4.5.2016/1858

Markanvändning och byggande – Besvärsanvisning – Besvärstillstånd – Direkt ändringssökande genom besvär – Upphävt beslut – Besvär som avslagits – Olika konstruktioner – Åtgärdstillstånd

Givet: 4.5.2016
Liggarnummer: 1858
Diarienummer: 34/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T1858

Ett beslut av en förvaltningsdomstol gällde två separata konstruktioner, vilka fick uppföras om åtgärdstillstånd beviljades. Förvaltningsdomstolen hade fastställt byggnämndens beslut beträffande den ena konstruktionen, men upphävt förvaltningsdomstolens beslut beträffande den andra.

Förvaltningsdomstolens anvisning om hur besvär kunde anföras i högsta förvaltningsdomstolen var specificerad, så att till den del som byggnämndens beslut i fråga om den andra konstruktionen hade upphävts och ärendet återvisats till byggnämnden för ny handläggning, fick ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär i högsta förvaltningsdomstolen. Till övriga delar fick enligt 190 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd.

Den omständigheten att ändringssökandet i fråga om den ena konstruktionen förutsatte besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen innebar bland annat att verkställigheten av besluten om de två konstruktionerna kom att regleras av bestämmelser som skilde sig från varandra. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolens besvärsanvisning var lagenlig.

Markanvändnings- och bygglagen 190 § 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen 31 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Marko Nurmikolu.

 
Publicerad 4.5.2016