Ärenden i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen får årligen in ungefär 6000 nya ärenden, som indelas i 9 huvudgrupper. Huvudgrupperna omfattar 35 grupper av ärenden och 280 ärendekategorier.

Nästan 90 procent av de besvär och ansökningar om besvärstillstånd som kommer till högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut av regionala förvaltningsdomstolar. Hos högsta förvaltningsdomstolen överklagas också beslut av marknadsdomstolens i upphandlings- och konkurrensärenden samt ärenden som gäller registrering av patent eller varumärke. Beslut av statsrådets allmänna sammanträde och till exempel beslut av centralskattenämndens får överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, medan beslut som fattats av ett ministerium med vissa undantag först överklagas hos en regional förvaltningsdomstol.

I de flesta ärenden får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast med besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen är behörig inom ett vidsträckt fält av ärenden, även internationellt.

HFD handlägger sina ärenden i tre avdelningar, enligt följande ungefärliga arbetsfördelning:

Första avdelningen

 • handlingsoffentlighet och datasekretess
 • internationellt skydd
 • markanvändning och byggande
 • miljöskydd
 • vattenhushållning
 • naturvård
 • gruvdrift
 • jakt och fiske

Andra avdelningen

 • direkt beskattning
 • indirekt beskattning
 • tullar
 • offentliga avgifter
 • utövning av näring
 • fordon och trafik
 • uppehållstillstånd
 • resedokument
 • sameärenden
 • konkurrensrätt
 • offentlig upphandling

Tredje avdelningen

 • social- och hälsoärenden
 • statligt stöd och EU-stöd
 • kommunalärenden
 • undervisning
 • medborgarskapsärenden
 • passärenden
 • tjänstemannaärenden
 • läkemedels- och apoteksärenden
 • patent och varumärken
 
Publicerad 14.1.2020