Beslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i huvudsaken kallas beslut.

I skälen till sitt beslut redovisar domstolen de omständigheter och rättsliga grunder som haft betydelse för avgörandet. Beslutet sänds till ändringssökanden och övriga parter samt till de myndigheter av vilka högsta förvaltningsdomstolen har begärt utlåtande i ärendet. Beslutet ges skriftligen antingen via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst (gäller andra än myndigheter), e-post eller post.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut är slutligt och kan inte överklagas hos någon annan domstol.

Besvären kan bifallas eller avslås

Besvären kan bifallas helt eller delvis eller avslås.

Om högsta förvaltningsdomstolen endast konstaterar att besvären avslås, ändras det överklagade beslutet inte i något avseende. Högsta förvaltningsdomstolen kan också konstatera att ärendet slutar på det sätt som framgår av den lägre instansens beslut. Detta innebär att högsta förvaltningsdomstolen anser att den lägre instansens avgörande är riktigt, men högsta förvaltningsdomstolen anför andra skäl för avgörandet än den lägre instansen gjort. Skälen kan ha betydelse när liknande ärenden senare kommer till avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen kan också upphäva en förvaltningsmyndighets eller lägre instans beslut eller återförvisa (returnera) ärendet för ny handläggning.

Om besvärstillstånd inte beviljas, är beslutet i allmänhet kortfattat. Om besvärstillstånd beviljas, ingår beslutet om besvärstillståndet i allmänhet i det avgörande som HFD ger med anledning av de egentliga besvären.

Om besvären återtas, avskrivs ärendet och högsta förvaltningsdomstolen ger inget egentligt avgörande i saken.

 
Publicerad 18.6.2018