16.9.2013/2932

A Ab hade betalat ersättning till B Ab för att C, som var delägare i B Ab, skötte verkställande direktörens uppgifter i A Ab. I ersättningarna ingick mervärdesskatt, som A Ab hade dragit av vid sin egen mervärdesbeskattning. Vid den debitering av förskottsskatt som verkställdes efter skattegranskning ansågs ersättningarna för C vara sådana i 13 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda löner för vilka A Ab skulle verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Som lön hade vid debiteringen fastställts ett belopp i vilket även ingick mervärdesskatt.

När det efteråt hade visat sig att betalningarna till B Ab vid beskattningen skulle betraktas som löneinkomster för C, hade B Ab inte varit skyldig att betala mervärdesskatt för de belopp som B Ab debiterat A Ab. Vid mervärdesbeskattningen hade A Ab ålagts att betala de belopp som B Ab debiterat A Ab i mervärdesskatt och som A Ab dragit av vid sin mervärdesbeskattning.

Med stöd av 191 och 191 b § i mervärdesbeskattningen hade B Ab rätt till återbäring av den mervärdesskatt som bolaget betalat utan orsak. Detta skulle ske genom att B Ab:s skattekonto gottskrevs med beloppet av den grundlöst betalade mervärdesskatten. Av handlingarna framgick inte att B Ab skulle ha kompenserat A Ab för den ersättning som B Ab under benämningen mervärdesskatt fakturerat A Ab på eller skulle ha betalat beloppet till C. Det belopp som återbärs till B Ab är följaktligen skattepliktig inkomst för bolaget vid inkomstbeskattningen, antingen med stöd av inkomstskattelagen eller lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Eftersom den mervärdesskatt som ska återbäras betraktas som skattepliktig inkomst för B Ab, är det inte fråga om en sådan del av lön för vilken C ska betala skatt. A Ab var följaktligen inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares socialskyddsavgift för det belopp som B Ab under benämningen mervärdesskatt fakturerat A Ab på. Åren 2007 och 2008.

Lagen om förskottsuppbörd 9 § 1 mom., 13 § 1 mom. och 38 § 1 mom.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 176 § 1 mom., 178 § 1 mom., 191 § 1 mom. samt 191 b § 1, 2 och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Esa Aalto, Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila och Leena Äärilä. Föredragande Marjo Snellman.