Kostnaderna i en rättegång

Rättegångsavgiften i högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro för tillfället. Då ändringssökandet gäller ett ärende som har avgjorts av marknadsdomstolen kan avgiften vara högre. Avgiften är densamma i besvärstillståndsärenden och besvärsärenden.

Om gällande rättegångs avgifterna och om när avgifter inte tas ut bestäms i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Rättegångsavgiften påförs av föredraganden i ärendet. Omprövning av ett beslut om att en avgift påförs får inom sex månader från det att avgiften påfördes begäras hos den tjänsteman eller myndighet som har påfört avgiften, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas för handläggningen av ett ärende.

Ansvar för en annan parts rättegångskostnader

En part kan under vissa förutsättningar åläggas att ersätta en annan parts rättegångskostnader i förvaltningsprocessen.

 
Publicerad 3.1.2019