10.5.2016/1955

Skjutvapen – Återkallelse av innehavstillstånd – Levnadssätt eller uppförande – Djurhållning – Allmän förmåga att hantera tillvaron

Givet: 10.5.2016
Liggarnummer: 1955
Diarienummer: 1307/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T1955

Polisinrättningen hade återkallat A:s tillstånd att inneha skjutvapen på den grunden att A inte ansågs lämplig att inneha sådana. På A:s gård hade under flera års tid djurskyddsbestämmelserna inte iakttagits, vilket hade vållat djuren onödigt lidande. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förvaltningsdomstolens beslut och beslutsskäl.

Enligt förvaltningsdomstolen nämndes det i detaljmotiveringen till 67 § 2 mom. 4 punkten i skjutvapenlagen att en förutsättning för återkallande av tillstånd var att tillståndshavarens levnadssätt och uppförande äventyrade tillståndshavarens egen eller andra personers säkerhet. Prövningsrätten i en situation där återkallelse av tillstånd övervägdes hade dock inte begränsats enbart till att gälla uppförande som äventyrade tillståndshavarens egen eller andra personers säkerhet, utan det avgörande vid prövningen var att tillståndshavaren inte var lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen samt en sammantagen bedömning av gärningen. Beslutsfattaren hade således en relativt omfattande prövningsrätt vid bedömningen av frågan om tillståndet kunde återkallas med stöd av 67 § 2 mom. 4 punkten i skjutvapenlagen.

A:s uppförande mot de djur som han höll i produktionssyfte visade allvarlig likgiltighet för djurens välfärd och allmän brist på förmåga att hantera tillvaron. Den likgiltighet som A under flera års tid hade visat för veterinärernas anvisningar, uppmaningar, föreskrifter och djurens välfärd samt den omständigheten att A hade fortsatt med detta uppförande även efter att hans vapen temporärt omhändertagits av polisen och han hade hörts vid en sådan undersökning om vilken bestäms i skjutvapenlagen, visade sammantagna att A uppfört sig på ett sådant i 67 § 2 mom. 4 punkten avsett sätt att han skulle anses vara icke lämpad att inneha skjutvapen. Vid den sammantagna bedömningen hade beaktats att A var yrkesjordbrukare, av vilka förutsätts oklanderlig djurhållning.

Skjutvapenlagen 67 § 2 mom. 4 punkten.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Elina Nyholm.

 
Publicerad 10.5.2016