Korta referat

Förutom referat av årsboksavgöranden publicerar högsta förvaltningsdomstolen på sin webbplats också korta referat av vissa andra beslut som bedöms vara juridiskt betydelsefulla.

På denna sida finns de senaste korta referat som uppgjorts på svenska (bland annat ärenden från Åland). De senaste korta referaten inklusive nyckelord finns nedan. Korta referat från och med slutet av år 2013 finns på denna sida i vänstra spalten (i mobilversionen finns länken bakom plusset) och i högra spalten som länkar till Finlex enligt årtal (i mobilversionen längst ner på denna sida).

De övriga senaste korta referaten finns på finska på de finskspråkiga sidorna för beslut. Också alla äldre korta referat på finska finns i Finlex, där det även finns sökfunktioner för alla svenskspråkiga referat.

Högsta förvaltningsdomstolen har inlett arbetet med att översätta de korta referaten till svenska. Först översätts referat från år 2014 och därefter i mån av möjlighet referat från tidigare år.

2.4.2020
Miljötillstånd – Industriutsläppsdirektivet – Nya BAT-slutsatser – Översyn av tillstånd – Natura 2000-område – Behovet av en Natura-bedömning
27.3.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Asylsamtal
27.3.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Sur place – Religiös övertygelse – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen
6.3.2020
Handlingsoffentlighet – Offentlighet vid rättegång – Rättegångshandling – Förvaltningsdomstolens beslut – Allmänhetens rätt att ta del av handling – Asylärende – Asylsökandens närståendes säkerhet
27.2.2020
Handikappservice – Ändringsarbeten i bostaden – Tjänsteinnehavarens beslut om godkännande av ansökan – Tjänsteinnehavarens nya beslut om att delvis avslå samma ansökan – Tillämpning av förvaltningslagen
27.2.2020
Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Avslag på ansökan om omhändertagande – Brister i den plats för vård utom hemmet som föreslagits av sökanden – Utredning av ärendet i förvaltningsdomstolen – Begäran om tilläggsutredning
21.2.2020
Utlänningsärende – Ersättning av rättegångskostnader – Beslutsfattande myndighet – Myndighet som är skyldig att ersätta rättegångskostnader – Migrationsverkets beslut – Arbets- och näringsbyråns delbeslut – Fel hos myndigheterna – Arbetstagares ansökan om fortsatt uppehållstillstånd
19.2.2020
Rätt till jordbruksstöd ur den nationella reserven – Stödberättigande jordbruksareal – Areal för permanenta grödor – Jordbruksverksamhet – Myr i naturtillstånd – Tranbär
14.2.2020
Handikappservice – Färdtjänst för gravt handikappad – Sätt att ordna service – Rätt att anlita bekant taxi
31.1.2020
Naturskydd – Inrättande av naturskyddsområde – Besvärsrätt – Förening – Föreningens ändamål – Främjande av natur- och miljövården – Fridlysningsbestämmelse – Terrängcykling
10.12.2019
Utlänningsärende – Asylsökande – Ny ansökan – Uppehållstillstånd på grund av studier – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd
5.11.2019
Markanvändning och byggande – Förvaltningstvång – Uppfylla huvudförpliktelsen – Utdömande av vite – Fast grundbelopp för vitet – Löpande vite
22.10.2019
Kommunalärende – Vattenförsörjning – Avgift för vattentjänster – Anslutningsavtal – Taxebeslut – Avgift för tilläggsanslutning – Ändringssökande
15.10.2019
Inkomstbeskattning – Avdrag av förlust – Ägarväxling – Tillstånd att använda förluster som avdrag – Fusion
9.10.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Tillfälligt ökat behov av assistans – Vård och omsorg
1.10.2019
Rättshjälp – Förvaltningsprocess – Förutsättningar för beviljande – Stöd för närståendevård – Antal lediga dagar för närståendevårdaren – Avgjort som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen – Avslag på ansökan om flera lediga dagar – Den vårdbehövandes behov av rättshjälp
1.10.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Arbetsgivarmodellen – Kostnader avlönandet av en assistent föranleder – Bindande behörighet – Besvär eller förvaltningstvistemål
13.9.2019
Hälsoskydd – Boendehälsa – Sanitär olägenhet – Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet – Buller – Bullermätning – Helhetsbedömning – Bostadslägenhet – Restaurangbuller – Musikbuller – Karaoke
12.9.2019
Inkomstbeskattning – Ändring av verksamhetsformen – Ändring från firma till aktiebolag – Det sista skatteårets utgångsdag – Antecknande i handelsregistret
30.8.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Skyldighet att utreda ärendet – Utredning av religiös övertygelse – Muntlig förhandling
26.8.2019
Extraordinärt ändringssökande – Domstolsavgift som högsta förvaltningsdomstolens föredragande påfört – Ansökan om besvärstillstånd gällande biträdes arvodesyrkande – Avslagen besvärstillståndsansökan – Till buds stående besvärsmedel – Talerätt – Avvisande av extraordinärt ändringssökande
22.8.2019
Förvaltningstvistemål – Ledighet för närståendevårdare – Vårdarvode – Sänkning av vårdarvode – Kommunens prövningsrätt – Förutsättningar för beviljande av närståendevård – Dag då vården avbryts – Kalenderdag
19.8.2019
Rättshjälp – Biträdets arvode och kostnadsersättning – Förseningsränta
15.8.2019
Social kreditgivning – Tvist som gäller avtal om social kredit – Offentligrättsligt rättsförhållande – Förvaltningstvist – Bindande behörighet
15.8.2019
Grundläggande utbildning – Klubbverksamhet – Läropliktig som erhåller hemundervisning – Jämlikhet
28.6.2019
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oskäligt svårt att sköta arbete
24.5.2019
Vägmärke – Samtycke – Enskild väg – Ridning – Vägtrafiklagen – Lagen om enskilda vägar
21.5.2019
Barnskydd – Omhändertagande – Barnets eget beteende som grund för omhändertagande – Sexuella erfarenheter som är olämpliga i förhållande till barnets ålder – Barnets skadliga kontakt med en medelålders man
17.5.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ministeriets beslut om att grunda en tjänst – Allmän organisering av ett ämbetsverk – Beslut som gäller tjänstehierarkin – Överklagbarhet – Återbrytning
8.4.2019
Åland – Vattenärende – Miljögranskningsförfarande – Besvärstillstånd – Rikets lagstiftningsbehörighet i ett rättskipningsärende
5.4.2019
Utlänningsärende – Ny ansökan – Internationellt skydd – Grunder för beviljande av besvärstillstånd – Ny grund för att stanna i landet
15.3.2019
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Platsen för vård utom hemmet – Interimistiskt beslut om vårdnad – Gemensam vårdnad – Placering av barnet i den andra vårdnadshavarens vård
1.3.2019
Statstjänsteman – Uppsägning -- Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs – Ikraftträdelse av lagändring – När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
21.2.2019
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattesats – Överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till idrottslokaler – Användning av utrymmen för annat ändamål än motionstjänster
15.2.2019
Mervärdesskatt – Allmännyttigt samfund – Stiftelse – Musei- och utställningsverksamhet – Ansökan om att bli skattskyldig
29.1.2019
Ett i vård utom hemmet placerat barns permissioner – Övervakning av umgänget mellan barnet och den biologiska föräldern – Betalning av ersättning åt morförälder – Preskription av fordran
11.1.2019
Åland – Landskapslagstiftning – Miljötillstånd – Motorsportsbana – Tillståndsförutsättningar – Negativ miljöpåverkan – Buller – Oskälig olägenhet
28.12.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Reducerad skattesats – Bok – Periodisk publikation – Korsordspublikation – Principen om neutralitet i beskattningen
21.12.2018
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Avvikelse från försörjningsförutsättningen – Anknytningsperson som fått internationellt skydd – Familj som bildats efter ankomsten till Finland – Exceptionellt vägande skäl – Utlänningslagen 114 § 3 mom. – Helhetsbedömning – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
19.12.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Rättshjälp – Muntlig förhandling – Särskilt skäl att höja fast arvode
19.12.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Lärare – Anställning i tjänsteförhållande för viss tid – Objektiv grund för tidpunkten då tjänsteförhållandet upphör – Sommaravbrott i undervisningen – Principen om icke-diskriminering av visstidsanställda
27.11.2018
Kommunalärende – Fullmäktiges beslut – Val av ledamöter till organ – Bestämmelse i förvaltningsstadgan – Företräde för fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige vid val av ledamöter
23.11.2018
Statstjänsteman – Åläggande för utredning av hälsotillstånd – Besluts överklagbarhet
23.11.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande – Beslutets omedelbara verkställighet – Uppsägning av tjänsteförhållande under överklagande av det tidigare beslutet – Olika beslut – Sakligt sammanhang – Prövning i domstol av beslutets lagenlighet
21.11.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Tandläkare – Vara som sedvanligt ingår i vården – Bettskena
19.11.2018
Utkomststöd – Beslut att inte bevilja utkomststöd – Klientens död – Övertagande av talan – Dödsboets besvärsrätt
15.11.2018
Miljötillstånd – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rättskipning
7.11.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Försörjningsförutsättning – Föräldradagpenning
2.11.2018
Makars inbördes avtal om underhållsbidrag – Fastställande av avtal – Socialvård – Förvaltningsbesvär – Behov av besvärstillstånd
2.11.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Ny inkomstkälla
1.11.2018
Ansökningsärende gällande rättshjälp – Extraordinärt rättsmedel – Återbrytande – Biträdets arvode – Sänkt arvode – Ärende som gäller internationellt skydd
1.11.2018
Finansministeriets beslut – Kommun som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen – Inledande av utredningsförfarande – Tillsättande av utredningsgrupp – Besluts överklagbarhet
11.10.2018
Utlänningsärende – Avvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran om muntlig förhandling – Skydd för familjeliv
10.10.2018
Rättshjälp – Begäran om avgörande – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Biträdets åtgärder under ärendets behandling i Migrationsverket – Annat än domstolsärende – Utomprocessuellt ärende – Fatalietid – Lämnande utan prövning – Rättegångsbiträdets arvode
3.10.2018
Barns och ung persons rätt till eftervård – Avslutande av omhändertagande – Tillfällig placering i hemmet före omhändertagandet avslutas – Tidpunkt då rätten till eftervård börjar
24.9.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Annan anhörig – Anknytningsperson som fått internationellt skydd – Asyl – Försörjningsförutsättning – Övergångsstadgande
13.9.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Behörighet – Byggnadsinspektör – Lagstadgade behörighetsvillkor – Av kommunen bestämda särskilda behörighetsvillkor – Övergångsbestämmelse
12.9.2018
Medling i arbetstvister – Arbets- och näringsministeriets beslut – Tillfälligt förbud av igångsättande av arbetsinställelse – Förvaltningsbesvär – Beslut i förvaltningsärende – Överklagbarhet
6.9.2018
Medborgarskapsärende – Utredningsskyldighet – Begäran om komplettering – Elektronisk delgivning – Samtycke – Analfabetism
6.9.2018
Medborgarskapsärende – Bristfällig ansökan – Utredningsskyldighet – Begäran om komplettering – Vanlig delgivning – Posten – Brev
30.8.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Politisk åsikt – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Preliminär prövning av ny ansökan – Aktuell landinformation – Iran
30.8.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Tidigare upplevelser av förföljelse – Avstå från livsstil som ger upphov till förföljelse – Irak
29.8.2018
Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen – Tid på grundval av vilken den särskilda ersättningen beräknas – Vistelse i Finland – Tillägg för make som betalats till en tjänsteman
27.8.2018
Offentlig avgift – Åland – Avgift för prestation – Debitering direkt med stöd av lag – Grundbesvär – Behörig domstol – Förhållande till besvärsvägen enligt självstyrelselagen för Åland
23.8.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Avfall från islam – Omvändelse till kristendomen – Sur place -situation – Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet – Utövning av religionen i hemlandet – Bedömning av risk för förföljelse eller allvarlig skada – Muntlig förhandling – Iran
27.7.2018
Miljöskydd – Förvaltningstvång – Behov av miljötillstånd – Vindkraftverk – Oskäligt besvär – Buller – Ljuseffekter – Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall
5.7.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd - Grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada – Väpnad konflikt – Allvarlig och personlig fara – Somalia – Galgaduud
29.6.2018
Väg för sökande av ändring – Kommunalbesvär – Besvärstillstånd – Undervisningens offentlighet – Begränsning av rätten att få följa undervisningen
27.6.2018
Elmarknadslagen – Energimyndigheten – Elförsäljningsavtal – Ändring av avtalsvillkoren – Meddelande om ändring av pris – Notering i faktura – Återbetalning av felaktigt uttagna avgifter
27.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Gifta makar – Samtidigt anhängiga ärenden – Samtidig behandling – Gemensamma skyddsgrunder – Familjehelhet – Förvaltningsdomstolens beslut att återförvisa ena makens ärende till Migrationsverket
27.6.2018
Markanvändning och byggande – Bygglov – Klagan – NTM-centralens utlåtande – Naturvårdsprogram godkänt av statsrådet – Strandskyddsprogram – Natura 2000
26.6.2018
Universitet – Universitetets verksamhetsstruktur – Beslutets överklagbarhet – Förvaltningsbesvär
21.6.2018
Rättshjälp – Självriskandel – Behov av rättsskydd – Biträde – Huvudman – Avstående från anspråk på självriskandel – Prövande av besvär
19.6.2018
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Förvaltningstvång – Föreläggande av vite – Riktande av förpliktelse – Innehav av fastighet – Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång – Inledningstidpunkt för rättegången
15.6.2018
Barnskydd – Begränsning av kontakterna – Villkorlig begränsning – Begränsning med karaktär av straff – Principen om ändamålsbundenhet – Överträdelse av befogenhet
15.6.2018
Djurskydd – Brådskande åtgärder – Oförmåga att sköta djur
15.6.2018
Barnskydd – Barn som omhändertagits och placerats i vård utom hemmet – Ersättning av vårdkostnader – Besvär eller förvaltningstvistemål – Kommun som har ersättningsansvar
13.6.2018
Klientavgift inom socialvården – Barnskydd – Placering utanför hemmet – Bestämmande av avgift – Barnbidrag
7.6.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Färdtjänst – Gravt handikapp – Svårt funktionshinder – Klara sig på egen hand
22.5.2018
Förvaltningstvist – Uppdragsavtal gällande anordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning – Återkrav av ersättning som betalats åt producent av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning – Förvaltningsbeslut – Besvärsanvisning – Besvär – Avvisande av besvär – Konflikt mellan bestämmelserna i lag och förordning
17.5.2018
Utlänningsärende – Återbrytande – Frivillig återresa – Avskriva besvären – Inreseförbud
8.5.2018
Barnskydd – Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet – Handläggning i förvaltningsdomstolen – Barnskyddsmyndighetens anmälningsplikt – Fel i förfarandet
27.4.2018
Gåvobeskattning – Gåva eller förvärvsinkomst – Generationsväxling – Verkställande direktör
24.4.2018
Fastighetsskatt – Beskattningsvärde för byggnad – Åldersavdragsprocent – Flygterminalbyggnad
19.4.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Uträkning av skatt – Debitering – Försäljarens möjlighet enligt nationell rätt att driva in mervärdesskatt av köparen
3.4.2018
Skjutvapen – Temporärt omhändertagande – Förutsättningar för temporärt omhändertagande – Verkan av anhängig återkallelse av tillstånd
27.3.2018
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Fortsatta specialomsorger oberoende av personens vilja – Avvisande av besvär i förvaltningsdomstolen – Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen
14.3.2018
Offentlig upphandling – Sakbehörighet – Sammanslutning av företag (konsortium) – Anbud från ett konsortium – Besvär av endast några medlemmar i ett konsortium – Prövning av besvär
8.3.2018
Förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande – Tillämpning av de allmänna utnämningsgrunderna
7.3.2018
Rättshjälp – Byte av rättsbiträde – Rättsbiträdets arvode – Bestämmande av arvode efter att handläggningen i huvudsaken avslutats
5.3.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Återkrav av kostnader – Förvaltningsbeslut – Besvär – Avvisande av besvär utan prövning i sak – Motyrkande – Förvaltningstvistemål – Sekundärt rättsmedel
5.3.2018
Mentalvårdslagen – Vård oberoende av den åtalades vilja vid straffeftergift – Utländsk medborgare – Internationell verkställighet av vårdpåföljder – Behörighet att fatta beslut om fortsatt vård – Behörig domstol
23.2.2018
Stöd för närståendevård – Ledighet för närståendevårdaren – Servicesedel – Ersättande av värdet på servicesedeln – Återbäring av obehörig vinst
19.2.2018
Kommunalärende – Förvaltningstvist – Varning – Negativ fastställelsetalan
1.2.2018
Omhändertagande – Förutsättningar för omhändertagande – Våld inom familjen – Hot om våld inom familjen – Straffrättslig bedömning – Vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet – Beaktande av kulturell bakgrund – Socialväsendets skyldighet att vidta åtgärder
29.1.2018
Barnskydd – Ekonomiskt stöd – Brister i boendeförhållandena – Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen – Barn-och familjeinriktat barnskydd – Sakkunnigledamot
19.1.2018
Utlänningsärende – Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd– Fortsatt tillstånd – Tillfälligt uppehållstillstånd – Kontinuerligt uppehållstillstånd – Hinder att lämna landet
17.1.2018
Stöd för närståendevård – Avslutande av stöd för närståendevård – Förvaltningsbesvär eller förvaltningstvistemål – Besvärstillstånd
4.1.2018
Markanvändning och byggande – Bygglov – Aktieägare i bostadsaktiebolag – Person som bor i bostadsaktiebolagets hus – Besvärsrätt – Indirekta verkningar – Beslutsförfarandet i ett bostadsaktiebolag
29.12.2017
Utlänningsärende – Skyddspolisens utlåtande – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Partsoffentlighet – Allmän ordning och säkerhet – Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
29.12.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Prövning av asylansökan – Riskbedömning – Hot från privatperson – Afghanistan
28.12.2017
Utlänningsärende – Asylsökande – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd
27.12.2017
Beslut av myndighet i ärenden som gäller skadestånd – Besvärsanvisning – Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa av en privatperson anförda besvär – Myndighets besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Språkstudier – Intyg av lärare – Arbetsprövning
22.12.2017
Naturvård – Beslut om verkställighet – Förbud mot skogsavverkning
22.12.2017
Offentlig upphandling – Arrangemang med ramavtal – Ramavtal – Upphandlingskontrakt – Enhet som avhållit sig från att verkställa ett upphandlingsbeslut – Beslut att inte påföra skyldighet att betala gottgörelse
22.12.2017
Tjänstemannaärende – Gränsbevakningsväsendet – Förflyttning till andra uppgifter – Uppgift av lägre svårighetsgrad
21.12.2017
Åland – Miljötillstånd – Tillståndsmyndighet – Prövningsnämnd – Sammansättning – Juristledamot – Fiskodling
20.12.2017
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Avfall från islam – Konvertera till kristendom – Politisk åsikt – Tidigare erfarenhet av förföljelse – Kumulativa skyddsgrunder – Aktuell landinformation – Iran
15.12.2017
Universitetets beslut – Fortsatt studierätt – Förlust av studierätten – Besvärsförbud – Diskrimineringslagen – Hörande av diskrimineringsombudsmannen
29.11.2017
Utkomststöd – Kompletterande utkomststöd – Långvarigt utkomststöd – Långvarig sjukdom – Specialdiet – Celiaki
28.11.2017
Medborgarskapsärende – Undantag från språkkunskapsvillkoret – Avsaknad av läs- och skrivkunnighet – Intyg av lärare i finska – Sökandens lärare
27.11.2017
Skjutvapen – Temporärt omhändertagande – Varaktigheten av temporärt omhändertagande – Förlängning av omhändertagande – Nytt beslut om omhändertagande efter att det första beslutets giltighetstid upphört
21.11.2017
Vattenhushållningsärende – Slutsyn – Tillämplig lag – Efterhandstillsyn – Den nya vattenlagen – Ikraftträdande
20.11.2017
Kommunal tjänsteinnehavare – Ersättning som motsvarar lön – Uppsägning på tjänsteinnehavarens initiativ
17.11.2017
Barnskydd – Ändring av plats för vård utom hemmet – Avslutande av omhändertagandet – Placering av omhändertaget barn i hemmet
9.11.2017
Hittegods – Inlämningsfynd – Hittegodsbyrå – Kostnadsersättningar som tas ut av ägare av hittegods – Leveransavgift – Anmälningsavgift – Förvaringskostnader – Mervärdesskatt – Vite
2.11.2017
Avfallsärende – Besluts överklagbarhet – Principbeslut – Skyldighet att lämna uppgifter – Elektronisk form – Avfallstransportör
30.10.2017
Markanvändning och byggande – Planeringsbehovsavgörande – Utbyggnad av vindkraft – Behovet av planering genom planläggning – Besvärsrätt – Förvaltningsbesvär – Kommunalbesvär
30.10.2017
Markanvändning och byggande – Bygglov – Byggnad – Vindkraftverk – Ändring av placering – En förvaltningsdomstols behörighet – Förvaltningsbeslut – Ändring av beslut – Kommunal byggnadstillsynsmyndighets behörighet
27.10.2017
Delgivning av beslut – Gemensamt beslut – Bevislig delgivning – Barnskydd – Begränsning av kontakterna
25.10.2017
Patent – Beskrivningens tydlighet – Uppfinningshöjd – Fackmannens slutledningsförmåga
25.10.2017
Förvaltningsdomstolens beslut – Delgivning till kommun – Användning av mottagningsbevis – Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa – Ansökan om besvärstillstånd – Avvisande av ansökan om besvärstillstånd
19.10.2017
Tjänsteman – Gränsbevakningen – Byråofficer – Uppsägning – Avstängning från tjänsteutövning – Muntlig förhandling
12.10.2017
Medborgarskapsärende – Identitet – På ett tillförlitligt sätt utredd identitet – Helhetsbedömning – Tillförlitliga dokument – Uppvisande av förfalskade dokument
5.10.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – Stat som är ansvarig för prövning av ansökan – Diskretionär bedömning – Helhetsbedömning
4.10.2017
Kommunalbesvär – Tjänsteinnehavarbeslut – Kommunal tjänsteinnehavare – Val av tjänsteinnehavare – Behörighet att besluta om anställning i tjänsteförhållande tills vidare – Överskridande av behörighet – Fel i förfarandet – Rättelse av fel – Tillsätta tjänst för viss tid – Partsställning
27.9.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För prövningen ansvarig medlemsstat – 12 månaders tidsfrist – Framställan om övertagande
25.9.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besvärstillstånd – Nedsättning av vite
13.9.2017
Punktskatt – Import från medlemsstat – Eget bruk – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Snus
13.9.2017
Avfallslagen – Nedskräpningsförbud – Miljöskyddslagen – Förbud mor förorening av jordmån – Förvaltningstvång – Tillämplig lag
11.9.2017
Handlingsoffentlighet – Föra ärendet till myndighet för avgörande – Omprövningsförfarande – Offentlighetslagen – Förvaltningslagen – Subsidiaritet
11.9.2017
Medborgarskapsärende – Undantag från språkkunskapsvillkoret – Oförmåga att läsa och skriva – Möjlighet att överklaga återvisat beslut – Ny utredning – Migrationsverket
7.9.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besluts överklagbarhet – Anmälan till polismyndighet
18.8.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Åland – Rikets behörighet i ett ärende som hänför sig till rättskipning – Meddelande av beslut efter anslag – Delfående – Besvärstid
18.8.2017
Avfallslag – Kommunalt avfall – Utbildningsverksamhet – Skyldighet att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering – Förutsättningarna för undantag – Utredningsskyldighet
18.8.2017
Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Postpakettjänster – Föreläggande som gäller verkställighet – Upphävande av beslut – Föreläggande enligt vilket ett upphävt beslut ska iakttas – Postlagen – Postdirektivet – Ett direktivs tolkningsverkan
17.8.2017
Markanvändning och byggande – Generalplan – Bestämmelse i plan – Bygginskränkning – Oskälighet – Vindkraft – Bullerområde – Utredning
17.8.2017
Markanvändning och byggande – Generalplan för utbyggnad av vindkraft – Beredning – När fråga om planläggning väckts – Program för deltagande och bedömning – Jäv
11.8.2017
Miljöskyddslag – Kommunal miljövårdsmyndighet – Myndighets besvärsrätt – Annan grundad anledning – Beslut med anledning av bulleranmälan
11.8.2017
Förvaltningsdomstol – Språklagen – Språket i ett förvaltningsbeslut – Språket i ett rättsskipningsbeslut – Ändring av förvaltningsbeslut – Tillståndsbestämmelser
7.7.2017
Barnskydd – Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet
6.7.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Upphörande av flyktingstatus
5.7.2017
Mentalvårdsärende – Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstol – Jäv – Utlåtande som sakkunnigläkare tidigare gett i egenskap av utomstående läkare
30.6.2017
Adoptionsnämnden – Återkallelse av adoptionstillstånd – Väsentlig förändring i en adoptionssökandes förhållanden – Förvaltningsdomstol – Domför sammanslutning – Sakkunnigledamot
15.6.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs – Ikraftträdelse av lagändring – När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
13.6.2017
Utlänningsärende – Utvisning – Brott – Mentalvård – Psykiatrisk tvångsvård
8.6.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ledargrupp för specialomsorger – För verkställigheten av socialvården i kommunen ansvarigt kollegialt organ – Socialnämnden – Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare – Besvärsrätt – Utövande av talan för ett organs räkning
2.6.2017
Förvaltningstvistemål – Ett i brådskande ordning placerat barns permissioner – Kostnader som morföräldrar som även varit vårdnadshavare haft för barnets uppehälle och resor
1.6.2017
Mervärdesskatt – Införsel till landet – Rätt till avdrag – Lagerhavare för tullager – Varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen
24.5.2017
Skjutvapenlagen – Innehavstillstånd – Tidigare parallelltillstånd – Tillståndsprövning
22.5.2017
Medborgarskapsärende – Offentligrättslig betalningsförpliktelse – Utkomststöd som beviljats utan grund – Skuld som uppstått genom straffrättslig skadeståndsskyldighet
3.4.2017
Kommunalbesvär – Val av vikarie för alterneringsledig – En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet
31.3.2017
Gåvobeskattning – Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen – Förändrade omständigheter – Behov av rättsskydd – Avvisande av ansökan om besvärstillstånd och besvär
13.3.2017
Handikappservice – Färdtjänst för gravt handikappade – Till funktionen närbelägen kommun – Studierelaterade resor – Resans längd
10.3.2017
Statstjänsteman – Prövotid – Förutsättningarna för att en prövotid ska kunna bestämmas – Utnämning till ett nytt tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare – Samma uppgifter eller liknande uppgifter
7.3.2017
Gruvdrift – Beviljande av förlängd tid för inledande av gruvdrift – Tillämplig lag – Gällande gruvlag – Den upphävda gruvlagen
3.3.2017
Markanvändning och byggande – Landskapsplan – Torvproduktion – Utredning av naturvården – Landskapsplans styrande verkan – Prövning av ansökan om miljötillstånd
2.3.2017
Beskattning av personlig inkomst – Ersättning för rättegångskostnader – Ersättning för arbete som parten själv har utfört – Förvärvsinkomst eller skattefritt skadestånd
21.2.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Framställande av yrkande – Komplettering av besvär – Dispositionsprincipen
16.2.2017
Markanvändning och byggande – Landskapsplan – Fastställelseförfarande och ändringssökande – Tolkning av övergångsbestämmelser – Miljöministeriet – Förvaltningsdomstol
14.2.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Studier – Doktorsexamen – Studieframgång – Studieresultat – Utredning av ett ärende
30.1.2017
Socialvårdslagen – Socialservice – Hemservice – Städservice – Besvärsärende eller besvärtillståndsärende – Avvisande av besvär i förvaltningsdomstol
17.1.2017
Rättshjälp – Rättegångsbiträdes arvode – Till förvaltningsmyndighet återvisat ärende – Fortsättning av ett förordnande att vara rättsbiträde – Förvaltningsdomstol – Migrationsverket – Behörighet – Bestämmande av arvode
17.1.2017
Arbetarskydd – Beställaransvarslagen – Försummelseavgift – Beställarens utredningsskyldighet – Dokuments äkthet
5.1.2017
Återställande av försutten fatalietid – Ansökan – Anförande av besvär till förvaltningsdomstolen
29.12.2016
Rättshjälp – Rätt att söka ändring – Rättsskyddsbehov – Rätt att föra talan – Arvode till biträde
29.12.2016
Beslut om att ett förvaltningsbeslut ska träda i kraft oberoende av ändringssökande – Förvaltningsdomstols skyldighet att uttala sig om ett yrkande om verkställighetsförbud
29.12.2016
Felparkeringsavgift – Parkeringsskiva – Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Ljuskopia
16.12.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uppenbart ogrundad ansökan – Förvaltningsdomstolen domförhet
14.12.2016
Överlåtelseskatt – Byggnad – Byggnad som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet – Flyttbar modulbyggnad – Tillfällig skollokal
9.12.2016
Utlänningsärende – Delgivning – Underrättelse – Besvärstidens begynnelsetidpunkt – Återställande av försutten fataljetid
30.11.2016
Offentlig upphandling – Påförande av påföljder – Förpliktande att utse en av anbudsgivarna i anbudsförfarande – Marknadsdomstolens behörighet
22.11.2016
Utlänningsärende – Upphörande av flyktingstatus – Anskaffning av nytt pass – Användning av existerande pass
14.11.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Försäljning av vara – Av fotterapeut tillverkade fotbäddar (skoinlägg)
14.11.2016
Kommunalärende – Upptagning av ärende i ett högre organ – Utövning av upptagningsrätt – Stadsstyrelsen ordförande – E-postmeddelande
8.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Etiopien – Oromo – Ny landinformation – Ny utredning
7.11.2016
Befolkningsdatasystemet – Spärrmarkering – Förutsättningar – Förfarande – Prejudiciell fråga – Besöksförbud
7.11.2016
Utlänningsärende – Rättshjälp – Fast arvode enligt ärende – Besvär endast gällande uppehållstillstånd – Internationellt skydd
25.10.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Överlåtelse – Sale-and-lease back-arrangemang – Bundenhet vid bokföring
18.10.2016
Kommunalärende – Inledande av vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar – Överklagbarhet av beslut – Rättelseyrkande – Beredning
29.9.2016
Taxitillstånd – Överlåtelse av taxitillstånd – Trafikansvarig – Utredningsskyldighet
29.9.2016
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetsvillkor – Väntetid – Tilläggsväntetid – Migrationsverkets direktiv
19.9.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016
Service och stöd på grund av handikapp – Serviceboende – Personlig assistans – Åldrande – Lagen om service och stöd på grund av handikapp – Socialvårdslagen
13.9.2016
Handlingsoffentlighet – Skattegranskning – Anteckningar – Myndighetshandling
12.9.2016
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsgrönområde – Reservering av område för statens behov
30.8.2016
Beskattningsförfarande – Skatteförvaltningens beslut – Jämförelseuppgiftsgranskning – Överklagbarhet
25.8.2016
Vattentjänster – Fastighet – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Fatalj
23.8.2016
Rättshjälp – Annan än domstolssak – Begäran om avgörande – Tolknings- och översättningskostnader – Avvisande utan prövning
22.8.2016
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnskyddslagens 43 § – Behörigheten i ett ärende som gäller omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Situation där barnets vårdnadshavare i förvaltningsdomstolen motsätter sig omhändertagande och placering i vård utom hemmet
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Vindkraft – Bygglov – Jäv – Ersättning för skada – Avtal – Äventyrande av opartiskhet
19.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Tidsbokningstjänster inom hälso- och sjukvården
19.8.2016
Medborgarskapsärende – Identitet – Tillförlitlig utredning av identitet – Identitet som framgår av befolkningsdatasystemet – Tioårstid
17.8.2016
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Undantag – Hälsotillstånd – Annat synnerligen vägande skäl – Ny grund som anförts först i förvaltningsdomstolen
16.8.2016
Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Skattebedrägeri – Skatteförhöjning – Ne bis in idem – Samma gärning
13.7.2016
Utlänningsärende – Asyl – Status som alternativt skyddsbehövande – Säkert asylland – Uppenbart ogrundad ansökan – Förbud mot tillbakasändning – Italien
23.6.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Förhöjning – Lön som betalats ut före 1.1.2010 – Debitering som verkställts efter 1.1.2010 – Tillämplig lag – Ikraftträdandebestämmelse
20.6.2016
Trafiksäkerhetsverket – Trafi – Fordonstrafikregistret – Innehavare – Avbetalningsköp – Innehav som upphör
13.6.2016
Lönesubventionsärende – Statsunderstöd – Tillämplig lagstiftning – Ändringssökande – Besvärstillstånd
 
Publicerad 14.1.2020
Tillbaka till början |