HFD har arbetat effektivt också under undantagsförhållandena

Publicerad 13.5.2020

Början av året 2020 från januari till slutet av april har varit till och med mer produktivt än motsvarande tid i fjol. HFD avgjorde under januari – april 2019 sammanlagt 1823 ärenden. I år är siffran för motsvarande tid 1974 avgöranden.

I mitten av maj är klart färre ärenden anhängiga i högsta förvaltningsdomstolen än vid årsskiftet.

- Vi har nått våra mål verkligt bra. Vår engagerade personal har gjort ett fint jobb, säger presidenten i högsta förvaltningsdomstolen, Kari Kuusiniemi.

Besvärstillståndssystemet utvidgades

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden som trädde i kraft från början av året 2020 utvidgade besvärstillståndssystemet. Det innebär att man måste ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen över ett beslut av en regional förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen. HFD avgör ärendet i sak om besvärstillstånd beviljas.

Undantag utgör förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller tvångsomhändertagande enligt barnskyddslagen. I dem får ändringssökanden besvära sig direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

- Högsta förvaltningsdomstolen är trots allt inte enbart en prejudikatsdomstol. Utvidgandet av besvärstillståndssystemet förbättrar kvaliteten på besluten och förkortar handläggningstiderna i medeltal, säger Kuusiniemi.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar besvärtillståndsärendena noggrant och överväger om besvärstillstånd ska beviljas.

HFD beviljar besvärstillstånd om ärendet har betydelse som prejudikat, det i ärendet har skett ett uppenbart fel i lägre rättsinstans eller myndighet, eller om det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Vägande skäl kan i ett utlänningsärende vara att beslutet skulle strida mot förbudet mot tillbakasändning eller beslutets stora samhälleliga eller ekonomiska betydelse i till exempel markanvändnings- och miljöärenden eller konkurrens- och upphandlingsärenden.

Ärendet framskrider i domstolen till föredraganden och en domarsammansättning fattar i session utgående från all utredning som erhållits i ärendet beslut om huruvida besvärstillstånd ska beviljas och avgörande ges i sak.

HFD övergick utan dröjsmål till distansarbete

Oberoende av de exceptionella förhållandena har högsta förvaltningsdomstolen lyckats arbeta och avgöra ärenden effektivt.

- Merparten av personalen har kunnat arbeta på distans. Vi har hållit de flesta sessionerna elektroniskt. En del av domarna och föredragandena har även då varit på plats i sessionssalen. Genom att välja en möjligast stor sessionssal har vi kunnat garantera tillräckliga avstånd, berättar högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi.

- Kanslipersonalens distansarbete har kunnat maximeras genom rotationssystem och genom att öka antalet elektroniska handlingar också inom huset.

Under de fyra första månaderna i fjol inkom över 2000 nya ärenden till högsta förvaltningsdomstolen, i år är antalet något under 2000. Ärendenas behandlingstid i medeltal var i fjol och är i år knappt åtta månader.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi