Europarättsliga avgöranden

De nordiska högsta domstolarna har kommit överens om att på sina webbplatser under en särskild rubrik publicera avgöranden som berör Europeiska människorättskonventionen eller EU-rätten samt avgöranden med vilka domstolen har begärt förhandsavgörande av unionens domstol. Det är fråga om ett gemensamt överenskommet tillvägagångssätt, som vi hoppas ska göra det lättare för läsarna att finna dessa europarättsliga avgöranden.

Högsta förvaltningsdomstolens europarättsliga avgöranden finns nedanför och i spalten till höger (i mobilversionen längst ner på denna sida). Avgörandena publiceras på svenska.

I spalten till höger finns också länkar till europarättsliga avgöranden av högsta domstolen och övriga högsta domstolar i Norden (i mobilversionen längst ner på denna sida).

Nationella avgöranden inom EU-rätt

Föreningen för de högsta förvaltningsdomstolarna inom den Europeiska unionen har referat om de nationella förvaltningsdomstolarnas EU-rättsliga avgöranden på sin hemsida.

ACA - JuriFast Mera länkar

2020

2.4.2020
Beskattning av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Krav på inhemskt bolag – Tolkning av EU:s grundfördrag – Etableringsfrihet – Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
25.3.2020
Jaktlagen – Dispens – Fridlyst djurart – Järv – Fångstområde – Naturvård – Natura 2000-område – Art som utgör grund för skyddet – Behovet av en Naturabedömning
20.3.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Flyktingstatus – Alternativt skydd – Urskillningslöst våld – Asylsökandens personliga omständigheter – Orsakssamband
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Allmän säkerhet – Tvingande skäl – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus)
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Stamvårdande jakt – Bekämpa tjuvjakt – Berättigat syfte för att bevilja dispens – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Stamvårdande jakt – Bekämpa tjuvjakt – Berättigat syfte för att bevilja dispens – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
16.3.2020
Utlänningsärende – Jävig domares tillbakaträdande – Muntlig förhandling – Rättvis rättegång
19.2.2020
Rätt till jordbruksstöd ur den nationella reserven – Stödberättigande jordbruksareal – Areal för permanenta grödor – Jordbruksverksamhet – Myr i naturtillstånd – Tranbär
31.1.2020
Kommunalärende – Statligt stöd – Fastighetsköp – Hyra – Helhetsarrangemang – Uppfyllandet av kriterierna för statligt stöd – Utredning av marknadsmässighet – Ekonomisk utredning
21.1.2020
Barnskyddsärende – Fortsatt omhändertagande – Begränsning av kontakterna – Fosterföräldrarnas närvaro
20.1.2020
Handlingsoffentlighet – Asylsökande – Skyddspolisen – Motiveringsdelen och bakgrundsmaterialet till skyddspolisens utlåtande om asylansökan – Handling som gäller upprätthållande av statens säkerhet – Partsoffentlighet – Parts rätt att ta del av handling – Förfarandedirektivet

2019

19.12.2019
Körrätt – Medicinska krav för körkort – Skyldighet att lämna in läkarutlåtande - Straffbart bruk av narkotika – Bötesstraff – Cannabiscigarett – Proportionalitetsprincipen
17.12.2019
Utlänningsärende – Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Internationellt skydd – Ny ansökan – Avvisning –Verkställighetsbestämmelse – Förvaltningsdomstolens behörighet
16.12.2019
Markanvändning och byggande – Generalplan – Vindkraft – Konsekvensbedömning – Tillräcklig utredning – Planebestämmelser – Värnandet av naturvärdena – Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) – Varg – Föröknings- och rastplats – Förbud mot att förstöra och försämra
16.12.2019
Rättegångsförfarande – Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Laboratorietjänster – Analys av prover – Jura novit curia – Ny besvärsgrund
14.11.2019
Markanvändning och byggande – Inlösning – Inlösningsgrunder – Generalplan – Kommun – Markpolitik – Markförvärv – Allmänt behov
8.11.2019
Landsbygdsprogrammet – Stöd för utvecklingsprojekt – Godtagbara kostnader för stöd – Mervärdesskatt – Kommun som stödtagare
6.11.2019
Mervärdesskatt – Skattegrund – Vederlag – Deltagaravgift – Priser – Tävlingsregler
30.10.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Studera vid universitet – Utbytesstudier i Norge – En hel termins utbytesstudier
18.10.2019
Offentlig upphandling – Uteslutning av anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Av prövning beroende grunder för uteslutning – Avtalsbrott – Hävning av tidigare upphandlingskontrakt – Anbudsgivares avhjälpande åtgärder – Anhängig rättegång i tingsrätten – Principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling
26.9.2019
Sametingsval – Upptagning i vallängd – Förälders samiska identitet – Förälder upptagen i vallängden för senaste val – FN:s människorättskommittés synpunkt – Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Invalidpension – Muntlig förhandling – Ny utredning – Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Muntlig förhandling – Domstolens prövning ex officio – Ärende som gäller återkrav – Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Äktenskap – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet – Bli bekant på en webbplats – Familjeliv – Bevisbörda – Skenäktenskap
26.8.2019
Mervärdesskatt – Uthyrning av platser för fordonsparkering – Kommunens personalparkering – Avdragsrätt
22.8.2019
Varumärke – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Positionsvarumärke – Varumärkesslag – Framställning av varumärke – Föremålet för varumärkesskydd – Klar och precis varumärkesansökan – Ändring av varumärkesansökan – Ändring av besvären – Prövning av yrkande – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
20.8.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Viss samhällsgrupp – Sexuell läggning – Bedömning av könsidentitet
20.8.2019
Konkurrensärende – Kartell – Förenhetligat förfarande – Marknadsuppdelning – Muntlig förhandling – Skriftlig vittnesberättelse – Advokatens tystnadsplikt – Konkurrensöverträdelse genom syfte – Berättigandegrunder – Delaktighet – Lösgörelse från konkurrensöverträdelse – Åläggande av påföljdsavgift – Lika behandling – Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
7.8.2019
Mervärdesskatt – Avdragsrätt – Fastighetsinvesteringsverksamhet – Utgifter som hänför sig till försäljning av fastigheters samt fastighets- och bostadsaktiebolags affärslokalers aktier
17.7.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Somalia – Ny skyddsgrund – Könsstympning – Minderårig asylsökande – Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019
Importskatter – Punktskatt – Mervärdesskatt – Import i strid med bestämmelserna – Delaktig i import – Importfinansiering – Snus
1.7.2019
Kommunalärende – Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Fjärrvärme
26.6.2019
Offentlig upphandling – Ramavtal – Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet – Beskrivning av föremålet för upphandlingen – Tillräcklig information för att lämna anbud – Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet
19.6.2019
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Beskattnings av personlig inkomst – En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare – SICAV-investeringsfond – UCITS-fond – Avkastningsandel – Förvärvs- och kapitalinkomst – Fri rörlighet för kapital
10.6.2019
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Konkurrensärende – Fatalietid för framställning om påföljdsavgift – Preskription av framställning om påföljdsavgift – Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet – Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad – Entreprenadanbud – Entreprenadavtal – Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet
3.6.2019
Mervärdesskatt – Tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer – Förskottsbetalning – Övergångsbestämmelse – Tidningsprenumeration – Ändrad skattesats
28.5.2019
Försäljningstillstånd för läkemedel i parallellimport – Förpackningspåskrifter på främmande språk – Besvärsrätt för innehavaren av det ursprungliga försäljningstillståndet – Besluts direkta påverkan – Konkurrent – Behov av rättsskydd
28.5.2019
Parallellimport av läkemedel – Förpackningspåskrifter på främmande språk – Åtgärdsbegäran – Besluts överklagbarhet – Avslag på åtgärdsbegäran – Besluts direkta påverkan – Konkurrent – Besvärsrätt – Behov av rättsskydd
9.5.2019
Offentlig upphandling – Upphandlingskontrakt – Skol- och daghemsfotografering
9.5.2019
Beviljande av utkomststöd – Grundläggande utkomststöd – Folkpensionsanstalten – Asylsökande – Oundgänglig utkomst – Mottagningstjänster – Förebyggande utkomststöd
8.3.2019
Principen om ne bis in idem – Dubbel bestraffning – Administrativ påföljd av straffkaraktär – Gottgörelse som ska erläggas åt försäkringsbolaget – Avtalsrättslig betalningspåföljd – Fordonsföreseelse – Bötesstraff
6.3.2019
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde för mervärdesskatt – Affärsverksamhet – Myndighetsverksamhet – Skattskyldighet – Religiösa samfund – Församling
5.3.2019
Mervärdesskatt – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Hyra av fastighet – Tjänster som anknyter till fastighet – Maskinsalstjänst
21.2.2019
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattesats – Överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till idrottslokaler – Användning av utrymmen för annat ändamål än motionstjänster
15.2.2019
Mervärdesskatt – Allmännyttigt samfund – Stiftelse – Musei- och utställningsverksamhet – Ansökan om att bli skattskyldig
12.2.2019
Mervärdesskatt – Förmedlingstjänst – Arrangering av resor för utbyteselever utanför europeiska gemenskapen – Försäljningslandet för tjänsten
12.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Politisk åsikt – Fängelsedom – Oproportionerlig bestraffning – Turkiet – Landinformation
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Rättsmedelsförfaranden – Tidsenlig bedömning av fakta – Landinformation – Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen – Hörande
4.2.2019
Körrätt – Körförbud – Epilepsi – Epileptiska anfall under sömnen – Läkares anmälan om förarens hälsotillstånd – Körkortsdirektivet – Körkortslagen – Trafiksäkerhetsverkets anvisningar
17.1.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Beslut om att ärendet förfaller – Överklagbarhet – Ansökan om återbrytande – Sökanden har lämnat Finland – Frivillig återresa
3.1.2019
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Läkarcentral – Självständig läkaryrkesutövare – Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning – Tjänster utförda av läkarcentralen

2018

28.12.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis
28.12.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Reducerad skattesats – Bok – Periodisk publikation – Korsordspublikation – Principen om neutralitet i beskattningen
28.12.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – Privat handelshögskola – MBA-utbildning – Examen beviljad av utländskt universitet
21.12.2018
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Avvikelse från försörjningsförutsättningen – Anknytningsperson som fått internationellt skydd – Familj som bildats efter ankomsten till Finland – Exceptionellt vägande skäl – Utlänningslagen 114 § 3 mom. – Helhetsbedömning – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
19.12.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Lärare – Anställning i tjänsteförhållande för viss tid – Objektiv grund för tidpunkten då tjänsteförhållandet upphör – Sommaravbrott i undervisningen – Principen om icke-diskriminering av visstidsanställda
17.12.2018
Dataskydd – Personuppgiftslagen – Dataskyddsdirektivet – Personuppgift – Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen – Personregister – Registeransvarig – Skydd för privatliv – Religionsfrihet – Yttrandefrihet – Förbud mot diskriminering – Jehovas vittnen – Predikoarbete genom dörrknackning – Personuppgifter som samlas i predikoarbete – Förhandsavgörande
14.12.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Religiös övertygelse – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Preliminär prövning av ny ansökan – Avvisning – Återbrytande av laga kraft vunnet beslut
11.12.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Återkallande av flyktingstatus – Kvotflykting – Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten
21.11.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Tandläkare – Vara som sedvanligt ingår i vården – Bettskena
21.11.2018
Ersättningsgillt läkemedel – Grundersättning – Terapeutiskt värde – Nytt verksamt ämne – Allvarlig sjukdom – Särläkemedel – Ringa antal patienter – Villkorligt försäljningstillstånd
14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
8.11.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Utformning av generalplan – Generalplanens rättsverkningar – Tillräckliga utredningar – Dimensionering av byggnadsrätt – Landskapsplanens styrande verkan – Ordnande av trafik – Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) – Malm flygstation – Nätverket Natura 2000 – Försämringsförbud – Natura-bedömning
30.10.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Kommunens organiseringsansvar – Hemkommun i Finland – Vistelse i ett annat EU-medlemsland som närmar sig stadigvarande vistelse – Personlig assistent för tiden när studier bedrivs i ett annat medlemsland – Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium – Begräsning – Unionens domstols dom
23.10.2018
Utlänningsärende – Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland – Avvisning – Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet – Barnets bästa – Spåra vårdnadshavare – Återvändande direktivet
11.10.2018
Utlänningsärende – Avvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran om muntlig förhandling – Skydd för familjeliv
7.9.2018
Direktupphandling – Meddelande om frivillig förhandsinsyn – Innehåll i annonsen – Besvärstid
7.9.2018
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Elmarknadsdirektivet – Person som är konsument hos ett bolag som idkar elöverföring – Lagligheten av villkor som gäller fakturering enligt elöverföringsavtal – Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot elnätsbolaget – Partsställning – Konsumentens rätt att söka ändring i Energimyndighetens beslut hos domstol – Konsumentens rätt att delta i behandlingen av det av honom eller henne anhängiggjorda ärendet i Energimyndigheten
3.9.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter – Räddningsfartyg – Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt – Mervärdesskattelagens direktivenlighet – Tillämpning av mervärdesskattedirektivet
30.8.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Politisk åsikt – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Preliminär prövning av ny ansökan – Aktuell landinformation – Iran
30.8.2018
Vattenhushållningsärende – Anläggning för konstgjort grundvatten – Naturvårdslagen – Nätverket Natura 2000 – SAC-område – Naturtyp (livsmiljö) – Försämringsförbud – Habitatdirektivet – Europeiska unionens domstols rättspraxis
30.8.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Tidigare upplevelser av förföljelse – Avstå från livsstil som ger upphov till förföljelse – Irak
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
20.8.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt
17.8.2018
Utlänningsärende – Återförening av familj – Familjemedlem – Familjeband – Familjerelation – Minderårigt barn – Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna – Barnets bästa
17.8.2018
Dataskydd – Personuppgift – Söktjänst – Sökning med personens namn – Onödig personuppgift – Uppgift som berör hälsotillstånd – Brott mot liv – Rätten att bli glömd – Personuppgiftsansvarig – Avlägsnande av sökresultat – Skydd för privatlivet – Yttrandefrihet – Intresseavvägning
6.8.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon – Rätt till parkeringsplats med stöd av aktieinnehav – Rätt till avdrag
30.7.2018
Statsrådets förordning – Överklagbarhet – Rättsmedel – Rättvis rättegång – Lagen om fiske – Laxfiske – Delägarlag
12.7.2018
Nyttighetsmodellrätt – System för att vårda näthinnnan med laser – Ändring av skyddskrav – Vårdmetod – Nyhet – Teknisk skillnad – Tydlig skillnad – Muntlig förhandling – Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
9.7.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Vederlag – Statligt stöd – Avdragsrätt – Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018
Kommunikationsmarknaden – Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster – Tillämplig lag – Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation – Informationssamhällsbalken – Definition av betydande marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen – Reglerad verksamhet – Oreglerad verksamhet – Bundet kapital – Skälig vinst – Kommunikationsverkets prövningsrätt – Besvärsrätt
5.7.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd - Grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada – Väpnad konflikt – Allvarlig och personlig fara – Somalia – Galgaduud
27.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Gifta makar – Samtidigt anhängiga ärenden – Samtidig behandling – Gemensamma skyddsgrunder – Familjehelhet – Förvaltningsdomstolens beslut att återförvisa ena makens ärende till Migrationsverket
21.6.2018
Offentlig upphandling – Marknadsdomstolens behörighet – Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) – Val av anbudsgivare – Tjänst för jordbruksrådgivning
11.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen – Tillämpningsområde – Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare – Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018
Lotterier – Penningspel – Förbud mot marknadsföring – Social media – Marknadsföring på webben – Friheten att tillhandahålla tjänster – Yttrandefrihet – Spelbolagets emblem
21.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Konkurrensbegränsning – Påföljdsavgift – Riktande av påföljdsavgift – Företags personliga ansvar – Principen om ekonomisk kontinuitet
8.5.2018
Läkemedel – Särläkemedel – Grundersättning – Skäligt partipris – Sökandens utredningsskyldighet – Läkemedelsprisnämnden – Prövningsrätt – Skälighetsbedömning – Iakttagande av bedömningskriterier – Motivering av beslut
4.5.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Finansiell tjänst – Betalningsmedel – Prepaid-produkt – Förmedling – Återförsäljare
4.5.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Skadestånd – Standardersättning – Distributionsnätsinnehavare – Avbrott i eldistributionen
4.5.2018
Mervärdesskatt – Avdragsrätt – Kostnader för sanering av mark – Kostnader för rivning av byggnad – Skattepliktig uthyrningsverksamhet – Försäljning av fastighet
25.4.2018
Beskattning av näringsinkomst – Gränsöverskridande fusion – Upplösning – Utländskt övertagande bolag – Utflyttningsbeskattning – Tillgångar hos filial – Sannolikt överlåtelsepris – Affärsvärde – Påförande av skatt – Betalningstid
24.4.2018
Mervärdesskatt – Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel – Skattegrund – Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan – Unionsrättens indirekta effekt
13.4.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av trovärdigheten – Muntlig förhandling – Bevisning – Fri bevisteori – Bedömning av utredning
11.4.2018
Utlänningsärende – Tredjelands medborgare – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland – Familjeåterföreningsdirektivet – Direktivets tolkningsverkan
9.4.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet – Unionens domstols förhandsavgörande
27.3.2018
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) – Särskild investeringsfond – Alternativ investeringsfond – Förvaringsinstituts-verksamhet – Förvaringsarvode
16.2.2018
Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Egen verksamhet – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Selektiv ekonomisk fördel – Inverkan på handeln mellan medlemsländerna – Snedvriden konkurrens – Ekonomisk verksamhet – Patientförflyttning – Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018
Statligt stöd – SGEI-tjänst – Förutsättningar för beviljande av statligt stöd – Ekonomisk fördel – Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär – Prehospital akutsjukvård
15.2.2018
Offentlig upphandling – Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande – Separata besvär över upphandlingsbeslut – Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet – Företag i branschen – Betydelsen av att inte ha lämnat anbud – Grunderna för partsställning
14.2.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Obefogad fakturering – Prisnedsättning – Skadestånd – Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
5.2.2018
Bilskatt – Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande – Aktieägare – Verkställande direktör
5.2.2018
Elsäkerhet – Marknadstillsyn – Förbud mot försäljning och annan överlåtelse – Produktsäkerhet – Säkerhetsbrist – Testning av en enda produkt
1.2.2018
Omhändertagande – Förutsättningar för omhändertagande – Våld inom familjen – Hot om våld inom familjen – Straffrättslig bedömning – Vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet – Beaktande av kulturell bakgrund – Socialväsendets skyldighet att vidta åtgärder
31.1.2018
Förvaltningsärende – Ombud – Specificerat ärende – Förbud att uppträda – Proportionalitetsprincipen – Yttrandefrihet
31.1.2018
Skatt på försäkringspremie – Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande – Skatteplikt på försäkringspremie – Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang – Stat där risken är belägen
16.1.2018
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Verksamhetsmodell vid besök – Begränsning av kontakterna – Prövning av ärendet i domstol – Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd

2017

29.12.2017
Utlänningsärende – Skyddspolisens utlåtande – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Partsoffentlighet – Allmän ordning och säkerhet – Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
20.12.2017
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Avfall från islam – Konvertera till kristendom – Politisk åsikt – Tidigare erfarenhet av förföljelse – Kumulativa skyddsgrunder – Aktuell landinformation – Iran
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Sjuktransport – Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Av optiker utförd synundersökning – Vidareförsäljning av tjänst
28.11.2017
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens Undantagslov – Dispens Undantag från fredning av varg – Jakt i stamvårdande syfte
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet – Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden – Omhändertagande
20.10.2017
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Eget bruk av vara – Vederlagsfri överlåtelse – Rabatt – Säljfrämjande – Stamkundspoäng för inköp – Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng – Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017
Tjänsteman – Polisman – Uppsägning – Polismans beteende – Brottmålsdom – Synnerligen vägande skäl – Skälig tid – Muntlig förhandling
19.10.2017
Tjänsteman – Gränsbevakningen – Byråofficer – Uppsägning – Avstängning från tjänsteutövning – Muntlig förhandling
17.10.2017
Naturvårdslagen – Åkergroda – Tillstånd att avvika från skydd – Föröknings- och rastplats – Område för fritidsbostäder – Anläggning av kolonialträdgårdsområde – Habitatdirektivet – Tvingade orsak
16.10.2017
Varumärke som består av siffror – Särskiljningsförmåga – Varumärke som beskriver varans särdrag – Samband mellan varumärke och vara – Antal – Pris – Unionens domstols rättspraxis
11.10.2017
Varumärke – Ond tro – Absolut registreringshinder – Talerätt – Behov av rättsskydd
5.10.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – Stat som är ansvarig för prövning av ansökan – Diskretionär bedömning – Helhetsbedömning
4.10.2017
Offentlig upphandling – Anbudsförfrågan – Uppställande av jämförelsekriterier – Icke-diskriminerande bemötande
3.10.2017
Lagen om sammankomster – Förbud mot offentlig tillställning – Uppenbar lagstridighet – Offentligt kränkning av sedligheten –Strafflagen – Konstuppvisning – Grundlagen – Mänskliga rättigheter – Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning – Yttrandefrihet – Konstens frihet
28.9.2017
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Varumärke – Särskiljningsförmåga – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Figur – Färgbeskrivning – Färgkombination – Grafisk framställning – Behov av bevis på användning – EU-domstolens rättspraxis – EUIPO:s praxis
27.9.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För prövningen ansvarig medlemsstat – 12 månaders tidsfrist – Framställan om övertagande
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Tak för skattegrundens belopp – Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan
4.9.2017
Kollektivtrafik – Trafik på marknadsvillkor – Linjebaserad trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Definiering av servicenivån – Allmän regel – Statlig stöd – Begränsning av konkurrensen
1.9.2017
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Offentlig upphandling – Tillsynsdirektivet 89/665/EEG – Skadestånd – Gottgörelsepåföljd – Nationellt rättsmedel
31.8.2017
Offentlig upphandling – Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet – Principen om likvärdigt bemötande – Principen om öppenhet – Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren – Ändring i upphandlingsdokumenten – Upphandlingsannons – Anbudsförfrågan – Föremålet för upphandlingen – Kriterierna för valet av anbud – Selektivt förfarande – Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse – Felets art
23.8.2017
Trafiktillstånd – Gemenskapstillstånd för godstrafik – Trafikansvarig – Person som är trafikansvarig för flera företags trafik – Tillståndsförordning
18.8.2017
Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Postpakettjänster – Föreläggande som gäller verkställighet – Upphävande av beslut – Föreläggande enligt vilket ett upphävt beslut ska iakttas – Postlagen – Postdirektivet – Ett direktivs tolkningsverkan
14.8.2017
Mervärdesskattelag – Rätt till avdrag – Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag – Avslutande av rörelse
2.8.2017
Offentlig upphandling – Krav gällande föremål för upphandling – Diskriminering i anbudsförfrågan – CE-märkning – Certifikatkrav
14.7.2017
Utlänningsärende – Utvisning – Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning – Person som gjort sig skyldig till misshandel – Kulturella orsaker
6.7.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig medlemsstat – Familjemedlem – Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd – Rättsmedel
30.6.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet i internationell handel – Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik – Lastningstjänster – Förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2017
Mervärdesskatt – Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande – Begreppen försäljning av vara och tjänst – Försäljning av rivningsarbete som tjänst – Återvinning av rivningsavfall – Köp av rivningsobjekt – Försäljning av rivningstjänst
28.6.2017
Varumärke – Förväxlingsrisk – Tidigare rättsgrund – Firma – Fredlig samexistens eller parallell användning – Samtycke till registrering – Prövning ex officio – Unionens domstols rättspraxis
14.6.2017
Markanvändning och byggande – Naturvårdslagen – I direktiv avsedd art – Föröknings- och rastplats – Förbud mot att förstöra och försämra – Nordfladdermus – Vattenfladdermus – Trollfladdermus – Viteslagen – Byggnadstillsynsärende – Utdömande av vite – Rivningsåläggande – Giltig orsak
14.6.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förbud mot tillbakasändning – Erfarenhet av förföljelse – Berättelsens trovärdighet – Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
8.6.2017
Patent – Framställning enligt 71 a § i patentlagen – EP-patent – EPO:s praxis – Nationellt ikraftträdande – Frist– Översättning – Försutten fatalietid – Omsorgsfullhet – Förtroende för samarbetspartner – Övervakningssystem
1.6.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Vederlag – Kompensation för kopiering för enskilt bruk – Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt
1.6.2017
Mervärdesskatt – Införsel till landet – Rätt till avdrag – Lagerhavare för tullager – Varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen
1.6.2017
Varumärke – Förväxlingsbarhet – Skydd för väl känt märke – Varuslagslikhet – Märkeslikhet – Samband mellan varumärken – Utnyttjande av renommé och särskiljningsförmåga – Förfång för särskiljningsförmåga och renommé – Direktivenlig tolkning
22.5.2017
Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder
19.5.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan
18.5.2017
Apotekstillstånd – Återkallande av apotekstillstånd – Apoteksavgift – Apoteksavgiftsförseelse – Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift – Grovt bokföringsbrott – Villkorligt fängelsestraff – Uppenbar olämplighet – Varning – Näringsfrihet – Frihet att utöva yrke – Ne bis in idem – Läkemedelssäkerhet – Samlad bedömning – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Proportionalitetsprincipen
15.5.2017
Utstyrselvarumärke – Avsaknad av särskiljningsförmåga – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning – Marknadsundersökning
15.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förälders och barns gemensamma ansökan – Barnets åsikt – Hörande av barn – Barnets bästa – Asylintervju – Fel i förfarandet
11.5.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Utländskt universitet – MBA-utbildning – Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning – Likställdhet – Icke-diskriminering
10.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Aktiebyte – Företagsomstruktureringsdirektivet – Företagsekonomiska grunder – Kringgående av skatt
9.5.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig stat – Som minderårig inlämnad ansökan – Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Tillträde till säkert område – Resväg – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
2.5.2017
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
27.4.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland – EU-rätt – Fri rörlighet för kapital – Stand-still-klausul
21.4.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Avfall från islam – Omvändelse till kristendomen – Sur place -situation – Utredande av religiös övertygelse
20.4.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd – Skydd för familjeliv – Obetalda underhållsbidrag
18.4.2017
Miljötillstånd – Miljöskyddslagen – Torvproduktion – Avledning av dräneringsvatten – Naturvårdslagen – Objekt inom nätverket Natura 2000 – Habitatdirektivet – Skyldighet att göra bedömning – Prövning av om en bedömning behövs – Krav på behörig bedömning
10.4.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Självständig sammanslutning – Medlemmar i sammanslutning – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag
31.3.2017
Offentlig upphandling – Besvärstid – Successivt upphandlingsförfarande – Uteslutning under upphandlingsförfarandet – Besvär över beslut om uteslutning – Ett på väsentliga punkter bristfälligt beslut – Hur den sex månader långa besvärstiden ska räknas
29.3.2017
Offentlig upphandling – Upphandling i specialbransch – Metrovagnar – Förhandlat förfarande – Bestämmande av föremålet för upphandlingen – Likvärdigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare – Avslag på yrkande om gottgörelse – En upphandlande enhets besvärsrätt
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Beviljande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer av människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Nigeria
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Tillhandahållande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Avvisning – Nigeria
17.3.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Äktenskap – Inreseförbud – Kringgå lagens bestämmelser
9.3.2017
Överlåtelseskatt – Anställningsoption – Upplåtande av optionsrätt – Utnyttjande av optionsrätt – Nya aktier – Aktier i bolagets besittning – Vederlagsfri emission till bolaget – Vederlag – Arbetsinsats
9.3.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Finansiell tjänst – Finansieringsbolag – Lagerfinansiering – Konsignation – Avdragsrätt – Allmänna omkostnader
9.3.2017
Mervärdesskatt – Bilhandel – Avdragsrätt – Uppdelning av avdragsrätt – Fördelningsgrund – Allmänna omkostnader – Bitransaktioner – Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal
7.3.2017
Offentlig upphandling – Definition av upphandlingskontrakt – Skyldighet att konkurrensutsätta – Horisontellt samarbete – Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i FEUF 49 och FEUF 56 – Marknadsdomstolens behörighet – Prehospital akutsjukvård
1.3.2017
Förvaltningstvistemål – Pensionsutgiftsbaserad avgift – Yrkesutbildning – Finansiering av yrkesutbildning
28.2.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Hjälpsköterska – Fotvård – Läkarremiss – Unionens rättsregler
16.2.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet för internationell handel – Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik – Försäljning till återförsäljare – Avhämtning med tankbil – Leverans genom rörledning
13.2.2017
Vägtrafiklagen för landskapet Åland – Bemyndigande att utfärda förordning – Skolskjutsning – Krav på trepunktsbälten – Krav av teknisk art – Notifiering av förordning till Europeiska kommissionen
10.2.2017
Lagen om utsläppshandel – Utsläppshandelsdirektivet – Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU – Beslutens ogiltighet – Gratis tilldelning av utsläppsrätter – Sektorövergripande korrigeringsfaktor – Utsläppstak – Anläggningsbegreppet – Koldioxidläckagesektor – Förhandsavgörande av unionens domstol – Begränsning av en doms verkningar i tiden
3.2.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Finansiell tjänst – Sätt att sköta kortbetalningsrörelse
25.1.2017
Idkande av godstrafik – EG:s förordning om trafikidkare – Tilläggskrav enligt godstrafiklagen – Försummelse att betala skatter och avgifter – Återkallande av tillstånd
24.1.2017
Mervärdesskatt – Försäljning utanför Europeiska gemenskapen – Försäljning till resande – Exportförsäljning – Köparens ställning som näringsidkare – Förenlighet med direktiv
16.1.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Försörjningsförutsättning – Sökandens hälsotillstånd – Avvisning – Oskälighet – Proportionalitetsprincipen

2016

29.12.2016
Bilskatt – Stadigvarande boningsort – Tillfällig skattefri användning av fordon – Personliga och yrkesrelaterade band – Estland
29.12.2016
Konkurrensärende – Missbruk av dominerande marknadsställning – Underprissättning i konkurrenssyfte – Bedömningsgrunder för underprissättning i konkurrenssyfte – Prissättning som underskrider de rörliga kostnaderna – Basmjölk – Betydelsen av annan verksamhet – Lika effektiv konkurrent – Rätten till försvar – Rätten att ta del av handlingar – Fel i förfarandet – Rättande av fel i förfarandet under rättegången – Påföljdsavgift – Betydelsen av tidigare praxis i fråga om påföljdsavgifter – Skadeståndstalans inverkan på åläggande av påföljdsavgift
29.12.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Väpnad konflikt – Tillförlitlig och aktuell landinformation – Jemen
23.12.2016
Lagen om likabehandling – Diskriminering – Banktjänster – Nättjänstkoder – Inledande identifiering – Verifiering av identitet – Körkort – Utbytt körkort – Pass – Stark autentisering – Identifieringsverktyg – Identifieringstjänst
23.12.2016
Registrering av varumärke – Registreringshinder – EU-varumärke – EUIPO:s beslut om partiellt upphävande av EU-varumärken
23.12.2016
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Service för funktionshindrade – Kommunens skyldighet att ordna tjänster – Hemkommun i Finland – Vistelse som närmar sig stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat i Europeiska unionen – Personlig assistent för studietid i annan medlemsstat – Förmån vid sjukdom – Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt
22.12.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Offentlig upphandling – Tillämpningsområde – Marknadsdomstolens behörighet – Definition av offentliga kontrakt – Val av anbudsgivare – Jordbruksrådgivning
22.12.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Personuppgiftslagen – Dataskyddsdirektivet – Jehovas vittnen – Personuppgifter som samlas i predikoarbete
22.12.2016
Återställande av försutten fatalietid – Asyl - Uppehållstillstånd – Advokat – Ombud – Ombudets handlande – Försenade besvär
22.12.2016
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd – Rättegångsbiträde med tillstånd – Ombud – Ombudets handlande – Försenade besvär
20.12.2016
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Anknytningsperson som beviljats asyl – Minderårigt barn – Familjemedlem
15.12.2016
Extraordinära rättsmedel – Återbrytande – Försäkringsdomstolen – Fel i förfarandet – Skyldighet att begära förhandsavgörande av unionens domstol – Studiestöd – Studier utomlands – Finsk medborgare som länge bott utomlands – Integrering i det finska samhället
12.12.2016
Utlänningsärende – Upphörande av flyktingstatus – Ändrade omständigheter – Behov av skydd – Utvisning – Inreseförbud – Helhetsbedömning – Brott – Skydd för familjeliv – Södra Irak – Basra
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Irak – Bagdad
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Internt flyktalternativ – Irak – Bagdad – Södra Irak
15.11.2016
Beskattning av personlig inkomst – Tilläggsskatt för pensionsinkomst – Likabehandling – Diskriminering – Ålder – Grundlagen – Ingen uppenbar konflikt – Tillämpningsområdet för unionsrätten – Europeiska människorättskonventionen
14.11.2016
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Anknytningsperson – Familjemedlem – Annan anhörig – Makes mamma – Svärmor
14.11.2016
Televisionsverksamhet – Mellanvinjett – Delad skärmbild – Reklam – Reklamtid – Sponsors symbol – Svarta sekunder – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
9.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Annan anhörig till finsk medborgare – Fast familjegemenskap – Fullständigt beroende
8.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Vårdnadshavare – Gemensam vårdnad – Barn – Boningsort – Polisinrättning
8.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Etiopien – Oromo – Ny landinformation – Ny utredning
7.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Äktenskap – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet – Grundad anledning att misstänka – Faktiskt familjeliv – Senare omständigheter – Flyttning av bevisbördan
7.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Kringgående av bestämmelser om inresa – Inresa i strid med inreseförbud – Familjeåterförening
31.10.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat – Decentraliserat ansökningsförfarande – Deltagande medlemsstat – Parallellpreparat – Dokumentationsskydd – Referenspreparat – Effektivt rättsskydd – Nationell myndighets behörighet – Nationell domstols behörighet – Omfattningen av domstolens behörighet
25.10.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen (sk. Dublin III) – Lämna medlemsstaternas territorium – Bevisbörda för den som söker internationellt skydd
24.10.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Förbindelse – Proportionalitetsprincipen
17.10.2016
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skatteplikt – Rörelse – Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav – Bostadsaktiebolag – Direktivs tolkningsverkan – Underhållsansvar som skiljer sig från vad som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag
13.10.2016
Jakt – Icke fredad fågel – Fredningstid – Dispens – Förutsättningar för att bevilja dispens – Allvarlig skada – Tillräcklig utredning – Kråka – Skata
27.9.2016
Mervärdesskatt – Undantag för skatt på försäljning – Finansieringstjänst – Värdepappershandel – Förmedling – Tjänster relaterade till köp och försäljning av aktier – Investeringsbanksverksamhet – Framgångsarvode (success fee) – Månadsarvode (retainer fee)
29.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Företagshälsovård – Arbetsplatsutredning
19.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänst – Fråga om tjänsten skedde mot vederlag – Privat parkeringsövervakning – Övervakningsavgift
19.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Tidsbokningstjänster inom hälso- och sjukvården
16.8.2016
Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Skattebedrägeri – Skatteförhöjning – Ne bis in idem – Samma gärning
29.7.2016
Telemarknaden – Teleföretag – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Kostnadsorienterat pris – Tillämplig lag – Informationssamhällsbalken – Kommunikationsmarknadslagen – Övergångsbestämmelser – Beslut i enskilda fall om ersättningens maximibelopp – Skyldighet att höra Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) – Skyldighet att nationellt höra företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster
13.7.2016
Utlänningsärende – Asyl – Status som alternativt skyddsbehövande – Säkert asylland – Uppenbart ogrundad ansökan – Förbud mot tillbakasändning – Italien
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – Behovsprövat MKB-förfarande – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Vattenhushållningsärende – Vattenförsörjning – Grundvatten – Natura 2000
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Obligatoriskt MKB-förfarande – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – Behovsprövat MKB-förfarande – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Stenbrytning och stenkrossning
1.7.2016
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lön – Tjänsteförhållande för viss tid – Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid – Fortgående behov – Statligt mentalsjukhus – Sinnessjukvårdare
28.6.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Socialvårdstjänst – Uthyrning av arbetskraft
28.6.2016
Beskattning av personlig inkomst – Utländsk stiftelse – Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel – Beskattning enligt uppskattning – Skatteförhöjning – Självinkriminering – Förbudet mot att utnyttja bevis
22.6.2016
Utlänningsärende – Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Sökandens kännedom om arbetsförhållandet och villkoren i arbetsavtalet
17.6.2016
Avfallslagen – Förvaltningstvångsärende – Föreläggande av vite – Utdömande av vite – Förbud mot dubbel bestraffning – Ne bis in idem
7.6.2016
Utlänningsärende – Inreseförbud – Återkallande av inreseförbud – Unionsmedborgares familjemedlem – Allmän ordning och säkerhet – Brott – Band till Finland
3.6.2016
Myndighets passivitet – Kommunal tjänsteinnehavare – Yrkande som gäller lön eller annan ekonomisk förmån – Anhängiggörandet av ärende hos kommun – Förvaltningstvist – Kommuns skyldighet att avgöra ett ärende – Underlåtelse hos kommunen att avgöra ett ärende – Överföring av ett ärende till kommunen
30.5.2016
Varumärke – Särskiljningsförmåga – Varumärkesfamilj – Varumärkesserie – Den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga – Enhetlig praxis – Läget då ansökan om registrering lämnades in – Begränsning av varu- och tjänsteförteckningen
23.5.2016
Källskatt – Livförsäkringsbolag – Fondförsäkring – Premieansvar – Dubbelbeskattning – Utdelning (dividend) – Diskriminerande skattebemötande – Begränsning av kapitalrörelser
20.5.2016
Utlänningsärende – Unionsmedborgare – Utvisning – Belastning för socialvårdssystemet – Samhällsförmåner – Utkomststöd – Helhetsbedömning – Barns bästa
19.5.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Interna arrangemang i en internationell koncern – Rätt att dra av räntor – Koncernbidrag – Allokering av inkomst – Filial – Kringgående av skatt – Etableringsfrihet inom Europeiska unionen – Skattefördrag – Diskrimineringsförbud
19.5.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Rätt att dra av räntor – Koncernbidrag – Interna arrangemang i en koncern – Allokering av inkomst – Filial – Skattefördrag – Kringgående av skatt
18.5.2016
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Finansiell tjänst – Begreppet särskild investeringsfond – Förvaltning av investeringsfond (placeringsfond)
11.5.2016
Mottagningstjänster – Rätt till mottagningspenning – Asylsökande – Tryggande av försörjning med andra inkomster eller tillgångar – Tryggande av oundgänglig försörjning
3.5.2016
Passärende – Hinder för att bevilja pass – Dom med vilken någon dömts till straff – Yrkesutövning – Förbud mot dubbel bestraffning – Nebis in idem
29.4.2016
Beskattning av personlig inkomst – Hushållsavdrag – Arbete som utförts utomlands – Tillräcklig utredning – Frihet att tillhandahålla tjänster – Fri rörlighet för personer – Retroaktivitet
25.4.2016
Offentlig upphandling – Uteslutande av anbudsgivare – Anbudsgivarens deltagande i beredningen av en upphandling – Likvärdig behandling av anbudsgivare
20.4.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen (s.k. Dublin III) – Tillbakasändning till Ungern – Mottagningsvillkor – Systematiska brister i asylförfarandet – Säkert tredje land – Serbien – Förbud mot tillbakasändning – Aktuell landinformation – Grund- och människorättighetsbejakande tolkning
20.4.2016
Mervärdesskatt – Allmän avdragsrätt – Privatkonsumtion – Arbetsgivares åtagande att sätta upp arbetstagares skattedeklaration
8.4.2016
Postlagen – Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Brevförsändelser – Insamling och utdelning av post – Insamlings- och utdelningsfrekvens – Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvens – Svårtillgängligt skärgårdsområde – Rutter som trafikeras med förbindelsebåt
6.4.2016
Mervärdesskatt – Skatteplikt – Överlåtelse av nyttjanderätt som gäller en fastighet – Ansökan om att bli skattskyldig – Parkeringsanläggning – Användning som berättigar till avdrag – Fortlöpande användning – Avdragsrätt
6.4.2016
Mervärdesskatt – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Hamnverksamhet – Överlåtelse av båtplats – På aktieägande baserad rätt till båtplats
6.4.2016
Mervärdesskatt – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Överlåtelse av parkeringsplats – Besittningsrätt till parkeringsplats enligt avtal om fördelning av sådan rätt – Överlåtelse av parkeringsrätt i anslutning till uthyrning av affärslägenhet
6.4.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänst som omfattar hantering av parkeringsplatser – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Upplåtelse av parkeringsplatser – Detaljplans betydelse
4.4.2016
Offentlig upphandling – Tjänstekoncession – Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen – Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta – Beställningscentralsverksamhet – Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter – Påföljdsprövning – Reell påföljd eller annan påföljd – Ansökan till marknadsdomstolen efter att kontrakt slutits – Förutsättningar för gottgörelse
23.3.2016
Extraordinärt ändringssökande – Beskattning av personlig inkomst – Ne bis in idem -principen – Parallella förfaranden
21.3.2016
Mentalvårdslagen – Intagning för vård oberoende av patientens vilja – Observationsremiss – Fråga om en i förhållande till sjukhuset utomstående läkare – Jäv
9.3.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Factoringverksamhet – Arvode för inkassering av fordringar – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Vederlag – Skattegrund
8.3.2016
Mervärdesskatt – Rätt till avdrag – Säljares brottsliga förfarande – Förutsättningar för att i efterskott vägra rätt till avdrag
24.2.2016
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstolen – Jäv – Subjektiv opartiskhet – Objektiv opartiskhet
8.2.2016
Utlänningsärende – Utvisning – Inreseförbud – Medborgare i Europeiska unionen – Allmän ordning – Allmän säkerhet – Upprepade brott – Planmässig brottslig verksamhet – Band till Finland – Äktenskap – Barnets bästa
5.2.2016
Utlänningsärende – Avvisning – Inreseförbud – Medborgare i Europeiska unionen – Allmän ordning – Allmän säkerhet – Grovt rattfylleri – Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet
15.1.2016
Mervärdesskatt – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Skattefrihet i internationell handel – Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik – Lastningstjänster
12.1.2016
Varumärke – Internationell registrering av varumärke – Internationellt varumärkes ikraftträdande i Finland – Vägran att godkänna internationellt varumärke – Skyldighet att anlita ombud – Invändning – Underlåtenhet att kommentera invändning – Förkastande av invändning – Förväxlingsbarhet – Återbrytande
5.1.2016
Utlänningsärende – Utvisning – Inreseförbud – Brott – Narkotikabrott – Associationsavtal – Turkiet

2015

30.12.2015
Förhandstillstånd – Sjukvård utanför boendestatens område – Fri rörlighet för patienter – Medlemsstat – Utlåtande av oberoende sakkunnig – Förutsättningarna för förhandstillstånd
30.12.2015
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Från skatt befriad verksamhet – Moderbolag i koncern – Avdragsrätt – Allmänna omkostnader – Beviljande av räntebelagd kredit åt dotterbolag
23.12.2015
Fordonsskatt – Tilläggsskatt till fordonsskatt – Europeiska människorättskonventionen – Principen om ne bis in idem – Dubbel bestraffning – Samma gärning
22.12.2015
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Moderbolag i koncern – Holdingbolag – Avdragsrätt – Fördelning av avdragsrätt – Allmänna omkostnader – Skydd för berättigade förväntningar
22.12.2015
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Moderbolag i koncern – Holdingbolag – Avdragsrätt – Fördelning av avdragsrätt – Fördelningsgrund – Allmänna omkostnader – Skydd för berättigade förväntningar
18.12.2015
Försvarsupphandling – Livscykel för försvarsmateriel – Avbrytande av upphandlingsförfarande utan att genomföra upphandling – Den upphandlande enheten eget förfarande – Misstag som förorsakat uppfattningen att ett anbud anlänt för sent
17.12.2015
Kommunalärende – Kommunens verksamhetsområde – Statligt stöd – Kommunägt fastighetsbolag – Främjande av timmerbyggande – Främjande av sysselsättningen – Kapitalplacering – Aktieteckning – Förutsättningar för statligt stöd – Ekonomisk fördel – Privat investerare i marknadsekonomi som kriterium – Riktat ekonomiskt stöd – Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna – Snedvridning av konkurrens
9.12.2015
Utkomststöd – Rätt till utkomststöd – Stadigvarande vistelse – Unionsmedborgare – Pensionär – Registrering av uppehållsrätt – Likabehandling – Ekonomiskt stöd i sista hand – Möjlighet att få sin utkomst på annat sätt
9.12.2015
Förnamn – Inhemskt namnskick – Giltigt skäl att avvika från namnskick
16.9.2015
Utlänningslagen – Uppehållstillstånd – Familjeband – Äktenskap – Äktenskapsskillnad – Nytt äktenskap – Ansökan om uppehållstillstånd – Utvisning – Kringgående av bestämmelser om inresa – Helhetsbedömning
16.9.2015
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Uteslutningsklausul – Alternativt skydd – Grovt brott – Grov misshandel – Villkorligt fängelsestraff – Minderårigt barn – Afghanistan
15.9.2015
Mervärdesskatt – Mervärdesskattens tillämpningsområde – Skatteplikt – Moderbolaget i en koncern – Holdingbolag – Avdragsrätt – Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag
15.9.2015
Mervärdesskatt – Mervärdesskattens tillämpningsområde – Skattepliktig rörelse – Moderbolaget i en koncern – Holdingbolag – Avdragsrätt – Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag – Försäljning av tjänster till dotterbolag
8.9.2015
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen – Tillämpningsområde – Stat där sökanden är medborgare – Grund för beviljande av asyl – Skyldighet att pröva ansökan
1.9.2015
Statligt stöd – Jäv – Jäv enligt generalklausulen – Aktieförsäljning – Konvertering av delägarlån till placering – Inlösningsklausul – Medlemskap i bolags styrelse – Annat särskilt skäl – Värderingsutlåtande
27.8.2015
Miljötillstånd – Art som kräver särskilt skydd – Fredad art – Kungsörn – Torvproduktion – Avsiktligt störande – Speciella naturförhållanden
30.7.2015
Mervärdesskatt – Försäljningslandet för en tjänst – Tjänst som avser en fastighet – Legal due diligence -tjänst som hänför sig till köpobjektet – Ryskt fastighetsbolag
10.7.2015
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen – Associationsrådets beslut 1/80 – artikel 13 – Standstill-klausul – Reguljär vistelse och anställning
10.7.2015
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Postverksamhet – Brevförsändelser – Utdelning av avtalskunders postförsändelser – Koncession för postverksamhet – Koncessionsvillkor – Väsentliga krav – Samhällsomfattande tjänster – Posttjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd – Leveransvillkor – Försändelsers utdelningsintervall – Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen – Märkning av försändelser – Insamlingsställen för försändelser
6.7.2015
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Beslut om utlämning – Ställande till svars för brott – Förenta staterna – Oskäligt straff – Förbud mot tillbakasändning – Europeiska människorättskonventionen
1.7.2015
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Återförening av familj – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd – I Finland godkänt resedokument – Somalisk medborgare
30.6.2015
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänster som möjliggör utövande av idrott – Agility för hundar – Uthyrning av hall – Skattesats
29.6.2015
Elmarknadslagen – Elmarknadsdirektivet – Elnätsverksamhet – Nätinnehavare – Energimyndigheten – Energimyndighetens beslut om fastställande – Nätverksamhetens avkastning samt avgifter som ska tas ut för överföringstjänster – Metoder som ska användas vid prissättning – Incitament som främjar integrationen av marknaden – Unionsrättens tolkningsverkan – Myndighets prövningsrätt – Monopol – Stamnät – Distributionsnät
26.6.2015
Naturvårdslagen – Vitkindad gås – Skytte – Allvarlig skada på gröda – Undantag – Fågeldirektivet – Annan lämplig lösning
22.6.2015
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (den s.k. Dublin II-förordningen) – Tillbakasändning till Italien – Mottagningsförhållanden – Principen om non-refoulement (förbud mot tillbakasändning) – Nigerisk medborgare – Individuella förhållanden – Barnets bästa
11.6.2015
Utlänningsärende – Nekad inresa – Avvisning vid gränsen – Makulerat resedokument – Giltigt visum – Två resedokument
22.5.2015
Statligt stöd – Kommunens verksamhetsområde (kompetens) – Proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) – Motsäkerhet – Företagsinteckning – Litet eller medelstort företag (SMF-företag) – Närstående företag (anknutna företag) – Ägarintresseföretag (partnerföretag) – Kommissionens tillkännagivande om garantier – Kommissionens rekommendation
15.5.2015
Varumärke – Särskiljningsförmåga – Självständig särskiljningsförmåga – Deskriptivitet – Varuförteckning – Frihållningsbehov – Särskiljningsförmåga på grund av användning – Bevis på användning – Marknadsföring – Varumärkesmässig användning – Användning i kombination med företagsemblem – Marknadsundersökning – Kändhet – Begränsning av varuförteckningen
13.5.2015
Statligt stöd – Fastighetsförsäljning – Förutsättningar för att statligt stöd ska föreligga – Åtgärd som vidtagits med hjälp av statliga medel – Betalning som grundar sig på avtal mellan enskilda företag – Betalningens inverkan på ett offentligt samfunds köpeskillingsfordran – Helhetsbedömning – Kommunalärende
11.5.2015
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Diskretionär kapitalförvaltning – Arvode som uppbärs hos placeraren för utförande av uppdrag – Återbäring av arvode
10.4.2015
Lantbruksstöd – Återkrav – Djurskyddsförseelse – Ne bis in idem
10.4.2015
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Detaljplanebestämmelser – Byggmaterial – Trä som byggmaterial – Importbegränsning – Kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan – Behov att begära förhandsavgörande av unionens domstol
9.4.2015
Markanvändnings- och bygglagen – Åtgärdstillstånd – Brygga – CCA-impregnerat trävirke – REACH-förordningen
8.4.2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Efterbeskattning – Skatteförhöjning – Ne bis in idem – Kommanditbolag – Ansvarig bolagsman
8.4.2015
Mervärdesskatt – Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav – Rengöring av sedvanliga inventarier i samband med städning – Huvudsaklighetsprincipen
27.3.2015
Befolkningsdatasystemet – Utlämning av uppgifter – Personuppgift – Redaktionellt syfte – Publicering – Skydd för privatliv – Avliden person
19.3.2015
Barnskydd – Skydd för familjelivet – Skydd för privatlivet – Skydd för förtroliga meddelanden – Krav att om begränsningar ska bestämmas i lag – Begränsning av kontakterna – Sätt att begränsa kontakterna – Telefonsamtal – Avlyssning av samtal genom högtalare
6.3.2015
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Inkomstbeskattning – Förskottsuppbörd – Tilläggsskatt för pensionsinkomst – Tillämpningsområdet för unionsrätten – Förbud mot åldersdiskriminering – Arbetslivsdirektivet – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
3.3.2015
Utlänningsärende – Unionsmedborgare – Registrering av uppehållsrätt – Vägran att registrera – Utkomst – Tillräckliga tillgångar – Vilken utredning som ska lämnas
19.2.2015
Kommunalärende – Ingående av jordlegoavtal (arrendeavtal) – Myndighetsverksamhet där myndigheten har prövningsrätt – Principen om jämlikt bemötande – Ställning som krigsinvalid – Diskriminering till följd av annan ställning – Godtagbart skäl
11.2.2015
Befolkningsdataärende – Hindersprövning för äktenskap – Muntlig förhandling som inte hållits – Behov av muntlig förhandling
6.2.2015
Utlänningsärende – Asyl – Uppehållstillstånd – Avvisande – Inreseförbud – Inreseförbuds längd – Uppenbart ogrundad ansökan – Albanien
6.2.2015
Utlänningsärende – Upphörande av flyktingstatus – Fortsatt uppehållstillstånd – Utvisning – Inreseförbud – Afghanistan – Brott

2014

23.12.2014
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Finansiell tjänst – Begreppet särskild investeringsfond – Förvaltning av fond – Försäkringsportföljer med placeringsbundna försäkringar
23.12.2014
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Finansiell tjänst – Begreppet särskild investeringsfond – Förvaltning av fond
23.12.2014
Mervärdeskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Rättelseposter till försäljning – Skadestånd – Dröjsmålsersättning
23.12.2014
Mervärdesskatt – Mervärdesskattelagens tillämpningsområde – Undantag från skatteplikt på försäljning – Finansiell tjänst – Indrivning av fordran
23.12.2014
Mervärdesskatt – Rättelse av avdrag – Förskottsbetalning – Köp som inte fullföljs
23.12.2014
Utlänningsärende – Återförening av familj – Anknytningsperson – Besvärsrätt
19.12.2014
Bilskatt – Extraordinära rättsmedel – Ansökan om återbrytande – Skatteprocent – Ändring av grunden för hur en skatt bestäms – Unionsrättens inverkan – Förutsättningar för återbrytande – Effektivitetsprincipen – Likvärdighetsprincipen – Rättssäkerhet – Rättskraft – Laga kraft
19.12.2014
Bilskatt – Skatteprocent – Ändring av grunden för hur en skatt bestäms, så att skatten blir utsläppsbaserad – Import av begagnad bil – Unionsrättens inverkan – Diskrimineringsbedömning – På bilskatt uppburen medvärdesskatt
7.11.2014
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Lagen om utsläppshandel – Utsläppshandelsdirektivet – Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU – Beslutens ogiltighet – Gratis tilldelning av utsläppsrätter – Sektorövergripande korrigeringsfaktor – Utsläppstak – Restgaser – Anläggningsbegreppet – Koldioxidläckagesektor – CITL-systemet – Riktmärke för råjärn
27.10.2014
Kommunikationsmarknadslagen – Marknaden för bredbandstillträde i grossistledet – Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – Kommissionens rekommendation – Definition av relevant marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande
27.10.2014
Kommunikationsmarknadslagen – Grossistmarknad för tillträde till fast nätverk – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Abonnentförbindelse – Prissättning – Högsta pris – Fråga om Kommunikationsverkets beslut var överklagbart – Kommissionens rekommendation om ett högsta pris – Rekommendationens betydelse – Kommunikationsverkets behörighet – Rättegångskostnader – Myndighets skyldighet att ersätta en enskild parts rättegångskostnader
22.10.2014
Postverksamhet – Brevförsändelser – Koncession för postverksamhet – Koncessionsvillkor – Skyldighet med samma innehåll som postlagen – Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster – Koncessionsvillkor som innebär en skyldighet på motsvarande nivå som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och som överlappar denna skyldighet – Leveransvillkor – Skyldighet att motta och förmedla brevförsändelser – Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen – Antalet utdelningar per vecka – Verksamhetsställen i kommuner – Besluts lagstridighet
2.10.2014
Beskattning av personlig inkomst – Efterbeskattning – Skatteförhöjning – Två straff – Ne bis in idem -principen
2.10.2014
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Konsultations- och handledningstjänster – Tjänster som hänför sig till behandlingen av en patient – Psykologi – Psykoterapeut
25.9.2014
Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Vissa pakettjänster – Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster – Konkurrent – Besvärsrätt – Postdirektivet – Direktivets tolkningsverkan
22.9.2014
Indirekt beskattning – Placeringsfond – SICAV-fondföretag – Fusion – EU-rätt
22.9.2014
Mervärdesskatt – Mervärdesskattens tillämpningsområde – Skattepliktig försäljning – Överlåtelse av rörelse helt eller delvis – Primärproduktion – Gårdsbruksenhet – Gårdsstödsrättighet
19.8.2014
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Art som kräver strikt skydd – Undantag från fredning – Undantagstillstånd – Jakt för vård av artbeståndet – Annan tillfredsställande lösning – Artens gynnsamma skyddsnivå – Utredning av saken – Lodjur
9.7.2014
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård - Företagshälsovårdstjänster
4.7.2014
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Diskretionär kapitalförvaltning – Kapitalförvaltares arvode för genomförande av värdepappersaffärer
4.7.2014
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Diskretionär kapitalförvaltning – Genomförande av värdepappershandel – Registrering och inlösen av fondandelar – Arvoden till olika bolag – Skattskyldighetsgrupp
30.6.2014
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uppehållstillstånd – Individuell mänsklig orsak – Avvisning – Polisario – Västra Sahara – Marocko – Algeriet – Medborgarskap – Mänskliga rättigheter
27.6.2014
Televisionsverksamhet – Mellanvinjett – Delad skärmbild – Reklam – Reklamtid – Sponsors symbol – Svarta sekunder – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
26.6.2014
Utlänningsärende – Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande – Återkallande av uppehållstillstånd – Utvisning – Somalia – Somaliland – Språkanalys – Internationellt skydd – Muntlig förhandling – EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna – Europeiska människorättskonventionen
26.6.2014
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel (Trafficking) – Förföljelse – Behandling som är omänsklig och kränker människovärdet – Samhällsgrupp – Utsatt ställning – Statligt skydd – Nigeria
6.6.2014
Körrätt – Körförbud – Rattfylleri – Taxichaufför – Yrkeskörtillstånd – Förbud mot dubbel bestraffning – Ne bis in idem
6.6.2014
Körrätt – Körförbud för viss tid – Ne bis in idem – Fråga om dubbel bestraffning – Människorättskonventionen – Trafikförseelse – Överhastighet – Ordningsbot – Bötesstraff
27.5.2014
Televisionsverksamhet – Televisionsprogram – Sponsring – Inkvartering och bespisning av filmteam – Ekonomiskt understöd – Anmälan om sponsring – Anmärkning om lagstridigt förfarande
26.5.2014
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen – Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta – Beställningscentralsverksamhet – Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter – Tolkning av avtalsarrangemang – Koncessionsavtal – Offentlig upphandling
20.5.2014
Elmarknadslagen – Energimarknadsverkets beslut om fastställande – Avkastning av nätverksamhet och avgifter för överföringstjänster – Ändring av beslut om fastställelse – Avslutad tillsynsperiod – Ett ämbetsverks utövning av prövningsrätt – Marknadsdomstolens behörighet
9.5.2014
Terrängtrafik – Motordrivet fordon – Egendomsskydd – Europeiska människorättskonventionen – Grundlag – Markägare – Sökande – Forststyrelsen – Vägfåra för fyrhjuling
9.5.2014
Mervärdesskatt – Fastighetsbegreppet – Bestående/tillfällig konstruktion – Flyttbar PVC-hall – Byggtjänst – Arbetsprestation som hänför sig till markyta – Huvudsaklighetsprincipen – Omvänd skattskyldighet i byggbranschen
5.5.2014
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse – Bolagisering av kommunförbunds affärsverk – Skattefria undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården – Återbäring till kommunen – Överlåtelse av goodwill – Tillämpning av direktiv
30.4.2014
Plan för snöskoterled – Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program – SOVA – Plan och program som förutsätter en miljöbedömning
8.4.2014
Lagen om fiske – Grundläggande rättigheter – Vattenområde – Delägarlag – Äganderätt – Fiskerätt – Statsrådets förordning – Skydd för äganderätt – Rättsskydd – Utfärdande av förordning – Part – Hörande – Rättvis rättegång – Rättsmedel – Fångstbegränsning – Saimenvikaren – Kut – Nätfiske – Tillstånd att avvika från förbud
19.3.2014
Utlänningsärende – Återförening av familj – Försörjningsförutsättning – Avvikelse från försörjningsförutsättningen – Anknytningsperson som fått alternativt skydd – Familj som bildats efter inresan till landet – Exceptionellt vägande skäl – Barns bästa
19.3.2014
Utlänningsärende – Återförening av familj – Försörjningsförutsättning – Avvikelse från försörjningsförutsättningen – Anknytningsperson som fått alternativt skydd – Familj som bildats efter inresan till landet – Exceptionellt vägande skäl – Barns bästa
13.3.2014
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Skattefrihet vid internationell handel - Uthyrning,underhåll och service av spelautomater - Penninghantering - Fartyg - Unionsrätt - Direktivs tolkningsverkan
7.3.2014
Naturvårdslagen – Jakt – Fridlysningstid – Undantag – Storskarv – Fridlyst djurart – Fågeldirektivet – Allvarlig skada på fiske – Utredningsplikt
3.3.2014
Mervärdesskatt – Rörelse – Förening – Att driva allmänna intressen – Intressebevakning – Utförande av tjänster åt enskilda medlemmar – Vederlag – Medlemsavgift
3.3.2014
Mervärdesskatt – Rörelse – Förening – Att driva allmänna intressen – Intressebevakning – Granskningsverksamhet – Vederlag – Medlemsavgift – Granskningsavgift
18.2.2014
Utlänningsärende – Alternativt skydd – Uteslutningsklausul – Brottsmisstanke – Presumtion om oskuld – Grovt brott – Asyl – Somalia – Al-Shabaab
17.2.2014
Medicinteknisk produkt – Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård – CE-märkning – Läkemedel – Klassificeringsförfarande – Handläggningsordning – Skyddsklausulsförfarande – Behörighet – Läkemedelsverket – Övervakning av marknadsföring – Försäljningstillstånd – Mjölksyrebakteriepreparat – Metabolisk verkan – Jämlikhet – Förhandsavgörande av unionens domstol
17.2.2014
Mervärdesskatt – Skattskyldighet – Skattskyldighetsgrupp – Social- och hälsovårdsföretag – Begränsning av systemet med skattskyldighetsgrupper till företag i finansierings- och försäkringsbranschen – Unionsrätten
13.2.2014
Överlåtelseskatt – Skattelättnad som gäller verksamhetsöverlåtelse – Kommun – Verkställighet av direktiv vid omstrukturering av företag i Finland
6.2.2014
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Återförening av familj – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd – Resedokument som godkänns av Finland - Somalia
3.1.2014
Förening - Föreningsregister - Registreringsbeslut - Förenings syfte - Syfte som strider mot god sed - Stadgar - Rusmedelspolitik - Dekriminalisering av cannabis - Hälsovådlig ovana - Grundrättighet - Mänsklig rättighet - Föreningsfrihet - Yttrandefrihet - Inskränkningsgrund - Noggrann avgränsning - Vägande samhälleligt intresse - Fungerande demokrati - Grundrättighetsbejakande lagtolkning - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis

2013

27.12.2013
Bilskatt – Mervärdesskatt på bilskatt – Elv – Extraordinära rättsmedel – Ansökan om återbrytande – Konflikt med EU-rätten – Statens skadeståndsskyldighet – Effektivitetsprincipen – Likvärdighetsprincipen – Rättsäkerhet – Rättskraft – Laga kraft
12.12.2013
Beskattning av personlig inkomst – Allmänt skattskyldig i Finland – Förlust från överlåtelse av fastighet i EU-stat – Skatteavtal – Undantagandemetoden
10.12.2013
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skatteplikt – Vederlag – Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav – Verksamhet som omfattar yrkesinriktad tilläggsutbildning – Ett direktivs tolkningsverkan
29.11.2013
Jakt - Fågelvilt - Fredningstid - Dispens - Alfågel - Vårjakt - Fågeldirektivet - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå - Utredningsplikt - Försiktighetsprincipen
12.11.2013
Patent – Tilläggsskydd – Läkemedelspreparat – Vaccin – Verksamt ämne – Försäljningstillstånd
7.11.2013
Vattenlagen – Naturvårdslagen – Vattenhushållningsärende – Tillstånd till undantag eller avvikelse enligt naturvårdslagen – Förhållande som förutsätter föregående avgörande – Intressejämförelse – Förekomstplats för art som kräver särskilt skydd – Tillståndsvillkor
31.10.2013
Skjutvapen – Ne bis in idem – Fängelsestraff – Människorättskonventionen – Brottmål – Allmän säkerhet – Lämplighet – Innehavstillstånd – Återkallande av tillstånd – Grovt rattfylleri
21.10.2013
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdrag av förlust – Ägarväxling – Undantagstillstånd – Europeiska unionens regelverk – Statligt stöd
16.10.2013
Förvaltningstvångsärende – Miljövårdslagen - Beskjutning med tungt artilleri – Försvarsmaktens verksamhet – Tillståndskrav – Oskäligt besvär – Eventuellt sedvanlig olägenhet – Lokala förhållanden – Besvärsrätt – Kommunal miljövårdsmyndighet
9.10.2013
Offentlig upphandling – Förbindelsefartygstrafik – Sekundär upphandling – Jämförelse av anbud – Totalekonomisk fördelaktighet – Jämförelsegrunder – Minimikrav i fråga om kvalitet – Upphandlingsförfarande med flera skeden
4.10.2013
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Ombildning av bolag – Fusion – Dotterbolag med säte i utlandet – Avdrag för förlust – Unionens domstols dom
25.9.2013
Allmännyttigt samfund – Svensk stiftelse – EU-rätt – Dividendinkomster – Återbäring av källskatt – Ränta som ska betalas på återbäringen – Tidsfrist för att ansöka om återbetalning
9.9.2013
Begränsning av kontakterna – Mötespromemoria – Överklagbarhet – Effektivt rättsmedel – Specialomsorger om utvecklingsstörda
26.8.2013
Barnpornografi - Åtgärder som hindrar spridning - Förteckning över webbplatser med barnpornografi – Webbplatser på internet - Barnets rättigheter - Yttrandefrihet - Hinder i förväg - Grundlagen - Uppenbar konflikt - Centralkriminalpolisen
5.7.2013
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av vara eller tjänst - Sänkt skattesats - Försäljning av tryckningsarbetet på en fotobok
22.3.2013
Startstöd till unga jordbrukare - Ägare till jordbruksföretag - Etablering som ägare till jordbruksföretag - Tidigare verksamhet inom jordbruket - Beviljande av stöd - Villkor för att bevilja stöd - Beskattningssammanslutning - Företagarinkomst - Unionens domstols avgörande
4.2.2013
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - I Sverige beviljat uppehållstillstånd - Avvisning - EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare
 
Publicerad 14.1.2020
Tillbaka till början |