De allmänna förvaltningsdomstolarnas gemensamma diarieschema

Högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol har ett gemensamt diarieschema.

1 Statsrätt och allmän förvaltning

11 Statsrätt

1101 Statliga val
1102 Medborgarskap
1103 Medborgarnas allmänna rättigheter
1104 Lagstiftning för undantagsförhållanden
1105 Partierna
1106 Religionsfrihet
1199 Övrig statsrätt

12 Allmän förvaltning

1201 Betalningsbefrielse
1202 Återbäring av förmån och skadestånd
1203 Handlingars offentlighet
1204 Datasekretess

1205 Jämställdhetsärenden (som inte har att göra med självstyrelse)

1206 Behovsprövade och övriga statsandelar och -stöd
1207 Intressebevakning i förmynderskapsverksamhet
1208 Passärenden
1209 Befolkningsdata
1210 Namnärenden
1220 Beviljande av rättshjälp, förordnande av biträde och arvode
1221 Rättshjälpsbeslut som ändras eller upphör
1222 Besvär som gäller rättegångsavgift
1223 Beviljande av rättshjälp, förordnande av biträde och arvode i utlänningsärenden
1230 Arv till staten
1240 Fångvårdsärenden
1299 Övrig allmän förvaltning

13 Undervisnings- och bildningsväsendet

1301 Grundläggande utbildning och gymnasier
1302 Bibliotek
1303 Yrkesundervisning
1304 Yrkeshögskolor
1305 Universitet och högskolor
1399 Övriga ärenden som gäller undervisnings- och bildningsväsendet

14 Statstjänstemän

1401 Tjänste- och arbetsförhållande
1402 Lön, arbetstid och semester (statstjänstemän)
1499 Övriga statstjänstemannaärenden

15 Arbetskraftsärenden

1501 Lönegaranti och övrig social trygghet
1502 Arbetarskydd
1503 Civiltjänst
1504 Tjänstgöring enligt värnpliktslagen
1505 Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

1599 Övriga arbetskraftsärenden

16 Säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd

1601 Brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskydd
1602 Skjutvapen
1603 Tillstånd för lotteri och penningsamling
1699 Övriga ärenden som gäller säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd


2 Självstyrelse

21 Åland

2101 Ålands självstyrelse (ärenden som inte ingår i andra grupper av ärenden)

22 Kommunala ärenden

2201 Kommunala val
2202 Kommunindelning
2203 Kommunens kompetens
2204 Kommunal ekonomi
2205 Kommunala stadgor och taxor
2206 Tjänsteval (kommuner och samkommuner)
2207 Trygghet i tjänsteförhållande (kommuner och samkommuner)
2208 Lön, arbetstid och semester (kommuner och samkommuner)
2209 Övriga personalärenden (kommuner och samkommuner)
2299 Övriga kommunala ärenden

23 Kyrkliga ärenden

2301 Tjänsteförhållande (kyrkan)
2302 Övriga personalärenden (kyrkan)
2399 Övriga kyrkliga ärenden

24 Sameärenden

2401 Sametingsval
2499 Övriga sameärenden


3 Utlänningsärenden

31 Utlänningsärenden

3101 Uppehållstillstånd för att återförena familjen
3102 Övriga uppehållstillstånd
3103 Utvisning
3104 Avvisande av utlänning
3105 Asylärenden
3106 Asylärenden / påskyndat förfarande
3107 Främlingspass och övriga resedokument
3108 Visumärenden
3109 Hjälpsystemet för människohandelsoffer
3199 Övriga utlänningsärenden


4 Byggande

41 Markanvändnings- och byggmål

4101 Landskapsplan
4102 Generalplan
4103 Detaljplan
4104 Stranddetaljplan
4105 Byggnadsförbud och åtgärdsbegränsning
4106 Byggnadsordning
4107 Tomtindelning
4108 Gator och allmänna områden
4109 Bygguppmaning
4110 Inlösen på basis av plan
4111 Undantag (markanvändnings- och byggärenden)
4112 Beslut om behov av planering
4113 Bygglov
4114 Åtgärdstillstånd
4115 Miljövård och underhåll av byggnader
4116 Rivningslov
4117 Tillstånd för miljöåtgärder
4118 Godkännande av byggnadsprodukter
4119 Byggnadsservitut
4120 Placering av samhällstekniska anordningar
4121 Tillfällig byggnad
4122 Byggnadstillsyn
4199 Övriga markanvändnings- och byggärenden

42 Vägärenden

4201 Landsväg
4202 Enskild väg
4299 Övriga vägärenden

43 Fastighetsärenden

4301 Inlösen
4302 Förköpsärenden
4399 Övriga fastighetsärenden


5 Miljöärenden

51 Miljöskyddsärenden

5101 Miljötillstånd / skogsindustri
5102 Miljötillstånd / metallindustri
5103 Miljötillstånd / energiproduktion
5104 Miljötillstånd / kemikalieindustri och hantering av kemikalier
5105 Miljötillstånd / malmbrytning och produktion av mineraler
5106 Miljötillstånd / produktion av livsmedel och foder
5107 Miljötillstånd / avfallshantering
5108 Miljötillstånd / bränslemackar och lagring av flytande bränsle
5109 Miljötillstånd / brytning, krossning, asfaltsstation, betongstation
5110 Miljötillstånd / ledande av avfallsvatten och reningsverk
5111 Miljötillstånd / djurstall
5112 Miljötillstånd / pälsdjursuppfödning
5113 Miljötillstånd / motorbana, övningsbana för båtar
5114 Miljötillstånd / rening av förorenad mark och förorenat grundvatten
5115 Miljötillstånd / Torvproduktion
5129 Övriga miljötillståndsärenden
5131 Anmälan om buller
5132 Tillsyn och förvaltningstvång enligt miljöskyddslagen
5133 Avgifter och ersättningar enligt miljöskyddslagen
5139 Övriga ärenden enligt miljöskyddslagen
5141 Avfallsavgifter
5142 Ordnad avfallstransport
5149 Övriga ärenden enligt avfallslagen
5151 Hälsotillsyn
5152 Bekämpning av oljeskador
5153 Miljöskatt och -avgift (miljöskydd)
5154 Miljöfarliga ämnen
5155 Ärende som gäller utsläppshandelslagen
5156 Terräng- och motorbåtstrafik
5157 Ärende som gäller kärnenergilagen
5199 Övriga miljöskyddsärenden

52 Vattenhushållning

5201 Byggande i vattendrag
5202 Utnyttjande av vattenkraft
5203 Farleder och områden för samfärdsel i vatten
5204 Virkesflottning
5205 Dikning
5206 Vattenståndsreglering
5207 Vattenreglering
5208 Avledande av vatten för användning såsom vätska och tagande av grundvatten
5209 Avledande av avloppsvatten
5210 Avgifter och ersättningar enligt vattenlagen
5211 Tillsyn och förvaltningstvång enligt vattenlagen
5212 Ärende som avses i lagen om vattentjänster
5299 Övrig vattenhushållning

53 Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

5301 Förvaltningstvång i ärende som är föremål för gemensam behandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen
5302 Tillståndsärende som är föremål för gemensam behandling/ fiskodling
5303 Tillståndsärende som är föremål för gemensam behandling / torvproduktion
5399 Övriga tillståndsärenden som är föremål för gemensam behandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

54 Naturvård

5401 Nätverket Natura 2000
5402 Ärenden enligt naturvårdslagen (förutom nätverket Natura 2000)
5403 Djurskydd
5404 Marktäktsärenden
5405 Fornminnesärenden
5406 Byggnadsskydd
5499 Övriga ärenden som gäller naturvård

55 Friluftsärenden och camping

5501 Friluftsärenden
5502 Camping

56 Bostadsproduktion och bostadsärenden

5601 Aravaärenden
5699 Övriga bostadsärenden

57 Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen

5701 Tillståndsärende som är föremål för gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen
5702 Tillsyn och förvaltningstvång i ärende som är föremål för gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen


6 Social- ja hälsovård

61 Sociala ärenden

6102 Återkrav av utkomststöd
6106 Underhållstrygghet
6107 Specialomsorger om utvecklingsstörda
6108 Handikappservice
6109 Missbrukarvård
6110 Stöd för närståendevård
6111 Anordnande av barndagvård
6112 Ersättande av kostnader för barnskydd
6113 Ersättande av kostnader för övrig socialvård
6114 Klientavgifter inom socialvården
6131 Omhändertagande och placering i vård utom hemmet
6132 Brådskande placering och förlängning av sådan placering
6133 Avslutande av omhändertagande
6134 Tillstånd till undersökning av barn
6135 Begränsning av kontakterna
6136 Andra begränsande åtgärder vid vård utom hemmet
6137 Särskild omsorg
6138 Övriga barnskyddsärenden
6141 Beviljande av utkomststöd / kommuner
6142 Beviljande av utkomststöd / Fpa
6199 Övriga sociala ärenden

62 Hälso- och sjukvård

6201 Folkhälsoarbete
6202 Intagning för vård i mentalvårdsärende
6203 Begränsning av självbestämmanderätten i mentalvårdsärenden
6204 Övriga mentalvårdsärenden
6205 Sjukhusväsendet
6206 Utövande av yrken inom hälso- och sjukvården
6207 Livsmedelstillsyn
6208 Ersättande av kostnader för hälsovård
6209 Klientavgifter inom hälsovården
6210 Vårdgaranti

6299 Övriga hälso- och sjukvårdsärenden

63 Läkemedelsärenden och apoteksväsendet

6301 Import av läkemedel
6302 Försäljningstillstånd för läkemedel och priskontroll
6319 Övriga läkemedelsärenden
6321 Apoteksärenden


7 Ekonomisk verksamhet inklusive trafik och kommunikation

71 Juridiska personer och industriella rättigheter

7101 Bolagsrättsliga förvaltningsakter
7102 Civilrättsliga juridiska personer
7103 Handels- och föreningsregisterärenden
7104 Patent, nyttighetsmodell och integrerade kretsar
7105 Modellskydd och varumärke
7106 Domännamn
7199 Övriga ärenden med anknytning till juridiska personer och industriella rättigheter

72 Näringsidkande

7201 Övervakning av finansmarknaden
7202 Försäkringsverksamhet
7203 Gruvdrift
7204 Livsmedelshandel
7205 Elmarknaden
7206 Elsäkerhet
7207 Explosiva ämnen och brännbara vätskor
7208 Fastighets- och bostadsförmedling
7209 Inkvarterings- och förplägnadsrörelser, serveringstillstånd och detaljhandel med alkohol
7210 Konkurrensrätt
7211 Offentlig upphandling
7212 Konsumentskydd
7213 Tillämpning av bokföringslagstiftningen
7299 Övrigt näringsidkande

73 Jord- och skogsbruksärenden

7301 Styrning av jordbruksproduktion (bl.a. nationella stöd)
7302 Skogsbruk
7303 Växtskydd
7304 Renskötsel
7305 Jakt och fiske
7399 Övriga jord- och skogsbruksärenden

74 Stödåtgärder inom ramen för EU:s strukturfonder

7401 Europeiska socialfonden (ESF)
7402 Europeiska regionala utvecklingsfonden (EURUF)
7405 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
7406 Europeiska fiskerifonden (EFF)
7499 Övriga stödåtgärder inom ramen för EU:s stukturfonder

75 Trafik och kommunikation

7501 Körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd
7502 Bilskola
7503 Yrkesmässig motorfordonstrafik
7504 Järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
7505 Televisionsavgift
7506 Telekommunikation
7507 Kontrollavgift i telekommunikation
7508 Ärenden som gäller sjömän, flygare m.fl.
7509 Hastighets- och viktbegränsningar samt hastighetstävlingar
7510 Besiktning och registrering av fordon
7511 Gottgörelse för trafikförsäkringspremie
7512 Parkeringsbot
7513 Överlastavgift
7514 Kontrollavgift i trafik
7515 Avgift för flyttning av fordon
7599 Övriga trafikärenden


8 Skatter

81 Skatteärenden

8101 Beskattning av personlig inkomst
8102 Förmögenhetsbeskattning
8103 Beskattning av näringsinkomst
8104 Beskattning av gårdsbruk
8105 Källskatt
8106 Internationell beskattning
8107 Centralskattenämndens förhandsavgörande i inkomst- och förmögenhetsskatteärenden
8108 Skatteförvaltningens förhandsbesked eller -avgörande i inkomst- och förmögenhetsskatteärenden
8109 Korrigering av förskottsinnehållning och förskottsbetalning
8110 Förskottsuppbörd och arbetsgivarens socialskyddsavgift
8111 Fastighetsskatt
8112 Byggskatt
8113 Internprissättning
8199 Övriga skatter och avgifter som uppbärs på inkomst och förmögenhet

82 Mervärdesskatt

8201 Besvär som gäller mervärdesskatt
8202 Centralskattenämndens förhandsavgöranden som gäller mervärdesskatt
8203 Skatteförvaltningens förhandsavgörande som gäller mervärdesskatt
8204 Registrering som mervärdesskattskyldig och gruppregistrering
8205 Försäkringspremieskatt
8299 Övriga ärenden som gäller mervärdesskatt eller försäkringspremieskatt

83 Skatter och avgifter som gäller fordon

8302 Förhandsavgöranden som gäller bilskatt
8303 Återbäring av bilskatt
8304 Fordonsskatt
8305 Bränsleavgift
8306 Besvär som gäller användningsförbud
8307 Besvär som gäller skattenedsättning
8310 Bilskattebesvär / Skatteförvaltningen
8311 Bilskattebesvär / Trafi
8399 Övriga ärenden som gäller fordonsskatt

84 Acciser och tullärenden

8401 Tulltariff
8402 Förtullningsbesvär
8403 Förhandsavgöranden i accis- och tullärenden
8404 Tillsyn som handhas av tullen (bl.a. EU-stöd)
8405 Acciser
8499 Övriga tullärenden

85 Övriga skatter och beskattningsförfarandet

8501 Arvs- och gåvoskatt
8502 Lotteriskatt
8503 Stämpelskatt
8504 Överlåtelseskatt
8505 Avfallsskatt
8506 Banskatt
8507 Tonnageskatt
8508 Försäkringspremie och skogsvårdsavgift
8509 Övriga avgifter som uppbärs till staten (t.ex. med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten)
8510 Förhandsbesked eller -avgörande i övriga skatteärenden
8511 Beskattningsförfarandet
8512 Skatteuppbörd
8513 Försummelseavgift i beskattningen
8599 Övriga skatteärenden


9 Övriga ärenden

91 Pensionsärenden

9101 Pensionsärenden

92 Andra än lagskipningsärenden i förvaltningsdomstolarna

9201 Ärenden som tillställts förvaltningsdomstolar och som överförts till annan myndighet
9209 Rättelseuppmaningar enligt markanvändnings- och bygglagen

99 Övriga ärenden

9999 Övriga ärenden

 
Publicerad 26.6.2019