Anlitande av ombud eller biträde

Ett beslut får överklagas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Såsom ombud eller biträde får anlitas en advokat eller någon annan redbar och annars för uppdraget lämplig samt skickad myndig person, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

I barnskyddsärenden får som en enskild parts ombud eller biträde anlitas endast en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett i lagen avsett rättegångsbiträde med tillstånd.

Ett ombud skall förete fullmakt. En advokat och ett allmänt rättsbiträde behöver inte förete fullmakt om inte besvärsmyndigheten bestämmer så.

 
Publicerad 27.9.2013