Sökande av ändring

Allmänna bestämmelser om överklagande finns i förvaltningsprocesslagen. Kompletterande bestämmelser eller bestämmelser som föreskriver ett annat förfarande kan finnas i andra lagar.

Besvärsanvisning och besvärsförbud

En regional förvaltningsdomstol eller annan myndighet ska till sitt beslut foga en besvärsanvisning eller annan anvisning, det vill säga anvisning om överklagande. Av anvisningen ska framgå

 • Var överklagandet sker
 • Vart besvärsskriften ska sändas
 • Tiden inom vilken beslutet kan överklagas
 • Vad besvärsskriften ska innehålla

Om besvärstillstånd krävs, står det i besvärsanvisningen på vilken paragraf kravet grundar sig och på vilka grunder besvärstillstånd kan beviljas.

Om beslutet inte får överklagas (besvärsförbud), nämns detta i beslutet.

Besvärstillstånd

I högsta förvaltningsdomstolen finns inget allmänt besvärstillståndssystem.

I flera grupper av ärenden krävs ändå besvärstillstånd, bland annat i:

 • utlänningsärenden
 • utkomststödsärenden
 • de flesta skatteärendena
 • markanvändnings- och byggärenden
 • miljöärenden
 • skjutvapenärenden

Ansökan om besvärstillstånd och vad en sådan ska innehålla

Den som ansöker om besvärstillstånd ska i sin ansökan motivera varför besvärstillstånd ska beviljas. Om de grunder på vilka besvärstillstånd kan beviljas bestäms i lag.

Om besvärstillstånd inte beviljas, ger HFD alltid ett beslut om detta.

Besvärsskriftens innehåll

Ändringssökanden ska lämna en besvärsskrift av vilken ska framgå:

 • vilket beslut som överklagas
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som önskas
 • de grunder som ändringssökanden anför till stöd för sina yrkanden.

Ändringssökanden ska också lämna följande uppgifter om sig själv:

 • namn och hemkommun
 • kontaktinformaton (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • adressförändring, om adressen ändras innan ärendet har avgjorts
 • namn och adress för eventuellt rättegångsbiträde eller ombud

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden eller hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud.

Till besvärsskriften ska fogas:

 • det beslut som överklagas, i original eller kopia
 • mottagningsbevis eller annan utredning om dagen från vilken besvärstiden räknas
 • de handlingar som ändringssökanden önskar åberopa, om de inte har lämnats in i ett tidigare skede

Besvärsskriften

Besvärsskrift ska lämnas in inom den tid som anges i besvärsanvisningen. Besvärstiden, som inte får överskridas, är i allmänhet 30 dagar. Dagen när ändringssökanden fick del av det överklagade beslutet räknas in med i de 30 dagarna. Besvär som lämnats in efter besvärstidens utgång prövas inte.

Besvärsskriften kan sändas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst (gäller andra än myndigheter), e-post, post eller fax eller inlämnas direkt till HFD:s registratorskontor. Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänsts adress är https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Att använda e-tjänst, e-post, post eller fax sker på användarens eget ansvar.

Besvärsskriften ska vara inlämnade till högsta förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Detta gäller också besvärsskrifter som skickas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, e-post, post eller fax.

E-postmeddelanden i ärenden som gäller sökande av ändring ska alltid sändas under högsta förvaltningsdomstolens e-postadress. Personalens e-postadresser är inte avsedda för detta ändamål.

En ändringsansökan kan vid behov kompletteras under hela den tid som handläggningen pågår. Ändringssökanden kan även ansöka om verkställighetsförbud eller framställa andra accessoriska yrkanden. Efter besvärstidens utgång kan nya yrkanden framställas endast om förhållandena har förändrats eller om ändringssökanden har fått ny väsentlig information.

 
Publicerad 10.10.2013  Uppdaterad 14.6.2018