Beslut

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar årsboksavgöranden, så kallade korta referat och vissa övriga beslut.

Referat från de senaste avgörandena finns på högsta förvaltningsdomstolens hemsida. Referat från och med år 1944 finns i Finlex. I databasen kan man bland annat söka på ett visst ord.

För årsboksavgöranden före september 2001 finns det endast ett kortare referat i Finlex, det fullständiga referatet finns i den tryckta årsboken.

HFD:s årsboksavgöranden publiceras på det språk som beslutet har getts. Därför finns det fullständiga referat på svenska endast av de beslut som har getts på svenska. Av samtliga årsboksbeslut översätts dock referatets sammandrag till det andra inhemska språket.

De senaste årsboksavgörandena och en del av de så kallade korta referaten finns på denna sida (se länkar under "beslut"). Tidigare beslut kan man nå via länken till Finlex.

Beslut som publiceras i årsboken

HFD har sedan år 1918 publicerat referat av sina principiellt viktigaste beslut i en årsbok. I årsboken publiceras beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse.

Korta referat

Förutom referat av årsboksavgöranden publicerar högsta förvaltningsdomstolen på sin webbplats också korta referat av vissa andra beslut som bedöms vara juridiskt betydelsefulla.

Vissa andra beslut

I kategorin vissa andra beslut publicerar högsta förvaltningsdomstolen sådana enstaka beslut av domstolen som bedöms ha samhälleligt, regionalt eller allmänt intresse och som inte med anledning av sin juridiska betydelse har publicerats som årsboksavgörande eller kort referat.

Europarättsliga avgöranden

De nordiska högsta domstolarna har kommit överens om att på sina webbplatser under en särskild rubrik publicera avgöranden som berör Europeiska människorättskonventionen eller EU-rätten samt avgöranden med vilka domstolen har begärt förhandsavgörande av unionens domstol.

 
Publicerad 19.10.2016
Tillbaka till början |