Handläggningen

Handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen är i allmänhet skriftlig.

Inledande beredning

Den inledande beredningen av ett ärende utförs av en notarie med högskolexamen. Vid behov uppmanar notarien ändringssökanden att komplettera besvären. Notarien begär också in utredningar, tilläggsmotiveringar och preciseringar av ändringssökanden och den myndighet som har fattat det underliggande beslutet, i den mån som en opartisk handläggning, rättvisa och ärendets art kräver.

Den som är part i ärendet får i en förklaring ta ställning till yrkanden som kan påverka avgörandet i saken. Om ett yrkande avvisas utan att prövas i sak, avslås omedelbart eller om det annars är överflödigt att höra parterna, begärs inga förklaringar.

Tiden för förklaring och komplettering är i allmänhet högst 30 dagar, men kan av motiverad orsak förlängas.

Högsta förvaltningsdomstolen kan hålla muntlig förhandling eller förrätta syn på ort och ställe för att observera någon omständighet som rättegången gäller. Om en begäran om muntlig förhandling avslås, nämns detta i det slutliga avgörandet.

Högsta förvaltningsdomstolen kan begära förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) om tolkningen av unionsrätten eller om huruvida en rättsakt ska anses giltig.

Beslutsförslag och avgörandet av ärendet vid en session

Efter den inledande beredningen sammanställer en föredragande jurist rättegångsmaterialet, bereder ärendet för föredragning och föredrar det vid en session i domstolen.

I högsta förvaltningsdomstolen avgörs alla ärenden vid en session. I sitt avgörande uttalar sig domstolen endast om de yrkanden som framförts i besvären.

Vanligtvis avgör högsta förvaltningsdomstolen ärendena i en sammansättning med fem domare (ledamöter av domstolen, som också kallas justitieråd) och en föredragande. Bland annat besvärstillståndsärenden avgörs i en sammansättning med tre domare. I vissa miljö- och vattenärenden ingår dessutom två miljösakkunnigråd och i patentärenden två överingenjörsråd i sammansättningen. Om ett ärende är viktigt ur principiell synvinkel, kan det avgöras i en sammansättning med minst sju domare eller i undantagsfall i en sammansättning med samtliga domare, det vill säga i plenum.

Verkställighetsförbud

HFD kan på ansökan ge ett separat beslut om att det överklagade beslutet inte får verkställas förrän HFD ger sitt avgörande i huvudsaken. Annars tar HFD ställning till ansökan om verkställighetsförbud senast när HFD ger sitt avgörande i huvudsaken.

Handläggningstiden

Enligt lag ska vissa ärenden behandlas i brådskande ordning. Den genomsnittliga handläggningstiden i högsta förvaltningsdomstolen är ungefär ett år. För besvärsärenden är handläggningstiden ungefär 14 månader och för besvärstillståndsärenden 10 månader. Handläggningstiden kan variera en hel del, beroende på ärendenas natur och hur brådskande de är.

 
Publicerad 31.12.2016