HFD – ett utländskt överlåtande bolags ackumulerade förluster i hemlandet ansågs inte utgöra slutliga förluster

Publicerad 15.5.2020

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett beslut i flera ärenden som gäller företags inkomstbeskattning. Det var i ärendena fråga om huruvida ackumulerade förluster i överlåtande dotterbolag med hemvist i en annan unionsstat var slutliga och om förlusterna efter fusionen var avdragsgilla i det mottagande inhemska moderbolagets beskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra sammanlagt fem besvär som gällde företags inkomstbeskattning, bland dem det i högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande 2013:155 avsedda A Ab:s besvär över sin beskattning.

Förvaltningsdomstolen hade i alla fem ärenden ansett att de förluster som fastställts för utländska dotterbolag utgjorde i Europeiska unionens domstols rättspraxis avsedda slutliga förluster som efter fusionen var avdragsgilla i det mottagande moderbolagets inkomstbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut i alla fem ärenden för att det mottagandet bolaget inte hade visat att det överlåtande bolagets förluster var slutliga. Ett av besluten har publicerats som årsboksavgörande eller prejudikat.

Kontaktuppgifter:

Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Länkar