23.8.2016/3481

Ett bolag som tillhandahöll tolkningstjänster hade i samband med behandlingen av ett asylärende i annan instans än domstol lämnat en räkning för tolkning till rättshjälpsbyrån. Rättshjälpsbyrån hade fattat ett utbetalningsbeslut och beslutat godkänna bara en del av den fakturerade kostnaden. Bolaget hade rätt att framställa en i rättshjälpslagen avsedd begäran om avgörande med anledning av utbetalningsbeslutet.

Rättshjälpslagen 4 § 1 mom. 2 punkten

Rättshjälpslagen 18 § 6 mom.

Rättshjälpslagen 24 §

Förvaltningsprocesslagen 72 §

Förvaltningsprocesslagen 73 §

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Antti Jukarainen.