16.8.2016/3399

Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Skattebedrägeri – Skatteförhöjning – Ne bis in idem – Samma gärning

Givet: 16.8.2016
Liggarnummer: 3399
Diarienummer: 515/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T3399

Skatteförvaltningen hade med ett skatterättelsebeslut till den skattskyldiges, A:s, inkomst för skatteåret 2007 lagt förtäckt dividend från X Ab och påfört A skatteförhöjning. A hade med en laga kraft vunnen dom av hovrätten dömts till straff för skattebrott begånget under tiden 17.1.2007–31.8.2008 samt för grovt bokföringsbrott begånget under tiden 1.11.2006–28.2.2008. Enligt brottsbeskrivningen hade A i egenskap av enda ordinarie medlemmen i X Ab:s styrelse för beskattning lämnat skattemyndigheten oriktiga uppgifter om en omständighet som påverkade skattens storlek samt fört in oriktiga uppgifter i bolagets bokföring.

A hade åtalats för brott som hänförde sig till skötseln av bolagets ärenden. I skatteärendet var det däremot frågan om att A underlåtit att deklarera inkomster för beskattning av honom personligen. Det var inte frågan om samma gärning för vilken A hade åtalats. Skatteförhöjningen borde således inte ha undanröjs med hänvisning till förbudet ne bis in idem. Besvären som Enheten för skattetagarnas rätt anfört bifölls och skatterättelsebeslutet sattes i kraft. Skatteåret 2007.

Lagen om beskattningsförfarande 32 § 3 mom. och 57 § 1 mom.

Europeiska människorättsdomstolens 7:e tilläggsprotokoll, artikel 4

Europeiska människorättsdomstolens dom i målet Pirttimäki mot Finland 20.5.2014

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Paula Makkonen.

 
Publicerad 16.8.2016