Ärende till HFD? Allmän information

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta domstolen i förvaltningsärenden. HFD avgör besvär och ansökningar om ändring av myndigheternas förvaltningsbeslut när så föreskrivs i lag.

Ändring i överklagbara förvaltningsbeslut söks i allmänhet först hos en regional förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller en besvärs- eller rättelsenämnd.

Denna information är av allmän karaktär och i många avseenden förenklad. Speciallagstiftning kan innebära att ändring söks på ett annat sätt än vad som sägs här.

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte allmän juridisk rådgivning.

Språken i HFD

HFD tar emot finsk- och svenskspråkiga handlingar samt enligt vad som bestäms i den samiska språklagen (1086/2003) även handlingar på nord-, enare- och skoltsamiska.

HFD har i viss utsträckning tagit emot också engelskspråkiga handlingar, främst i utlänningsärenden.

HFD ger sina beslut på finska eller svenska samt i de fall som avses i 13 § i den samiska språklagen (1086/2003) på begäran på nord-, enare- eller skoltsamiska.

Översättning av ett beslut till det andra inhemska språket kan ges på begäran till en part till den del som beslutet berör hans eller hennes rätt, fördel eller skyldighet.

Ärenden i HFD

Sökande av ändring

Anlitande av ombud eller biträde

Handläggningen

Beslut

Extraordinärt ändringssökande

Rättegångskostnader

 
Publicerad 27.9.2013  Uppdaterad 13.10.2017