensbeslut som gällde stamvårdande jakt på varg.

De dispenser som Finlands viltcentral beviljat i Norra Savolax saknade grund enligt nationell lag och habitatdirektivet. Tillståndet att fälla en enskild varg i Egentliga Finland var däremot befogat. Vargen hade sökt sig till närheten av människor.

I Norra Savolax hade jägare år 2015 ansökt om tillstånd att jaga varg. En grund för de beviljade dispenserna var bekämpning av tjuvskytte.

I Norra Savolax fall hade det inte framförts tillräcklig utredning om att beviljandet av dispens på ett väsentligt sätt skulle påverka tjuvskyttet eller att tjuvskyttet inte kunde ha bekämpats med andra metoder. Finlands viltcentral hade inte heller i tillräcklig grad tagit ställning till vargens skyddsnivå, framgår det ur HFD:s beslut.

Tillståndsvillkoren räckte inte till för att garantera att jakten skedde under strikt kontrollerade former, selektivt och begränsat, och att den riktade sig till individer som orsakade skada. Tillståndet hade även kunnat försämra vargstammens skyddsnivå.

Syftet med dispensen, det vill säga bekämpning av tjuvskytte, kunde inte bevisas, framhåller HFD i sitt beslut.

Med hänsyn till den allmänna säkerheten kunde dispens beviljas

I Egentliga Finland hade man år 2018, först med andra metoder försökt fördriva en varg som rörde sig nära bebyggelsen, innan man sökte om dispens. Djurets beteende hade inte ändrats trots försöken.

Den av Finlands viltcentral beviljade dispensen var motiverad med tanke på människornas säkerhet. Någon annan tillfredsställande lösning fanns inte i detta fall, anser högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Dispensen försvårade inte upprätthållandet av artens gynnsamma skyddsnivå inom dess naturliga utbredningsområde.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi