Extraordinärt ändringssökande

Under vissa förutsättningar är det möjligt att söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut som redan har vunnit laga kraft. Enligt förvaltningsprocesslagen är de extraordinära rättsmedlen återbrytande, klagan och återställande av försutten fatalietid.

Återbrytande

Ett laga kraft vunnet beslut kan enligt 63 § i förvaltningsprocesslagen återbrytas på följande grunder:

  • ett fel i förfarandet har väsentligt kunnat inverka på beslutet
  • beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag
  • beslutet grundar sig på ett misstag som väsentligt har kunnat inverka på beslutet
  • det i ärendet tillkommit sådan ny utredning som väsentligt kunnat inverka på beslutet och det inte beror av sökanden att den nya utredningen inte i tiden företetts.

Ett beslut får återbrytas om det kränker den enskildes rätt eller dess återbrytande anses påkallat av allmänt intresse. Återbrytande av beslut ska i allmänhet sökas inom fem år efter det slutliga beslutet.

Klagan

Klagan handläggs sällan i HFD. Klagan kan anföras inom sex månader efter det slutliga beslutet. Med anledning av klagan kan ett beslut undanröjas till exempel om en part inte har hörts vid beredningen av ärendet och beslutet kränker hans eller hennes rätt.

Återställande av försutten fatalietid

Försutten fatalietid kan återställas den som på grund av laga förfall eller annat synnerligen vägande skäl inte inom utsatt tid har kunnat söka ändring i ett beslut.

Begränsning av klagan och ansökan om återbrytande från och med 1.1.2016

Enligt 64 a § i förvaltningsprocesslagen får en part ansöka om återbrytande eller undanröjande av ett beslut endast en gång i samma ärende, om det inte av synnerligen vägande skäl är nödvändigt att pröva ärendet på nytt.

 
Publicerad 3.10.2016